Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 117106-12-RachZa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości- KRK od roku ak. 2012/13
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych takich jak: kapitał koszt, przychód, wynik finansowy, a także zasad rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy: (12 pkt ECTS * 25 = 300h)


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - wykład: 15 h

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - ćwiczenia: 30h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 125 h

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w

procesie oceniania - egzamin: 130 hEfekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna, rozumie i potrafi analizować aspekty finansowe procedur zarządczych oraz podstawowe metody kalkulacji kosztów jednostek gospodarczych K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać podstawowe zdarzenia ekonomiczne zachodzące w jednostkach gospodarczych K_U01

U2: student potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych K_U03Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student potrafi myśleć analitycznie, pozyskiwać informacje służące rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz określić ich hierarchię K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, rozwiązywanie zadań, dyskusja, praca w grupach.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

1. Rola rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w procesie decyzyjnym.

2. Kryteria klasyfikacyjne kosztów:

a) dla celów sprawozdawczych

b) dla celów decyzyjnych

c) dla celów kontrolnych

3. Rachunek kosztów produkcji podstawowej i pomocniczej

4. Modele rachunku kosztów

5. Problemowe rachunki kosztów

6. Pomiar kosztów dla celów decyzyjnych.

7. Analiza progu rentowności.

8. Analiza wrażliwości zysku.

9. Koszty i przychody relewantne podejmowanych decyzji.

10. Decyzje cenowe.

11. Krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne.

12. Decyzje inwestycyjne.

13. Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników,

14. Rachunkowość centrów odpowiedzialności.

15. Ceny transferowe w przedsiębiorstwach krajowych i wielonarodowych.

Pełny opis:

Poruszane grupy zagadnień na wykładzie:

1. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej (W1):

Rachunkowość w gospodarce rynkowej. Rozwój rachunkowości zarządczej i rachunku

kosztów. Rola rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w procesie decyzyjnym.

Proces podejmowania decyzji.

2. Kryteria klasyfikacyjne kosztów (W1, U1, U2, K1):

a) kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów sprawozdawczych (koszty rodzajowe, funkcjonalne, kalkulacyjne),

b) kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych,

c) zachowanie się kosztów z zależności od wielkości produkcji (koszty stałe i zmienne),

d) koszty istotne (relevant costs) decyzji krótkoterminowych,

e) koszty utracone (sunk costs),

f) koszty utraconych możliwości (opportunity costs),

g) koszty (i przychody) krańcowe,

h) kryteria klasyfikacyjne dla celów kontrolnych (koszty standardowe).

3. Rachunek kosztów produkcji pomocniczej:

Metody wyceny świadczeń produkcji pomocniczej (bezpośrednia, stopniowa, kolejnych

przybliżeń, algebraiczna ….)

4. Rachunek kosztów produkcji podstawowej:

Metody kalkulacji (podziałowa, doliczeniowa)

5. Szacowanie kosztów dla celów decyzyjnych (W1, U1, U2, K1):

a) metody statystyczne (metoda wielkości ekstremalnych, metoda wizualna, analiza regresji liniowej)

6. Modele rachunku kosztów:

a) rachunek kosztów pełnych,

b) rachunek kosztów zmiennych.

7. Teoria ograniczeń i rachunkowość przerobu:

8. Analiza progu rentowności (W1, U1, U2, K1):

Ilościowy i wartościowy próg rentowności. Graficzna interpretacja progu rentowności. Modyfikacje podstawowego modelu analizy progu rentowności (próg rentowności z wyłączeniem kosztów o charakterze niepieniężnym, uwzględnianie podatku dochodowego w analizie progu rentowności). Analiza progu rentowności dla kilku okresów. Analiza progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej. Analiza progu rentowności w warunkach inflacji. Analiza rentowności projektów.

9. Analiza wrażliwości zysku (W1, U1, U2, K1):

Wielkości graniczne modelu. Margines bezpieczeństwa. Dźwignia operacyjna. Dźwignia finansowa. Dźwignia połączona. Mnożniki zysku.

