Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-A-SEM/l-S3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Doktorant orientuje się w problematyce, której dotyczy przygotowywana praca doktorska. Potrafi uzasadnić jej tytuł oraz merytoryczny zakres. Zna, funkcjonujące w literaturze, podstawowe koncepcje związane z tematem pracy. Potrafi omówić charakter źródeł, które będzie analizował oraz uzasadnić określoną metodę ich opracowania.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach – 15 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- czytanie literatury- 10 godz.

- przygotowanie do sprawdzianu pisemnego – 15 godz.


Łącznie: 45 godz. (2 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

K_W02 zna terminologię stosowaną na gruncie archeologii, w tym zwłaszcza nauk pokrewnych – historycznych i antro-pologii kulturowej

K_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla archeologii

K_W07 posiada wiedzę na temat metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz

odpowiednich dla studiowanego kierunku

K_W08 zna szczegółowo i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_W09 ma ugruntowaną wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego K_W10 ma wiedzę o instytucjach nauki i kultury oraz orientuje się we współczesnym życiu środowisk naukowych i ich działalności popularyzatorskiej

K_W11 zna metody badawcze i narzędzia warsztatu archeologa oraz metody upowszechniania wiedzy archeologicznej

K_W12 posiada wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł archeologicznych oraz innych wytworów kulturo-wych człowieka, przydatnych dla poznania danej epoki w dziejach ludzkości

K_W13 ma wiedzę dotyczącą zastosowania języka ojczystego i nowożytnego języka obcego w tworzeniu dojrzałych tekstów naukowych i popularno-naukowych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

K_U02 posiada umiejętności badawcze obejmujące krytyczną analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywa-nie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku

K_U04 posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz innych (w szczególności przyrodniczych), z których dyscypliny są integralną częścią archeologii bądź z nią współpracują

K_U06 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U09 posiada pogłębione umiejętności poprawnego redagowania, komentowania i opatrywania przypisami konstruowanych tekstów, zgodnie z kanonami przyjętymi w różnych dziedzinach nauk historycznych i obszarów, z których czerpie archeologia

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K02 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu i prowadzeniem badań naukowych

K_K03 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i propaguje ją w społeczeństwie

K_K04 bierze udział w życiu naukowym i kulturalnym, uczestnicząc w konferencjach i spotkaniach środowiskowych oraz popularyzatorskich

K_K05 wykazuje niezależność i samodzielność w formułowaniu poglądów, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech K_K06 docenia rolę nauk humanistycznych, pokrewnych i współpracujących dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym K_K07 wykazuje kompetentną odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu obrazu dziejów, zgodnego z aktualnym stanem wiedzy archeologicznej

Metody dydaktyczne:

Forma konwersatorium, wzbogacona o omówienia najważniejszych zagadnień związanych z poszczególnymi tematami prac doktorskich. Wzajemna prezentacja rozmaitych problemów ma na celu sprowokowanie dyskusji pomiędzy uczestnikami seminarium, w wyniku której poszczególni jej uczestnicy mogliby uzyskać konkretne wskazówki dotyczące realizacji tematu pracy doktorskiej.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cyrek, Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Krzysztof Cyrek, Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Chudziak, Krzysztof Cyrek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Cyrek, Anna Drążkowska, Jacek Gackowski, Dariusz Poliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Chudziak, Andrzej Pydyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.