Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Legia Akademicka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OG-LA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1031) Military and defence Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Legia Akademicka
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

- zna podstawowe uwarunkowania służby wojskowej;

- zna prawa i obowiązki w oparciu o obowiązujące przepisy oraz rozumie podstawowe zasady odpowiedzialności za powierzone mienie oraz uzbrojenie i sprzęt wojskowy;

- zna podstawowe postanowienia i zarządzenia regulujące tok służby;

- potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z regulaminu ogólnego i musztry;

- zna podstawy prawne służby wojskowej oraz prawa i obowiązki w warunkach służby wojskowej;

- posiada podstawową wiedzę z zakresu profilaktyki i dyscypliny wojskowej wynikającą z wojskowych przepisów dyscyplinarnych;

- zna ogólne zasady prowadzenia działań taktycznych;

- zna przepisy bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią, amunicją granatami oraz ćwiczebnymi i bojowymi środkami bojowymi, środkami pozoracji pola walki;

- zna budowę, przeznaczenie oraz parametry taktyczno-techniczne karabinka, amunicji i granatów ręcznych, ćwiczebnych i bojowych środków bojowych, środków pozoracji pola walki;

- zna podstawowe zasady prowadzenia rozpoznania;

- zna zasady ogłaszania l przekazywania sygnałów alarmu powietrznego, sygnałów ostrzegania i alarmowania w przypadku zagrożenia napadem powietrznym;

- zna sygnały alarmowe uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami i alarmu o skażeniach;

- zna zasady organizacji łączności;

- zna ogólne zasady ochrony i obrony obiektów oraz użycia broni palnej;

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania prostych ćwiczeń i czynności ruchowych;

- zna regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- zna i rozumie historię i tradycję;

- zna rozumie rolę Sił Zbrojnych RP w kształtowaniu postaw patriotycznych;

- rozpoznaje symbole narodowe i wojskowe oraz respektuje je w czasie uroczystości wojskowych i państwowych;

- jest świadomy roli i znaczenia żołnierzy rezerwy w systemie obronnym RP.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Głównym celem przeszkolenia studentów szkół wyższych jest przygotowanie słuchaczy w podstawowym zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania zadań w zakresie działań piechoty w korpusie szeregowych (równorzędnych), umożliwiając nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia.

Pełny opis:

Temat 1: Zapoznanie z podstawowymi zasadami żołnierskiego zachowania się. Zasady zależności żołnierzy. Zachowanie się żołnierzy w różnych sytuacjach. [Wykład -1 godz.]

Cele szkolenia: w wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- omówić uprawnienia osobiste jako żołnierza;

- omówić podstawowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej;

- objaśnić zasady zależności żołnierzy;

- omówić zasady i konsekwencje wydawania i wykonywania rozkazów;

- wyjaśnić pojęcia: droga służbowa, raport służbowy, meldunek, zażalenie.

Zagadnienia: Prawa i obowiązki żołnierza (słuchacza) wynikające z aktów normatywnych. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy. Przełożony i podwładny, starszy i młodszy. Wydawanie i wykonywanie rozkazów. Droga służbowa, raport służbowy. Wzajemne zwracanie się żołnierzy. Oddawanie honorów. Składanie meldunku i służbowe przedstawianie się. Zachowanie się żołnierzy w różnych sytuacjach. Opuszczanie koszar i garnizonu.

Temat 2: Hymn państwowy, godło państwowe, flaga państwowa, ceremoniał wojskowy, sztandar wojskowy, pieśń reprezentacyjna wojska polskiego, zadania i funkcjonowanie Legii Akademickiej, sygnały wojskowe, uroczystości organizowane z udziałem wojskowej asysty honorowej. [Wykład -1 godz.]

Cele szkolenia: w wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- omówić i opisać podstawowe symbole narodowe i wojskowe;

- rozróżniać podstawowe sygnały wojskowe;

Zagadnienia: godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, sztandar jednostki wojskowej SZ RP, pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, podstawowe sygnały WP - „Hasło WP", „Śpij kolego", „Cisza", ceremoniał wojskowy - wybrane elementy, przysięga wojskowa jako szczególne zobowiązanie żołnierza - obywatela, zasady zachowania podczas oficjalnego odtwarzania sygnałów WP, zasady żołnierskiego zachowania się podczas uroczystości państwowych i wojskowych.

