Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z archeologii późnego średniowiecza i nowożytności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AH-WZAPSN-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z archeologii późnego średniowiecza i nowożytności
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

65 h, w tym:

- 15 h – wykład,

- 15 h - laboratorium,

- 35 h - praca własna (przygotowanie do zajęć, w tym do sprawdzianu pisemnego)


Efekty uczenia się - wiedza:

– ma podstawową wiedzę na temat wybranych zagadnień osadnictwa w strefie pozamiejskiej w późnym średniowieczu i nowożytności (K_W04);

– ma podstawową wiedzę na temat dziejów garncarstwa, kaflarstwa i uzbrojenia w późnym średniowieczu i nowożytności na terenie ziem Polski (K_W04);

– ma wiedzę na temat źródeł wykorzystywanych do badań nad późnośredniowiecznymi i nowożytnymi miastami (K_W12).

Efekty uczenia się - umiejętności:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczących wybranych zagadnień archeologii późnego średniowiecza i nowożytności związanych ze strefą pozamiejską (K_U01);

– potrafi analizować wybrane zespoły źródeł (K_U01);

– posiada umiejętność rozróżniania podstawowych grup gatunkowych naczyń ceramicznych oraz rodzajów pieców i kafli piecowych z późnego średniowiecza i nowożytności (K_U05);

– potrafi rozpoznać wybrane wytwory kultury materialnej z późnego średniowiecza i nowożytności pozyskiwane podczas badań w miastach (K_U05).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania badawczego (K_K01);

– wykazuje niezależność i samodzielność w myśleniu, rozumiejąc i szanując jednocześnie prawo innych osób do tego samego (K_K05);

– potrafi współdziałać i pracować w zespole badawczym realizującym problematykę związaną z osadnictwem strefy pozamiejskiej w późnym średniowieczu i nowożytności na terenie Polski (K_K08).

Metody dydaktyczne:

wykład: wykład informacyjny, wykład analityczny, wykład syntetyczny, wykład problemowy,wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna;


laboratorium: prezentacje multimedialne, fotografie, rysunki, ikonografia, metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji, metody rozwijające refleksyjne myślenie


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą wybranych, ważnych zagadnień związanych z archeologią późnego średniowiecza i nowożytności, będących uzupełnieniem i rozwinięciem problematyki poruszanej na zajęciach obowiązkowych. Stan badań archeologicznych nad częścią z poruszanych zagadnień jest zaniedbany lub słabo zaawansowany. Jednak większość z poruszanych tematów tylko pozornie zostało opracowanych, ponieważ rozwijające się badania i studia doprowadziły do konieczności weryfikacji dawnych ustaleń. Wreszcie część podejmowanej problematyki, będąc odbiciem aktualnych trendów nie tylko w polskiej archeologii historycznej, jest związana z potrzebami współczesnego społeczeństwa.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z wykładu i laboratorium. Tematyka wykładu dotyczy wybranych, ważnych zagadnień związanych z archeologią późnego średniowiecza i nowożytności, będących uzupełnieniem i/lub rozwinięciem problematyki poruszanej na zajęciach obowiązkowych. W dużym zakresie będą przywoływane przykłady badań archeologicznych w strefie pozamiejskiej. Stan badań archeologicznych nad częścią z poruszanych zagadnień jest zaniedbany lub słabo zaawansowany, co dotyczy np. pochówków mniejszości religijnych, czy tzw. archeologii protestantyzmu. Jednak większość poruszanych tematów tylko pozornie zostało opracowanych, ponieważ rozwijające się badania i studia doprowadziły do konieczności weryfikacji dawnych ustaleń, np. od wielu lat podejmowane prace związane z właściwym rozumieniem pojęć „zamek” i „gród”, czy reinterpretacja materiałów ruchomych z małych założeń obronno-rezydencjonalnych. Wreszcie część podejmowanej problematyki, będąc odbiciem aktualnych trendów nie tylko w polskiej archeologii historycznej, jest związana z potrzebami współczesnego społeczeństwa. Jako przykład można tutaj podać tzw. archeologię sądową, w przypadku niektórych postępowań prokuratorskich - jak okazało się - wręcz niezbędną.

Laboratorium ma na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień dotyczących kultury materialnej późnego średniowiecza i nowożytności. Odnosić się będziemy między innymi do zabytków pozyskanych w trakcie prac archeologicznych prowadzonych na cmentarzyskach, w kryptach i podczas badań miast. Poza tym omówione zostaną prace dotyczące archeologii zbrodni, problemy z identyfikowaniem odnalezionych szczątków i zabezpieczeniem pozyskanych przedmiotów.

Literatura:

J. Samek, Polskie rzemiosło artystyczne - późne średniowiecze, czasy nowożytne

Garncarstwo nowożytne w Polsce. Stan i potrzeby badań, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, nr 36, red. A Chmielowska, Łódź 1993, s. 159-169, Warszawa 1978, t. 2, 3 i 4

A. Nowakowski, Wojskowość w średniowiecznej Polsce, Malbork 2005.

Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500, Toruń 1998.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach; aktywny udział w zajęciach; dyskusja; sprawdzian pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drążkowska, Dariusz Poliński
Prowadzący grup: Anna Drążkowska, Dariusz Poliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drążkowska
Prowadzący grup: Anna Drążkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.