Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akademicki język angielski - podnoszenie kompetencji w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 117206-AkJezAng Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Akademicki język angielski - podnoszenie kompetencji w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym
Jednostka: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Grupy: KD "Akademicki język angielski-podn. komp.w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym"
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Całkowity nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych: 90

Praca indywidualna studenta:

- samodzielne uczenie się i odrabianie zadań domowych: 30 godzin,

- przygotowanie prezentacji 20 godzin,

- przygotowanie się do zajęć zaliczeniowych: 10 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W01 wykazuje się znajomością zaawansowanych struktur gramatycznych i posiada bogaty zasób słownictwa specjalistycznego pozwalający na płynne i spontaniczne wypowiadanie się na dowolny temat;

W02 zna różne techniki komunikacyjne w języku angielskim.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące skomplikowanych zagadnień na tematy naukowe oraz w sposób spontaniczny uczestniczyć w debatach w języku angielskim podczas krajowych i międzynarodowych spotkań;

U02 potrafi biegle porozumiewać się przy pomocy różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin nauowych;

U03 rozumie długie i złożone wypowiedzi oraz wykłady

w języku angielskim;

U04 biegle analizuje i interpretuje teksty z literatury fachowej;

U05 potrafi samodzielnie tłumaczyć z języka polskiego

na język angielski i z języka angielskiego na język polski trudny tekst specjalistyczny.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 Rozumie potrzebę znajomości języka obcego we współczesnym świecie;

K02 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy językowej i potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych;

K03 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej rożne role;

K04 dzięki wysokim kompetencjom językowym sprawnie funkcjonuje w otoczeniu kulturowo i językowo odmiennym.

Metody dydaktyczne:

Metoda kognitywno- komunikacyjna – z zastosowaniem rożnych mediów oraz urozmaiconych form pracy.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Program kursu zgodnie z poziomem C1 zakłada kształcenie kompetencji komunikacyjnej, kulturowej i językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages. Kurs skierowany jest do kadry naukowej i dydaktyczno-naukowej UMK.

Jego celem jest doskonalenie umiejętności takich jak mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie na poziomie akademickim ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracowników wyjeżdżających na studia na uczelnie zagraniczne oraz kadry akademickiej prowadzącej badania naukowe oraz zajęcia w języku angielskim. Kurs umożliwia czynną codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym na uczelni.

Pełny opis:

Zajęcia na kursie zakładają ćwiczenie zintegrowanych sprawności: słuchania, mówienia, czytania i pisania w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.

Nauczanie gramatyki jest podporządkowane funkcji komunikacyjnej i odbywa się w kontekście tematyczno-sytuacyjnym.

Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb słuchacza i obejmuje szeroko rozumiane sytuacje życia akademickiego oraz aspekty kulturowe, przede wszystkim informacje na temat danego kraju. Uczestnik kursu doskonali umiejętności takie jak mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie na poziomie akademickim ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracowników wyjeżdżających na studia na uczelnie zagraniczne oraz kadry akademickiej prowadzącej badania naukowe oraz zajęcia w języku angielskim Kurs umożliwia czynną codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym na uczelni wyższej.

Nieodzownym aspektem kursu jest rozwijanie świadomości proeuropejskiej oraz autonomii w procesie uczenia się języka (wykształcenie umiejętności samooceny, uświadomienie sobie własnych potrzeb, przejęcie odpowiedzialności za własna naukę).

Warunkiem osiągnięcia efektów uczenia się na danym poziomie jest praca indywidualna słuchacza (poza godzinami zorganizowanymi) w wymiarze, co najmniej równym ilości godzin kursu.

Literatura:

1. Aleksander O., Argent S. ,Spencer J., EAP Essentials, 2008

2. Bell D., Passport to Academic Presentations, Garnet Education, 2015

3. Campbell C., English for Academic Study: Vocabulary, Garnet Education, 2009

4. De Chazal E., McCarter Sam, Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes (B2), Oxford University Press, 2012

5. Gussendorf M., English for Presentations, Wydawnictwo Edu, 2007

6. Harrison R., Headway Academic Skills: Listening, Speaking, and Study Skills, Level 3, Oxford University Press, 2011

7. Hyland K., Shaw P. Routlege Handbook of English for Academic Purposes,

8. Hewings M., Cambridge Academic English, Cambridge University Press, 2012

9. Jordan R R. Academic Writing Course, Pearson Longman, 2010

10. Lansford L., Dummett P., Stephenson H., Keynote Advanced, National Geographic Learning a part of Cengage Learning, 2016

11. Lansford L., Dummett P., Stephenson H., Keynote Upper Intermediate, National Geographic Learning a part of Cengage Learning, 2016

12. Lynch T., Study Listening, Cambridge University Press, 2004

13. McCarthy M., O’Dell F, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2007

14. Oshima A., Hogue A., Introduction to Academic Writing, Pearson Longman, 2007

15. Oxenden C., Latham-Koenig, New English File Advanced, OUP, 2008

16. Philpot S., Curnick L., Headway Academic Skills: Reading, Writing, and Study Skills, Level 3, Oxford University Press, 2011

17. Stephenson H., Lansford L., Dummett P., Keynote Upper Intermediate, National Geographic Learning a part of Cengage Learning, 2016

18. Vicary, A, English for Academic Study: Grammar for Writing, Study Book, Garnet Education, 2012

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć (zapoznanie z materiałami umieszczonymi na platformie e-learningowej) [W01, W02]

Wykonanie zadań sprawdzających [U01, U02, U03, U04, U05]

Uczestnictwo w zajęciach [U01, U02, U03, U04, U05, W01, W02, K01, K02, K03, K04]

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hućko
Prowadzący grup: Magdalena Bożenko-Kęska, Radosława Dworak, Dorota Foltańska-Borowiecka, Katarzyna Gałka, Anna Golańska, Dorota Hoffmann, Anna Hućko, Ewa Kowalska, Joanna Ososińska-Ciechomska, Kamila Szczepanowska, Jacek Wełniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.