Temat 3: Prawa i obowiązki żołnierza - obywatela, odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za naruszenie prawa i dyscypliny wojskowej. Rodzaje, zasady oraz tryb udzielania wyróżnień żołnierzom. [Wykład -1 godz.]

Cele szkolenia: w wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- omówić podstawowe prawa i obowiązki żołnierza wynikające z obowiązujących aktów prawnych;

- przedstawić zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej;

- omówić konsekwencje naruszeń dyscypliny i prawa;

- wymienić podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie;

- wymienić obowiązujące przepisy prawne w zakresie dyscypliny wojskowej;

- omówić podstawowe pojęcia z zakresu ponoszenia odpowiedzialności żołnierza za naruszenie prawa.

Zagadnienia: prawa i obowiązki żołnierza WP, prawa i obowiązki obywatela RP, ograniczenia swobód obywatelskich wynikające z uwarunkowań służby wojskowej, istota dyscypliny wojskowej, obowiązujące przepisy prawne w zakresie dyscypliny wojskowej, wojskowa część Kodeksu Karnego, zasady odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej żołnierzy, odpowiedzialność za szkody powstałe w powierzonym mieniu.

Temat 4: Ogólne zasady prowadzenia działań taktycznych przez pododdziały [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: w wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- przedstawić strukturę taktyki i klasyfikację działań taktycznych;

- wymienić i scharakteryzować zasady i czynniki waiki.

Zagadnienia: Poziomy działań zbrojnych. Pojęcie i istota taktyki. Istota i cele działań taktycznych. Klasyfikacja działań taktycznych. Zasady sztuki wojennej i czynniki walki. Charakterystyka współczesnych działań taktycznych.

Temat 5: Struktury organizacyjne i wyposażenie rodzajów sił zbrojnych. Rola wojsk operacyjnych w systemie obronności państwa. [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: w wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- omówić struktury organizacyjne pododdziałów rodzajów sił zbrojnych;

- scharakteryzować przeznaczenie i dane techniczne podstawowego wyposażenia pododdziałów.

Zagadnienia: Struktury organizacyjne rodzajów sił zbrojnych. Podstawowe wyposażenie pododdziałów.

Temat 6: Taktyka.

Cele kształcenia: w wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- zdefiniować pojęcia przemieszczanie i rozmieszczanie pododdziałów;

- opisać miejsce i zadania pododdziałów podczas marszu oraz rozmieszczenia;

- przedstawić zasady przemieszczania i rozmieszczania pododdziałów;

- omówić zasady ubezpieczenia marszu i postoju;

- wyjaśnić przedsięwzięcia zabezpieczenia bojowego realizowane na szczeblu pododdziału podczas przemieszczania i rozmieszczania;

- scharakteryzować podstawowe rodzaje walki oraz ich istotę;

- określić cele główne oraz szczegółowe;

- zdefiniować co to jest trwałość obrony;

- scharakteryzować i narysować strukturę obrony, natarcia;

- scharakteryzować ugrupowanie oraz rodzaje obrony, natarcia.

Zajęcia 1. Przemieszczanie i rozmieszczanie, działanie podczas marszu. [Wykład -1 godz.]

Zagadnienia: Zasady przemieszczania wojsk. Ugrupowanie marszowe pododdziału. Możliwości marszowe. Ubezpieczenia marszu. Zasady rozmieszczania pododdziałów. Ubezpieczenie postoju.

Zajęcia 2. Działanie w obronie/obrona [Wykład -1 godz.]

Zagadnienia: Co to jest obrona, istota obrony, cele szczegółowe, rodzaje obrony, trwałość obrony, zadania podczas prowadzenia obrony

Zajęcia 3. Działanie w natarciu/natarcie/szturm/atak. [Wykład -1 godz.]

Zagadnienia: Co to jest natarcie, istota natarcia, cele szczegółowe, rodzaje natarcia, zadania co to jest szturm i jak się go organizuje, zasady prowadzenia ataku.

Zajęcia 4. Działania nieregularne. [Wykład - 2 godz.]

Zagadnienia: Co to są działania nieregularne, istota, cele szczegółowe, rodzaje działań nieregularnych.

Temat 7: Zasady bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym. [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- wymienić warunki bezpieczeństwa podczas strzelań z broni strzeleckiej;

- bezpiecznie obsługiwać broń przed i po strzelaniu;

Zagadnienia: zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicach, placach ćwiczeń i rzutniach granatów, zasady bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią, zasady bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z amunicją i granatami ręcznymi.