10. Koszty i przychody relewantne podejmowanych decyzji (W1, U1, U2, K1):

Podstawowe zasady klasyfikowania kosztów istotnych podejmowanych decyzji. Wykorzystanie kosztów istotnych w podejmowaniu decyzji specjalnych (decyzja typu: czy rozpocząć produkcję nowego wyrobu?, decyzje typu: rozpocząć produkcję według wariantu A czy B?, decyzja typu: jaką ustalić cenę na dodatkowe zamówienie?, decyzje w przypadku ograniczonych zdolności wytwórczych, wymiana środków trwałych i wyposażenia).

11. Decyzje cenowe (W1, U1, U2, K1):

Optymalna cena sprzedaży. Kosztowe formuły cen (koszty całkowite plus marża, techniczny koszt wytworzenia plus marża, koszt zmienny plus marża, koszt plus zysk od kapitału, koszty istotne plus marża (dolne granice cen).

12. Krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne (W1, U1, U2, K1):

Decyzje optymalizacyjne w przypadku występowania ograniczenia jednego czynnika produkcyjnego. Decyzje optymalizacyjne w przypadku ograniczenia większej liczby czynników produkcyjnych.

13. Decyzje inwestycyjne (W1, U1, U2, K1):

Wartość bieżąca netto (NPV). Wpływy pieniężne netto. Koszt kapitału. Analiza wrażliwości projektu inwestycyjnego. NPV w przypadku ograniczonych zasobów kapitałowych. Stopa zyskowności inwestycji. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Okres zwrotu. Stopa zwrotu.

14. Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników (W1, U1, U2, K1):

Elementy budżetu (budżet sprzedaży, produkcji, zużycia i zakupu materiałów, robocizny, amortyzacji, energii, kosztów wydziałowych i ogólnego zarządu, kosztów wytworzenia, wydatków inwestycyjnych, sprawozdanie finansowe pro forma). Światowe tendencje w zakresie budżetowania.

15. Rachunkowość centrów odpowiedzialności (W1, U1, U2, K1):

Rodzaje ośrodków odpowiedzialności. Pomiar odpowiedzialności (odchylenia od budżetu, ROI, RI).

16. Wycena transferów w podmiotach zdecentralizowanych i powiązanych - krajowych (W1, U1, U2, K1):

Ceny transferowe w przedsiębiorstwach krajowych i wielonarodowych. Rodzaje cen transferowych. Generalna reguła kształtowania cen transferowych.

17. Wycena transferów w podmiotach zdecentralizowanych i powiązanych - wielonarodowych (W1, U1, U2, K1):

a) zróżnicowanie systemów podatkowych a ceny transferowe,

b) zróżnicowanie poziomu kursu walut a ceny transferowe,

c) zróżnicowanie poziomu inflacji a ceny transferowe.

18. Nowoczesne modele rachunku kosztów (W1, U1, U2, K1):

a) rachunek kosztów działań (activity based costing),

b) rachunek kosztów docelowych (target costing),

c) rachunek kosztów cyklu życia produktu,

d) rachunek kosztów ciągłego doskonalenia (kaizen costing),

e) rachunek kosztów jakości,

f) rachunek kosztów ochrony środowiska.

Literatura:

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom I, tom II, tom III, TNOiK, Toruń 2015,

A. Jarugowa, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Wolters Kluwer, Warszawa 2011,

K. Świderska, (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003.

I. Sobańska, (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Beck, Warszawa 2010.

E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.

E. Nowak, B. Nita (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

Metody i kryteria oceniania:

wykład i ćwiczenia

W1: egzamin +++

U1: zadania liczbowe do rozwiązania +++

U2: zadania liczbowe do rozwiązania +++

K1: obserwacja +++

Egzamin testowy plus zadania.

Ocena pozytywna 60% punktów

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozak, Ewa Makowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozak, Ewa Makowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozak, Ewa Makowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozak, Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska, Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)