Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstępna analiza danych - opis statystyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 117129-WstAnDaOpSt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstępna analiza danych - opis statystyczny
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Studia podyplomowe w zakresie "Data Science w biznesie"
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem z systemem Windows. Podstawowa wiedza o typach danych i poziomach pomiaru.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 8 (4+4).

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 15.

Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 5.

Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk): 0.


Efekty uczenia się - wiedza:

WADOS_W01 Rozumie potrzebę statystycznej analizy danych. (EK_W06)

WADOS_W02 Zna opisowe charakterystyki rozkładów. (EK_W06)

WADOS_W03 Zna opisowe miary korelacji dwóch zmiennych. (EK_W06)


Efekty uczenia się - umiejętności:

WADOS_U01 Umie wyznaczyć podstawowe statystyki opisowe wybranej zmiennej. (EK_U05)

WADOS_U02 Potrafi wyciągnąć wnioski dotyczące rozkładu zmiennej na podstawie wyznaczonych statystyk. (EK_U05)

WADOS_U03 Potrafi wyznaczyć miary korelacji dwóch zmiennych i na ich podstawie ocenić siłę związku pomiędzy nimi. (EK_U05)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

WADOS_K01 W sposób krytyczny ocenia analizowane zmienne i ich jakość. (EK_K02)

WADOS_K02 Potrafi w sposób zrozumiały dla innych formułować wyniki przeprowadzonych analiz. (EK_K01, EK_K03)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi miarami statystycznymi służącymi do badania rozkładu zmiennych oraz siły korelacji pomiędzy nimi.

Pełny opis:

Wykład:

- Miary położenia.

- Miary rozproszenia.

- Miary asymetrii.

- Miary koncentracji.

- Współczynniki korelacji Persona i Spearmana.

Ćwiczenia:

- Wyznaczanie wartości podstawowych statystyk opisowych z użyciem dostępnego oprogramowania.

- Interpretacja wartości wyznaczonych statystyk i współczynników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Mieczysław Sobczyk: ,,Statystyka’’, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca:

- Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak: ,,Statystyka opisowa: przykłady i zadania’’. CeDeWu, Warszawa, 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach (WADOS_W01, WADOS_K01).

Zadania zlecone przez prowadzącego (WADOS_W02, WADOS_W03, WADOS_U01 - WADOS_U03, WADOS_K02).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karłowska-Pik
Prowadzący grup: Joanna Karłowska-Pik, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.