Temat 8: Budowa, przeznaczenie i właściwości bojowe broni strzeleckiej, amunicji i granatów ręcznych. Współdziałanie części i mechanizmów karabinka. [Wykład - 2 godz.]

Cele kształcenia: W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- omówić dane taktyczne - techniczne karabinka;

- omówić budowę, zasady działania części i mechanizmów karabinka;

- wyjaśnić budowę nabojów, granatów ręcznych i zapalników.

Zagadnienia: Położenie części i mechanizmów karabinka przed załadowaniem, położenie części i mechanizmów karabinka podczas ładowania broni, położenie części i mechanizmów karabinka podczas strzelania ogniem pojedynczym, położenie części i mechanizmów karabinka podczas strzelania ogniem ciągłym oraz krótkimi seriami.

Temat 9: Przyrządy celownicze do broni strzeleckiej. [Wykład-1 godz.]

Cele kształcenia: W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- omówić dane taktyczno - techniczne przyrządów celowniczych,

- omówić budowę, zasady działania przyrządów celowniczych.

Zagadnienia: Przeznaczenie i budowa celownika holograficznego, przeznaczenie i budowa noktowizyjnego pasywnego celownika strzeleckiego, przygotowanie do pracy i zasady posługiwania się celownikiem holograficznym, przygotowanie do pracy i zasady posługiwania się noktowizyjnym pasywnym celownikiem strzeleckim.

Temat 10: Zasady strzelania z karabinka. [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: w wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- scharakteryzować podstawowe pojęcia zjawiska strzału;

- wyjaśnić podstawowe zasady strzelania z broni strzeleckiej;

- przygotować dane do strzelania.

Zagadnienia: zasady celowania i oddania strzału, zasady celowania z wykorzystaniem przyrządów optycznych, zadanie ogniowe i jego treść, zakres czynności wchodzących w przygotowanie strzelania, wzory polowe, poprawianie ognia - sposoby i zasady.

Temat 11: Ogólne zasady prowadzenia rozpoznania. [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi omówić rodzaje i sposoby prowadzenia rozpoznania w różnych rodzajach walki i różnych warunkach terenowych.

Zagadnienia: Rodzaje rozpoznania, sposoby prowadzenia rozpoznania.

Temat 12: Realizacja przedsięwzięć zabezpieczenia inżynieryjnego w ramach zabezpieczenia bojowego. [Wykład - 2 godz.]

Cele kształcenia: w wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- zdefiniować pojęcie zabezpieczenia inżynieryjnego;

- wyjaśnić zadania zabezpieczenia inżynieryjnego realizowanego w ramach zabezpieczenia bojowego na szczeblu pododdziału;

- omówić zasady prowadzenia rozpoznaniu inżynieryjnego, budowy zapór inżynieryjnych, wykonywania niszczeń, prowadzenia prac rozbudowy fortyfikacyjnej, wykonywanie przejść w zaporach inżynieryjnych oraz wykonywanie niszczeń.

Zagadnienia: Pojęcie zabezpieczenia inżynieryjnego, zadania zabezpieczenia inżynieryjnego realizowanego na szczeblu pododdziału, zasady realizacji zadań zabezpieczenia inżynieryjnego.

Temat 13: Zasady i przedsięwzięcia obrony przed bronią masowego rażenia. [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: W wyniku opanowania treści tematu stuchacz potrafi:

- zdefiniować pojęcie „Obrony przed Bronią Masowego Rażenia" (OPBMR) oraz cel OPBMR;

- wymienić zasady obrony wojsk przed bronią masowego rażenia;

- wymienić przedsięwzięcia OPBMR oraz dokonać krótkiej ich charakterystyki.

Zagadnienia: definicja oraz cel Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, zasady Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, przedsięwzięcia OPBMR: rozpoznanie, identyfikacja i monitorowanie skażeń, ostrzeganie, alarmowanie i meldowanie o skażeniach, ochrona przed skażeniami, ograniczanie zagrożenia skażeniami, medyczna ochrona przed BMR.

