Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 117106-12-RachFin Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości- KRK od roku ak. 2012/13
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 17.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot wprowadza słuchacza w tematykę rachunkowości i rachunkowości finansowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (wykład 30g. /ćwiczenie 36 g./konsultacje 30g): 96 godz.

2. Praca indywidualna studenta: 200 godz.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 129 godz.

4. Praktyka zawodowa: n.d.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Posiada wiedzę na temat zasad dotyczących rachunkowości jednostek prowadzących działalność gospodarczą dla zysku oraz non profit [EK_W01]

W2. Posiada wiedzę o istniejących w ustawodawstwie polskim różnicach między rachunkowością bilansową a rachunkowością podatkową [EK_W02],


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości rozszerzoną o krytyczną analizę [EK_U04], U2. Potrafi księgować i weryfikować poprawność księgowania dokumentów oraz sporządzania sprawozdań finansowych [EK_U06],


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania zdobytej wiedzy w prowadzeniu działalność gospodarczej [EK_U07],

K2. Posiada kompetencje do podjęcia pracy o charakterze doradczym, w komórkach rachunkowych i finansowych jako analityk finansowy[ EK_K01],

K3. Posiada kompetencje do podjęcia pracy jako: główny księgowy, samodzielny księgowy, controller, dyrektor finansowy przedsiębiorstwa [EK_K02],

K4. Posiada kompetencje do prowadzenia biura rachunkowego [EK_K03],Metody dydaktyczne:

Wykład:

- prezentacja multimedialna (Power Point)

- studium przypadku

- przykłady liczbowo-ewidencyjne


Ćwiczenia:

- rozwiązywanie zadań ewidencyjnych na kontach teowych przy tablicy

- sporządzanie sprawozdań finansowych

- referaty studentów

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot omawia w sposób wyczerpujący główne problemy ewidencyjne związane z poszczególnymi pozycjami aktywów i pasywów, a także pozycje wynikowe. Poszczególne tematy omawiane są według schematu:

1. Definicje - W1

2. Wycena - W1

3. Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

4. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

W przypadku ćwiczeń zakres czynności obejmuje:

1. Wycenę - U1

2. Ujęcie w księgach rachunkowych - U2

Pełny opis:

Treści programowe wykładu.

Każdy z tematów omawiany jest zgodne z dla wykładu schematem:

Treści programowe wykładu:

1. Podstawowe pojęcia rachunkowości W1

a) bilans

b) rachunek zysków i strat

c) konto

d) ogólny schemat rozumowania księgowego

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

2. Środki pieniężne i kredyty bankowe

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

3. Rozrachunki i roszczenia

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

4. Materiały

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

5. Towary

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

6. Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

7. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

8. Kapitały własne

a )Definicje - W1

b) Wycena - W1

c) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - W2

d) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym - W1

9. Rachunek przepływów pieniężnych

a )Definicje - W1

b) Konstrukcja - W2

Treści programowe ćwiczeń.

Każdy z tematów omawiany jest zgodne z przyjętym dla ćwiczeń schematem:

Treści programowe ćwiczeń:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

2. Środki pieniężne i kredyty bankowe

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

3. Rozrachunki i roszczenia

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

4. Materiały

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

5. Towary

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

6. Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

7. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

8. Kapitały własne

a) Wycena - U1

b) Ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych - U2

9. Rachunek przepływów pieniężnych

a) Konstrukcja - U1

b) Sporządzanie - U2

Literatura:

Lit. podstawowa

1. Sojak S., Stankiewicz J., Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008,

2. Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) dostępna na www.mf.gov.pl

Lit. uzupełniająca

1. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK Gdańsk, 2010

2.Gierusz J. Plan kont z komentarzem, Handel, prdukcja, usługi, ODDK, Gdańsk, 2010

3. Turyna J., Rachunkowość finansowa,

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2008

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu. Test składa się z 40 pytań jednokrotnego Skala ocen na egzaminie:

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Egzamin ocenia: W1, W2. "+++"

Ćwiczenia:

Na zaliczenie składa się kolokwium polegające na wycenie (U1) i księgowaniu (U2) operacji gospodarczych na kontach teowych i sporządzaniu z nich odpowiednich sprawozdań (zaliczenie- próg 60%)

- aktywność studenta na ćwiczeniach

U1 - Kolokwium 1 i 2 "+++"

U2 - Kolokwium 1 i 2 "+++"

Osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań (ocena dostateczna).

K1, K2, K3 - zadania do rozwiązania poza godzinami odbywania zajęć, rejestrowana aktywność na ćwiczeniach - "+++"

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.