Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa, zarządcza z elementami rachunkowości budżetowej, controllingu i badania sprawozdań finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 117123-RachBSF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa, zarządcza z elementami rachunkowości budżetowej, controllingu i badania sprawozdań finansowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy: (4 pkt ECTS * 25 = 100h)


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - wykład: 16 h

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - ćwiczenia: 16 h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 38 h

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w

procesie uzyskania zaliczenia z przedmiotu: 30 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1-Zna i rozumie funkcjonowanie administracji publicznej w warunkach stałego zapotrzebowania na informację (podstawowe akty prawne, przepisy i zasady regulujące jej funkcjonowanie)- EUS_W02

W2 - Zna i rozumie wykorzystanie informacji pochodzącej z sytemu rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej na potrzeby controllingu i badania sprawozdań finansowych - EUS_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 -Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w sferze jednostek sektora finansów publicznych oraz oceniać uwarunkowania ekonomiczno-finansowe ich dotyczące - EUS_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 -Jest gotów do krytycznej oceny informacji w celu rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem jednostki w otoczeniu zewnętrznym - US_K03

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny wsparty prezentacją w Power Point.

Rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych, omówienie uzyskanych wyników.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot jest skierowany do słuchaczy studiów podyplomowych. Jego celem jest prezentacja i zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.Prezentowany w trakcie zajęć materiał obejmuje następujące bloki tematyczne:

I. Podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości finansowej.

II. Prezentację zasad i specyfiki prowadzenia rachunkowości budżetowej.

III. Omówienie narzędzi wykorzystywanych przez rachunkowość zarządczą oraz controlling w procesie podejmowania decyzji.

IV. Istotę i zasady obowiązujące podczas badania sprawozdań finansowych.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

I. Podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości finansowej.

Przedstawienie i omówienie rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.351 ze zm.) takich jak:

1. Rachunkowość jako system informacyjny – podstawowe pojęcia

2. Dokumentacja związana z prowadzeniem ksiąg (polityka rachunkowości, instrukcja obiegu dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna)

3. Majątek i źródła jego finansowania – budowa bilansu

4. Przychody i koszty – budowa rachunku zysków i strat

5. Wpływy i wydatki – budowa rachunku przepływów pieniężnych

6. Inne elementy sprawozdania finansowego

II. Prezentację zasad i specyfiki prowadzenia rachunkowości budżetowej.

Przedstawienie i omówienie zagadnień zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zm.)

1. Ogólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych: podstawy prawne rachunkowości sektora finansów publicznych, cechy specyficzne i zasady

2. Majątek jednostek sektora finansów publicznych i źródła jego pochodzenia, organizacja rachunkowości i rola głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych.

3. Rachunkowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan kont, funkcjonowanie kont bilansowych i pozabilansowych, dochody budżetowe, wydatki budżetowe, środki pieniężne, kredyty i pożyczki, wynik wykonania budżetu, dochody i wydatki gminnych jednostek budżetowych.

4. Wpływ zasad gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych na ewidencję dochodów i wydatków.

5. Wycena i ewidencja w pozostałych obszarach rachunkowości: zasady wyceny i ewidencji majątku trwałego, wycena i ewidencja majątku obrotowego, rozrachunki - wycena i ewidencja, wycena i ewidencja środków pieniężnych, ewidencja funduszy, warianty ewidencji i rozliczania kosztów, przychody i koszty ich uzyskania, wynik finansowy.

6. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa.

III. Omówienie narzędzi wykorzystywanych przez rachunkowość zarządczą oraz controlling w procesie podejmowania decyzji.

1. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Rachunkowość w gospodarce rynkowej. Rozwój rachunkowości zarządczej. Rola rachunkowości zarządczej w procesie decyzyjnym. Proces podejmowania decyzji.

2. Kryteria klasyfikacyjne kosztów.

a) Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów sprawozdawczych (koszty rodzajowe, funkcjonalne, kalkulacyjne).

b) Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych

c) Zachowanie się kosztów z zależności od wielkości produkcji (koszty stałe i zmienne)

d) Koszty istotne (relevant costs) decyzji krótkoterminowych

e) Koszty utracone (sunk costs)

f) Koszty utraconych możliwości (opportunity costs)

g) Koszty (i przychody) krańcowe

h) Kryteria klasyfikacyjne dla celów kontrolnych (koszty standardowe)

3. Szacowanie kosztów dla celów decyzyjnych. Metody statystyczne (metoda wielkości ekstremalnych, metoda wizualna, analiza regresji liniowej)

4. Analiza progu rentowności. Ilościowy i wartościowy próg rentowności. Graficzna interpretacja progu rentowności. Modyfikacje podstawowego modelu analizy progu rentowności (próg rentowności z wyłączeniem kosztów o charakterze niepieniężnym, uwzględnianie podatku dochodowego w analizie progu rentowności). Analiza progu rentowności dla kilku okresów. Analiza progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej. Analiza progu rentowności w warunkach inflacji.

5. Analiza wrażliwości zysku. Wielkości graniczne modelu. Margines bezpieczeństwa. Mnożniki zysku.

6. Koszty i przychody relewantne podejmowanych decyzji

Podstawowe zasady klasyfikowania kosztów istotnych podejmowanych decyzji. Wykorzystanie kosztów istotnych w podejmowaniu decyzji specjalnych (decyzja typu: czy rozpocząć produkcję nowego wyrobu?, decyzje typu: rozpocząć produkcję według wariantu A czy B?, decyzja typu: jaką ustalić cenę na dodatkowe zamówienie?, decyzje w przypadku ograniczonych zdolności wytwórczych).

7. Decyzje cenowe. Optymalna cena sprzedaży. Kosztowe formuły cen (koszty całkowite plus marża, techniczny koszt wytworzenia plus marża, koszt zmienny plus marża, koszt plus zysk od kapitału, koszty istotne plus marża (dolne granice cen).

8. Krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne. Decyzje optymalizacyjne w przypadku występowania ograniczenia jednego czynnika produkcyjnego. Decyzje optymalizacyjne w przypadku ograniczenia większej liczby czynników produkcyjnych.

9. Rachunkowość centrów odpowiedzialności

Rodzaje ośrodków odpowiedzialności. Pomiar odpowiedzialności (odchylenia od budżetu, ROI, RI).

IV. Istota i zasady obowiązujące podczas badania sprawozdań finansowych.

Przeprowadzenie wykładu opartego na:

- ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.351 ze zm.)

- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

- ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 ze zm.)

1. Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie

sprawozdań finansowych

2. Analiza sprawozdań

Literatura:

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom I, tom II, tom III, TNOiK, Toruń 2015.

K. Winiarska, Rachunkowość budżetowa, Difin, Warszawa 2016.

ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.351 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Ustawia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zm.).

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ODDK Gdańsk 2018.

Metody i kryteria oceniania:

wykład i ćwiczenia

W1: egzamin +++

W2: egzamin +++

U1: prezentacja mająca formę studium przypadku +++

K1: prezentacja mająca formę studium przypadku +++

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Makowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.