Temat 14: Powszechna obrona przeciwlotnicza w pododdziale. Organizacja POPL w MSD, MCZP oraz w działaniach bojowych. [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: \A/wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi: - omówić czynności żołnierza po ogłoszeniu alarmu powietrznego,

Zagadnienia: Ogólne zasady POPL, przedsięwzięcia wchodzące w skład aktywnej i pasywnej POPL, przygotowanie stanów osobowych i rejonów zakwaterowania (rozmieszczenia) do wymogów powszechnej obrony przeciwlotniczej (skład i wyposażenie PO, stanowiska ogniowe i szczeliny przeciwlotnicze, schrony/ukrycia OPL), sygnały alarmowania (ostrzegania) o zagrożeniu uderzeniami z powietrza i sposoby ich przekazywania (odwoływania), czynności żołnierza po ogłoszeniu alarmu powietrznego w MSD, MCzP oraz w działaniach bojowych.

Temat 15: Organizacja łączności i przepisy korespondencji radiowej. Radiostacje przenośne małej mocy UKF. Przewodowe środki łączności. [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- wymienić podstawowe środki łączności i omówić zasady organizacji systemu łączności w pododdziale;

- korzystać z tabeli danych radiowych;

- stosować podstawowe przepisy korespondencji radiowej;

- wymienić podstawowe zasady bezpieczeństwa łączności;

- omówić ogólną budowę i podać dane taktyczno-techniczne polowego aparatu telefonicznego i polowej łącznicy telefonicznej;

- omówić ogólną budowę i podać dane taktyczno-techniczne radiostacji przenośnych małej mocy UKF;

Zagadnienia: System łączności oraz środki łączności stosowane w wojsku, sposoby organizacji łączności w pododdziale, bezpieczeństwo łączności oraz sposoby i metody jego osiągania, tabela danych radiowych, podstawowe przepisy korespondencji radiowej, podstawowe kable wykorzystywane w łączności przewodowej, ogólna charakterystyka, dane taktyczno-techniczne oraz budowa polowego aparatu telefonicznego oraz polowej łącznicy telefonicznej, przygotowanie do pracy, obsługa i użytkowanie aparatu telefonicznego oraz polowej łącznicy telefonicznej, przeznaczenie i dane taktyczne - techniczne radiostacji przenośnych małej mocy UKF, ukompletowanie, ogólna budowa i opis płyt czołowych, obsługa i przygotowanie do pracy, programowanie, nawiązanie łączności oraz prowadzenie wymiany korespondencji radiowej zgodnie z przepisami.

Temat 16: Ogólne wiadomości o mapach. Układy współrzędnych. Podział map na arkusze i nomenklatura map. [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- przedstawić klasyfikację map i ich krótką charakterystykę;

- przedstawić istotę odwzorowania UTM;

Zagadnienia: Klasyfikacja map. Charakterystyka map. Główne elementy treści map topograficznych. Odwzorowanie UTM. Układy współrzędnych stosowane na mapach topograficznych. Siatka meldunkowa UTM. Siatka meldunkowa GEOREF. Posługiwanie się MGRS podczas lokalizacji obiektów. Nomenklatura map. Dobór arkuszy map sąsiednich.

Temat 17: Indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza oraz postępowanie w trakcie udzielania samopomocy i pomocy koleżeńskiej. [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- wymienić składniki indywidualnego wyposażenia medycznego;

- wymienić zawartość indywidualnego pakietu do likwidacji skażeń, IZAS;

- omówić budowę opatrunku osobistego i opaski uciskowej;

- omówić zawartość apteczek pododdziałowych i apteczek pojazdów;

- omówić zasady bezpieczeństwa w trakcie udzielania pomocy, ewakuacji rannego oraz wystąpienia objawów stresu pola walki.

Zagadnienia: Indywidualne wyposażenie medyczne, budowa i zasady użycia indywidualnego pakietu do likwidacji skażeń oraz IZAS, posługiwanie się opatrunkiem osobistym i opaską uciskową, posługiwanie się tabletkami do odkażania wody, posługiwanie się zawartością apteczek, taktyka działań ratowniczych, bezpieczeństwo własne i rannego, zasady wzywania pomocy medycznej na polu walki - praktyczne przygotowanie i przekazanie meldunku 9 - linijkowy MEDEVAC (MEDEVAC, CASEYAC), objawy wystąpienia stresu pola walki, postępowanie.

Temat 18: Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: W wyniku opanowania treści tematu słuchacz zna:

- zasady oceny stanu osoby poszkodowanej;

- zasady udrażniania dróg oddechowych;

- zasady prowadzenia pośredniego masażu serca;

- zasady układania nieprzytomnego w pozycji bezpieczniej;

- zasady resuscytacji krążęniowo-oddechowej;

- zasady ewakuacji poszkodowanego.

