Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia miast późnośredniowiecznych i nowożytnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AH-AMPN-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia miast późnośredniowiecznych i nowożytnych
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.50 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

– udział w wykładach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

– konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 5 godz.

– czytanie literatury – 10 godz.

– przygotowanie do egzaminu – 15 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

WIEDZA:


STUDENT ma wiedzę na temat źródeł wykorzystywanych do badań nad późnośredniowiecznymi i nowożytnymi miastami (K_W12).


-zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane z zakresu archeologii miast i (K_W02);


- ma uporządkowaną wiedzę na temat metodyki badań późnośredniowiecznych i nowożytnych stanowiskach archeologicznych strefy miejskiej (K_W04);


- ma wiedzę na temat kultury materialnej późnośredniowiecznych i nowożytnych miast (K_W12).


- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretację źródeł archeologicznych pozyskiwanych w miastach przydatnych do poznania epoki późnego średniowiecza i nowożytności (K_W07);


Efekty uczenia się - umiejętności:

UMIEJĘTNOŚCI


- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące badań archeologicznych prowadzonych w średniowiecznych i nowożytnych miastach (K_U01)


- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla archeologii miast (K_U04)


- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych (K_U02);


- potrafi przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację reliktów elementów zabudowy miejskiej (K_U02)


- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę różnych rodzajów wytworów kultury materialnej pozyskiwanych podczas badań miast (K_U05)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

KOMPETENCJA SPOŁECZNE:


- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)


- potrafi współdziałać i pracować w zespole badawczym, między innymi prowadzącym badania wykopaliskowe (K_K02)


- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03)


- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (K_K10).

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacjami multimedialnymi

Skrócony opis:

Wykłady mają zapoznać studentów z szeroką pojętą archeologią miejską z metodyką tych badań.

Pełny opis:

Wykłady mają zapoznać studentów z poszczególnymi przykładami badań archeologiczno – architektonicznych obiektów znajdujących się w obrębie późno- średniowiecznych i nowożytnych miast (do końca XVIII w.).

Zakres terytorialny to obszar Polski z odniesieniami do zabudowy i rozplanowania miast zachodnioeuropejskich . Podane zostaną podstawowe informacje z zakresu historii urbanistyki. Przedstawione zostaną najważniejsze odkrycia, metodyka badań a także perspektywy badawcze.

Zapoznanie się z najważniejszymi ośrodkami miejskimi i z badaniami archeologiczno - architektonicznymi na ich terenie. Omówiona zostanie zabudowa miejska (kamienice, budynki sakralne, budynki użyteczności publicznej) oraz techniki budowlane. Zaprezentowane zostaną różne typy miast i charakterystyczne kierunki ich rozwojów, a także czynniki sprzyjające rozwojowi lub go hamujące.

Wykłady:

Historia rozwoju miast;

Rozwój miast wybranych miast europejskich

Kazimierz Wielki wielki planista przestrzenny i budowniczy miast

Rewolucja miejska i urbanistyczna w średniowieczu

Lokacja miast

Miasta idealne (Zamość)

Charakterystyka zabudowy miejskiej na przykładzie wybranych miast,

Dostarczanie wody do miast

Usuwanie nieczystości

Charakterystyka architektury i funkcji budynków miejskich, ratusza, budynków sakralnych, kamienic

Rodzaje cmentarzy miejskich

Małe miasta w XVI i XVII wieku

Przemiany przestrzenne miast w dobie renesansu i baroku

Socjotopografia miast

Opieka społeczna w mieście

Literatura:

Cz. Krassowski, Dzieje architektury i budownictwa na ziemiach polskich, tiom 1-3, Warszawa 1990.

L. Benovolo, Miasto w dziejach Europy, Warszawa 1995.

A. Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie 1966.

Kalinowski W., Zarys historii budowy miast w Polsce do połowy XIX wieku, Toruń 1966

Procesy lokacyjne miast w Europie środkowo-wschodniej, red. C. Buśko, M. Goliński, B. Krukiewicz, Wrocław 2006

Bogdanowski J., Architektura obronna w krajobrazie Polski, Warszawa-Kraków 2002

M. Rębkowski, Pierwsze lokacje miast w Księstwie Zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe, Kołobrzeg 2001.

Wratislavia Antiqua (wszystkie tomy)

Archeologia Gdańska (wszystkie tomy)

E. Rettelbusch, Podręcznik stylów, Ornamentyka, meble, architektura wnętrz

J. Chruszczyńska, E. Orlińska-Mianowska, Tkaniny Dekoracyjne, Warszawa 2009

E. Kowecka, W salonie i w Kuchni, Poznań 2016

Metody i kryteria oceniania:

laboratorium:

- aktywny udział w zajęciach, udział w dyskusji, prezentacje multimedialne z referatem,

Kryteria oceny - laboratorium:

Oceniany jest stopień uwzględnienia wszystkich aspektów i problemów badawczych w prezentowanym przez studenta referacie

ocena dostateczna (3) – (52–60%); ocena dostateczna plus (3,5) – (62–70%); ocena dobra (4) – (71–80%); ocena dobra plus (4,5) – (82–90%); ocena bardzo dobra (5) – (92–100%).

kryteria oceny - wykład: egzamin ustny

ocena dostateczna (3) – (52–60%); ocena dostateczna plus (3,5) – (62–70%); ocena dobra (4) – (71–80%); ocena dobra plus (4,5) – (82–90%); ocena bardzo dobra (5) – (92–100%).

wynik egzaminu ustnego:

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drążkowska
Prowadzący grup: Anna Drążkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drążkowska
Prowadzący grup: Anna Drążkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.