Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna realizacja zadań audytowych (warsztaty)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 117123-PraktRealZadA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna realizacja zadań audytowych (warsztaty)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończone studia wyższe

Całkowity nakład pracy studenta:

Ćwiczenia 16 godz.

Praca własna 16 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1- Zna i rozumie wybrane systemy norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne EUS_W01,

W2 - Zna i rozumie funkcjonowanie administracji publicznej w warunkach stałego zapotrzebowania na informację, organizację systemu informacyjnego państwa, w tym systemu statystyki publicznej (struktura, organizacja, modele w Polsce i na świecie, banki danych) i sprawozdawczości statystycznej (podstawowe akty prawne, przepisy i zasady regulujące jej funkcjonowanie)

EUS_W02

W3 - Zna i rozumie istotę, genezę oraz aktualny stan audytu instytucji publicznych EUS_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w sferze jednostek sektora finansów publicznych oraz oceniać uwarunkowania ekonomiczno-finansowe ich dotyczące EUS_U01,

U2 - Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych o oparciu o właściwy dobór źródeł EUS_W02,

U3 - Potrafi samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w prowadzeniu audytu wewnętrznego (praca własna i zespołowa) EUS_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Jest gotów do podjęcia pracy jako audytor wewnętrzny w komórkach audytu wewnętrznego

EUS_K01,

K2 - Jest gotów poszukiwać i poprawnie wykorzystywać mechanizmy pozwalające skutecznie oddziaływać na współpracowników, stymulować wzrost ich zaangażowania oraz pobudzać zespół na rzecz realizacji wspólnych celów EUS_K02,

K3 - Jest gotów do krytycznej oceny informacji w celu rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem jednostki w otoczeniu zewnętrznym

EUS_K03

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Praktyczna realizacja zadań audytowych - warsztaty.

Pełny opis:

W trakcie realizacji przedmiotu studenci pracować będę na studiach przypadku (case studiues) w wyniku, których samodzielnie opracują następujące dokumenty audytowe:

- plan roczny audytu,

- program zadania audytowego,

- arkusz ustaleń audytu.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia - zaliczenie bez oceny, na podstawie oceny aktywności słuchaczy podczas zajęć przy założeniu uczestnictwa w co najmniej 75% godzin zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Marcin Dublaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Marcin Dublaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Marcin Dublaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.