Zagadnienia: Budowa i fizjologia układu oddechowego, budowa i fizjologia układu krążenia, ocena parametrów życiowych poszkodowanego, zasady resuscytacji krążeniowe - oddechowej, pozycja boczna bezpieczna, zasady przenoszenia poszkodowanego na deskę ortopedyczną, zasady ewakuacji poszkodowanego z pojazdu, postępowanie przeciwwstrząsowe.

Temat 19: Podstawowe pojęcia z zakresu zabezpieczenia logistycznego. [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: w wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- scharakteryzować podstawowe pojęcia zabezpieczenia logistycznego;

- przedstawić ogólne zasady funkcjonowania logistyki w pododdziale;

Zagadnienia: Ogólne pojęcia zabezpieczenia logistycznego, cel i zadania logistyki w pododdziale.

Temat 20: Pojęcie oraz rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Podstawowe pojęcia oraz znaki ochronne. [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- wyjaśnić pojęcia wojny, pokoju, bezpieczeństwa w zależności od uwarunkowań o charakterze politycznym, ekonomicznym, geograficznym;

- wskazać i omówić główne przesłanki konfliktów zbrojnych;

- przedstawić zasadnicze przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych;

- wyjaśnić pojęcie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych;

- omówić źródła powstania MPHKZ;

- omówić wybrane zasadnicze pojęcia z zakresu prawa konfliktów zbrojnych;

- omówić znaczenie znaków ochronnych;

- zna zasady podejmowania decyzji zgodnych z MPHKZ w sytuacjach, gdy stosowane są znaki ochronne.

Zagadnienia: Pojęcie wojny, pokoju, bezpieczeństwa i prawa wojennego (konfliktów zbrojnych), polityczne środki zapobiegania konfliktom zbrojnym, pojęcie, treść i zakres międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, podstawowe kategorie osób i obiektów. Status kombatanta i jeńca wojennego, ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, znaki ochronne

Temat 21: Organizacja i funkcjonowanie systemu odzyskiwania personelu w SZ RP. [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: w wyniku opanowania treści tematu słuchacz potraf:

- przedstawić ogólne założenia problematyki odzyskiwania personelu;

- omówić podstawowe założenia Systemu Odzyskiwania Izolowanego Personelu w SZ RP;

- scharakteryzować podstawowe akcje odzyskiwania personelu (CSAR, CR).

Zagadnienia: Podstawowe pojęcia z problematyki Odzyskiwania Personelu, przeznaczenie, struktura i funkcjonowanie Systemu Odzyskiwania Izolowanego Personelu w SZRP, charakterystyka standardowych „Bojowych Akcji Poszukiwawczo-Ratowniczych" (CSAR) oraz Akcji Bojowego Odzyskiwania (CR), podstawowe wyposażenie personelu narażonego na izolację (Blood Chit, Pointee - Talkee, Evasion Chart, Signaling Device, itd.).

Temat 22: Survival - przetrwanie w warunkach środowiska naturalnego. [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: w wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- wymienić i ogólnie scharakteryzować podstawowe wyposażenie personelu narażonego na izolację;

- zdawać sobie sprawę z występowania czynników fizjologicznych i ich wpływu na ograniczanie wydolności organizmu człowieka w sytuacji walki o przetrwanie;

- omówić podstawowe zasady poszukiwania/zdobywania i spożywania wody oraz pożywienia, umożliwiające doraźnie utrzymanie się przy życiu;

- wymienić metody zwiększania szans na przeżycie w warunkach środowiska naturalnego, przez efektywne wykorzystywanie posiadanego wyposażenia osobistego;

- wymienić oraz scharakteryzować sposoby wykonywania prostych narzędzi i broni oraz rozpalanie i wykorzystanie ognisk survivalowych;

- wymienić i omówić podstawowe metody i formy ochrony wfasnej, poprzez budowę schronień w różnych warunkach pogodowych i klimatycznych.

Zagadnienia: Medycyna przetrwania, pozyskanie wody, wykorzystanie flory i fauny w Survivalu, wykorzystanie wyposażenia osobistego w Survivalu, wykonywanie prostej broni i narzędzi, pułapki na zwierzynę, ogniska survivalowe, budowa schronień w różnych warunkach pogodowych i klimatycznych (doraźne legowiska i planowe schronienia naziemne, nadziemne i podziemne).

