Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Archeologia architektury antycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AAR-AAA-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archeologia architektury antycznej
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

– udział w wykładach – 30 godz.

– konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

– czytanie literatury – 30 godz.

– przygotowanie do sprawdzianu ustnego – 20 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 punkty ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

– zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologii oraz innych naukach humanistycznych, w tym szczególnie historii i antropologii kulturowej (K_W02)

– ma podstawową wiedzę z zakresu archeologii antycznej (K_W04)

– ma podstawową wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi (K_W05)

– ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, wła-ściwych dla archeologii (K_W06)

– zna i rozumie podstawowe metody analizy różnych wytworów kultury i ich interpretacji prowadzonych na gruncie wybranych tradycji, teorii lub szkół badaw-czych rozwijanych w archeologii (K_W07)

– ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (K_W09)

– zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu archeologa (K_W11)

– posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł archeologicznych oraz innych wytworów cywilizacji, przydatnych dla poznania danej epoki w dziejach ludzkości (K_W12)

– ma podstawową wiedzę dotyczącą prac technicznych w trakcie badań archeologicznych i prac inwentaryzacyjno-laboratoryjnych, w tym z zakresu konserwacji zabytków archeologicznych (K_W15)

Efekty uczenia się - umiejętności:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjo-nować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod archeologicznych (K_U01)

– posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscy-plin naukowych, właściwych dla archeologii (K_U02)

– umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U03)

– potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich treści i znaczeń, w tym przynależności chronologiczno-kulturowej oraz funkcji (K_U05)

– potrafi prowadzić prace techniczne w trakcie terenowych i gabinetowych badań archeologicznych, w tym z zakresu podstawowej konserwacji zabytków archeologicznych (K_U11)

– umie korzystać z podstawowych technologii informacyjnych, multimediów i zasobów Internetu oraz przetwarzać dane archeologiczne poprzez zastosowa-nie podstawowych programów komputerowych oraz urządzeń i technik multimedialnych (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K01)

– ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (K_K03)

– bierze udział w życiu naukowym i kulturalnym, uczestnicząc w konferencjach i spotkaniach środowi-skowych (K_K04)

Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody dydaktyczne:

– podająca: wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną

– eksponująca: pokaz


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie kluczowych zjawisk dla architektury antycznej (sakralnej, miejskiej, mieszkalnej, sepulkralnej i obronnej); opanowanie zasadniczych terminów związanych z architekturą antyczną, Egiptu, Mezopotamii, Grecji i Rzymu; geneza i charakterystyka stylów w budownictwie antycznym; zapoznanie z najważniejszymi obiektami architektury starożytnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu genezy i historii architektury antycznej i jej wpływu na architekturę kolejnych epok. Podczas kursu omawiane są najważniejsze obiekty sakralne i świeckie Egiptu, Mezopotamii; style w architekturze starożytnej Grecji, plany i konstrukcja świątyń, najważniejsze greckie sanktuaria; zabudowa miejska: agora, stoa, teatr, dom; architektura etruska – styl toskański, architektura sepulkralna; architektura rzymska: opus cementicum – wpływ nowej technologii na budownictwo publiczne: drogi, mosty, akwedukty; świątynie i sanktuaria rzymskie; architektura miejska: dom, termy, bazylika, teatr, amfiteatr.

Literatura:

Barletta B. A., The Origins of the Greek Architectural Orders, 2009

Bernhard M. L., Sztuka grecka, tomy I – IV, Warszawa 1989 – 93.

Boethius A., Ward-Perkins J.B., Etruscan and Roman Architecture, Baltimore 1970

Bravo B., Wipszycka E., Historia Starożytnych Greków. Tom III: okres hellenistyczny. Warszawa 1998

Burliga B., Religia i polityka w świecie antycznym, Gdańsk 2005

Connolly P., Dodge H., Antyczne miasta, Warszawa 1998

Copenhagen Polis Center, vol. 1 – 6, 1992-2002

Ducin S., Nadbrzeżne miejsca kultu i ich rola w starożytnej żegludze greckiej Meander 51, 1996, s. 587 – 605

Flacelière R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1959

Hansen M. H., Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności, warszawa 2011

Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996

Kulesza R., Argos. Szkice z dziejów politycznych miasta w V w. p.n.e., Warszawa 2004

Kulesza R., Ateny Peryklesa, Warszawa 991

Lengauer W., Trzcionkowski L., Majewski P., Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2011

Majewski K. (red.), Kultura materialna starożytnej Grecji, t.1-3, Wrocław - Warszawa - Kraków 1977 (wybrane rozdziały)

Mueller-Wiener W., Greckie budownictwo antyczne, przeł. D. Gorzelany, wyd. Platan 2004

Musielak M., Miasto-państwo Delfy w IV w. p.n.e., Poznań 1989

Nowicka M., Press L., Od Fanagorii do Apolonii. Z dziejów miast antycznych nad Morzem Czarnym, Warszawa 1962

Ostrowski J.A., Starożytne Rzym. Polityka i sztuka, Kraków 1999

Papuci-Władyka E., Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001

Parnicki-Pudełko S., Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1975

Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu, t. 1- 2, Warszawa 1975- 1980

Sarah B. Pomeroy, Stanley M. Burstein, Walter Donlan, Starożytna Grecja, Warszawa 2010

Veyne P., Imperium grecko-rzymskie, Warszawa 2008

Warszawa 1996

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983

Żmudziński M., Świat starożytny i jego cuda, Wrocław 2003

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach; aktywne uczestnictwo w zajęciach; sprawdzian pisemny.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołyszko
Prowadzący grup: Marek Kołyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Rakoczy
Prowadzący grup: Jacek Rakoczy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)