Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Między władcą a niewolnikiem. Społeczności Barbaricum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-APR-MWN-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Między władcą a niewolnikiem. Społeczności Barbaricum
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

– udział w zajęciach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

– czytanie literatury, przygotowanie prezentacji – 25 godz.;

– przygotowanie do sprawdzianów pisemnych – 20 godz.


Łącznie: 75 godz. (2,5 punktu ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(K_W04) Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu:

1. Podstawowych zagadnień dotyczących chronologii kultur obszaru Barbaricum

2. Podstawowych zagadnień dotyczących specyfiki archeologicznych kultur obszaru Barbaricum

(K_W05) Ma zaawansowaną wiedzę wynikającą z interdyscyplinarnych rekonstrukcji wybranych procesów, w szczególności:

1. Zna podstawy teoretyczne badań nad strukturą społeczną ludów obszaru Barbaricum oraz przejawy hierarchizacji widoczne w obrządku pogrzebowym poszczególnych kultur w okresach przedrzymskim, rzymskim i wędrówek ludów

2. Zna strukturę społeczną ludów obszaru Barbaricum oraz przejawy hierarchizacji widoczne w obrządku pogrzebowym poszczególnych kultur w okresach przedrzymskim, rzymskim i wędrówek ludówEfekty uczenia się - umiejętności:

(K_U01) Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod archeologicznych

(K_U01/ K_U02) Potrafi samodzielnie przeprowadzić próbę analizy rozwarstwienia społecznego na przykładzie konkretnego cmentarzyska

(K_U02) Posiada podstawowe umiejętności opracowywania i prezentacji wyników kwerendy źródeł

(K_U03) Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

(K_U05)

1. Charakteryzuje społeczności Barbaricum na podstawie źródeł archeologicznych pod kątem hierarchii społecznej i jej przejawów


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(K_K01) Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

(K_K05) Wykazuje niezależność i samodzielność w myśleniu, rozumiejąc i szanując jednocześnie prawo innych osób do tego samego

(K_K08) Potrafi współdziałać i pracować w zespole


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Studia nad strukturą społeczną ludów obszaru Barbaricum w oparciu o źródła pisane i archeologiczne na podstawie ustaleń antropologii kulturowej i nauk społecznych

Pełny opis:

Zdefiniowanie pojęcia Barbaricum i zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi chronologii tego obszaru oraz specyfiki kulturowej

Charakterystyka społeczności zamieszkujących Barbaricum wg źródeł pisanych pod kątem struktury społecznej i jej przejawów

Pojęcia rozwarstwienia społecznego wg antropologii kulturowej i socjologii

Cmentarzyska jako obszar sacrum i odzwierciedlenie rzeczywistości żywych

Próba samodzielnego określenia rozwarstwienia społecznego na przykładach konkretnych cmentarzysk

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach; aktywne uczestnictwo w zajęciach; referat; prezentacja; sprawdzian pisemny.

Kryteria oceniania:

– pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego; wymagany próg: ocena dostateczna (3) – 26–30 pkt (52–60%); ocena dostateczna plus (3,5) – 31–35 pkt (62–70%); ocena dobra (4) – 36–40 pkt (71–80%); ocena dobra plus (4,5) – 41–45 pkt (82–90%); ocena bardzo dobra (5) – 46–50 (92–100%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bokiniec
Prowadzący grup: Ewa Bokiniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studia nad strukturą społeczną ludów obszaru Barbaricum w oparciu o źródła pisane i archeologiczne na podstawie ustaleń antropologii kulturowej i nauk społecznych

Pełny opis:

Zdefiniowanie pojęcia Barbaricum i zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi chronologii tego obszaru oraz specyfiki kulturowej

Charakterystyka społeczności zamieszkujących Barbaricum wg źródeł pisanych pod kątem struktury społecznej i jej przejawów

Pojęcia rozwarstwienia społecznego wg antropologii kulturowej i socjologii

Cmentarzyska jako obszar sacrum i odzwierciedlenie rzeczywistości żywych

Próba samodzielnego określenia rozwarstwienia społecznego na przykładach konkretnych cmentarzysk

Literatura:

TACYT, Germania, przekł. Tomasz Płóciennik, wstęp i komentarz Jerzy Kolendo, Poznań 2008, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czarnecka K., Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej, Warszawa 1990.

Godłowski K., Konfrontacja i ocena wartości archeologicznych i antropologicznych wyznaczników płci w odniesieniu do grobów ciałopalnych z okresu późnolateńskiego i rzymskiego, [w:] Metody, wyniki i konsekwencje badań kości z grobów ciałopalnych. Materiały z sesji naukowej w dniu 25 III 1972 roku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Seria Antropologia, nr 2, s. 65–70, Poznań 1974.

Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w), Wielka historia Polski, t.1, Kraków 1998.

Kokowski A., Starożytna Polska. Od trzeciego wieku przed Chrystusem do schyłku starożytności, Warszawa 2005.

Kolendo J., Świat antyczny i barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksja nad przeszłością, t. 1-2. Warszawa 1998.

Nowicka E., Świat człowieka, świat kultury, Warszawa 1991, s. 420-448.

Wandalowie - strażnicy bursztynowego szlaku. Katalog wystawy, Andrzejowski J, Kokowski A., Leiber Ch. (red.) Lublin-Warszawa 2004.

Monumenta Archaeologica Barbarica (stanowiska do wyboru)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bokiniec
Prowadzący grup: Ewa Bokiniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bokiniec
Prowadzący grup: Ewa Bokiniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.