Temat 23: Przyczyny i skutki degradacji środowiska naturalnego. [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- stosować w praktyce podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska;

- przedstawić zasady zapobiegania skażeniom gruntu, wody i powietrza;

Zagadnienia: Dokumenty i akty prawne dotyczące ochrony środowiska. Podstawy ochrony środowiska naturalnego w Siłach Zbrojnych RP. Rodzaje, przyczyny i skutki degradacji środowiska naturalnego podczas działania wojsk.

Temat 24: Zasady, tryb i zakres współdziałania pododdziałów SZ RP z pozamilitarnymi ogniwami systemu obronnego w zakresie działań humanitarnych. Prowadzenie akcji ratunkowej i likwidacji skutków klęsk żywiołowych [Wykład -1 godz.]

Cele kształcenia: W wyniku opanowania treści tematu słuchacz potrafi:

- określić zasady, tryb i zakres współdziałania wojsk z pozamilitarnymi ogniwami systemu obronnego;

- opisać strukturę, funkcje i zadania terenowych organów pozatnilitarnych ogniw obronnych;

- scharakteryzować specyfikę prowadzenia akcji ratunkowych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

Zagadnienia: Działania humanitarne pododdziałów SZ RP. Zasady użycia sił zbrojnych RP w działaniach ratowniczych. Zasady współdziałania pododdziałów SZ RP i pozamilitarnych ogniw systemu obronnego podczas prowadzenia akcji ratunkowej. Korzystanie ze świadczeń rzeczowych i osobistych podczas prowadzenia działań ratowniczych i likwidacji klęsk żywiołowych.

Literatura:

WYKAZ LITERATURY WSPOMAGAJĄCEJ REALIZACJĘ PROCESU KSZTAŁCENIA

PODSTAWY DOWODZENIA

1. Planowanie działań na szczeblach taktycznych w wojskach lądowych, Warszawa 2006.

2. Regulamin działań taktycznych pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych (pluton - kompania - batalion), DWLąd, Warszawa 2009.

3. Regulamin działań wojsk lądowych, DWLąd, Warszawa 2008.

4. Zbiór znaków i skrótów wojskowych cz. II, Szt. Gen. WP, Warszawa 2004.

5. Dąbrowski Cz., Ziemiński A. Przykłady graficznych dokumentów dowodzenia na szczeblu pododdziału, WSOWL, Wrocław 2009.

6. Grabowski K., Kulczycki M., Metodyka graficznego opracowania planu walki w aspekcie pracy dowódcy w terenie, WSOWL, Wrocław 2006.

7. Wrona A., kulczyki M., Grabowski K., Dąbrowski Cz., Znaki wojskowe w graficznych dokumentach pododdziałów i oddziałów, Wrocław 2006.

TAKTYKA OGÓLNA

1. Regulamin działań taktycznych pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych (pluton-kornpania-batalion), DWLąd, Warszawa 2009.

2. Regulamin działań wojsk lądowych, DWLąd, Warszawa 2008.

3. Zbiór znaków i skrótów wojskowych, część II, Szt. Gen. WP, Warszawa 2005.

ROZPOZNANIE WOJSKOWE l ARMIE INNYCH PAŃSTW

1. Doktryna rozpoznanie wojskowe 9D/2), Warszawa 2013.

2. Affek J., Dukiewicz T., Identyfikator podstawowego uzbrojenia oraz sylwetek sprzętu armii innych państw (blok wschodni), WSOWL, Wrocław 2013.

3. Planowanie działań na szczeblu taktycznym w wojskach lądowych (DD/3.2.5) Warszawa 2007

4. Instrukcja, Działania rozpoznawcze, DWLąd, Warszawa 2002.

5. Vademecum wiedzy rozpoznawczej, DWLąd., Warszawa 2009.

6. Rozpoznanie wojskowe, Szt. Gen. WP, Warszawa 2013.

POWSZECHNA OBRONA PRZECIWLOTNICZA

1. Instrukcja o powszechnej obronie przeciwlotniczej w siłach zbrojnych RP, Wojska OPL 227/2013, Warszawa 2013.

2. Regulamin działań wojsk obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych, DWLąd 39/2009, Warszawa 2009.

OBRONA PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA

1. Podstawy obrony przed bronią masowego rażenia na szczeblu pododdziału, WSOWL, Wrocław 2010.

WSPARCIE INŻYNIERYJNE

1. Regulamin działań wojsk inżynieryjnych wojsk lądowych (tymczasowy), DWLąd, Warszawa 2011.

WSPARCIE OGNIOWE

1. Całkowski T., Organizacja wsparcia ogniowego w batalionie i kompanii, AON, Warszawa 2010.

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE DZIAŁAŃ BOJOWYCH

1. Doktryna logistyczna wojsk lądowych, DD/4.2 (B), CDiS, Bydgoszcz 2014.

2. Hajt S., Kowalski K., Stankiewicz G., Szukalski M., Logistyka wojskowa w działaniach taktycznych, WSOWL, Wrocław 2014.

3. Regulamin działań wojsk lądowych, DWLąd, Warszawa 2008.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

1. de Mulinen F., Podręcznik Prawa Wojennego dla Sił Zbrojnych, Bellona, Warszawa 1994.

2. Fleming M., Międzynarodowe Prawo Konfliktów Zbrojnych - zbiór dokumentów.

3. Lesko T., Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, PWN, Warszawa 1990.

4. Żarkowski P., Pęksa R., Materiały do nauczania międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, MON, Warszawa 1998.

5. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Praca zbiorowa, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA W WOJSKU

1. Beynarowicz A., Pietrzak A., Wybrane problemy działalności wychowawczej i kulturalno-oświatowej w pododdziale, Wrocław 2002.

2. Domański E., Wychowanie na tradycjach w jednostce wojskowej, Vademecum dydaktyczno-wychowawcze, cz. 2, Warszawa 1998.

3. Gurba A., Elementy teorii i praktyki wychowania w warunkach środowiska wojskowego, Wrocław 1997.

4. Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2016 póz. 772).

PRZYWÓDZTWO W DOWODZENIU

1. Adair J., Rozwijanie umiejętności przywódczych, wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

2. Friedman S. D., Pełne przywództwo. Osiąganie sukcesów we wszystkich aspektach życia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

3. Kanarski L., Przywództwo wojskowe tradycje - teoria - praktyka, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Społeczno-Wychowawczy, Oddział Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 1998.

4. Kets de Vries M.F.R., Mistyka przywództwa, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2006.

5. Bacon T.R., Sztuka skutecznego przywództwa, G.W.P. Gdańsk 2013.

GOTOWOŚĆ MOBILIZACYJNA l BOJOWA

1. Szandrocho R., Wybrane problemy gotowości obronnej państwa, WSO, Wrocław 2013.

2. Wojnarowski J., Mobilizacja sił zbrojnych szansą utrzymania bezpieczeństwa Polski, AON, Warszawa 2008.

3. Wojnarowski J., Mobilizacja Sił Zbrojnych RP, Bellona, Warszawa 2000.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWO-METODYCZNA

1. Doktryna Szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej DD.7 (A), Warszawa 2010.

2. Instrukcja o działalności szkoleniowo-metodycznej, Szt. Gen. WP, Warszawa 2009.

3. Instrukcja o planowaniu i rozliczaniu działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych RP, Szt. Gen. WP, Warszawa 2010.

WSPÓŁPRACA KRAJOWA l MIĘDZYNARODOWA

1. Wsparcie przez państwo-gospodarza DD-4.5(B), Szt. Gen. 1685/2016, Warszawa 2016.

2. Współpraca cywilno-wojskowa DD/9, Warszawa 2005.

3. Zakrzewski L, Rozbicki A., Wybrane zagadnienia współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), kompendium, Dowództwo Wojsk Lądowych, Warszawa 2010.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1. Grecki R. (red.), Zarządzanie kryzysowe - różne oblicza, ASESOR, Wrocław 2010.

2. Grocki R., Zarządzane kryzysowe - dobre praktyki, Difin, Warszawa 2012.

3. Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012.

4. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r, poz. 333 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. póz. 209 ze zm.).

PODSTAWY EKSPLOATACJI SPRZĘTU WOJSKOWEGO

1. instrukcja o gospodarowaniu sprzętem służby czołgowo-samochodowej DD/4 .22.2.

2. Instrukcja zarządzania eksploatacją UiSWwSZ RP. Zasady ogólne DD14.22.13.

3. Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania i konserwacji UiSW DD/4.22.8.

REGULAMINY SZ RP

1. Regulamin musztry SZ RP, Szt. Gen. WP, Warszawa 1994.

2. Regulamin ogólny SZ RP, Szt. Gen. WP, Warszawa 2014.

3. Ustawa z 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil, Robert Rybak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)