Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia ziem polskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AR1-AZP/l-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia ziem polskich
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Archeologia, s1 - przedm. obow. dla 1 roku, 2 sem.
Strona przedmiotu: http://Brak
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 30 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- czytanie literatury - 10 godzin;

- przygotowanie do sprawdzianu pisemnego - 15 godzin

Łącznie: 60 godzin (2 pkt ECTS)


Laboratorium

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w laboratoriach - 30 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- czytanie literatury - 10 godzin;

- przygotowanie do sprawdzianu pisemnego - 10 godzin

- przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej - 5 godzin

Łącznie: 60 godzin (2 pkt ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- zna pojęcia i terminologię stosowane w archeologii prahistorycznej i historycznej (K_W02);

- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu archeologii prahistorycznej i historycznej (K_W04);

- zna i rozumie metody analizy wytworów kultur społeczności prahistorycznych oraz historycznych i ich interpretacji prowadzonych na gruncie wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych rozwijanych w archeologii (K_W07);

- posiada zaawansowaną wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł archeologicznych przydatnych dla poznania dziejów ludzkości od okresu wpływów rzymskich po średniowiecze (K_W12).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie archeologii poszczególnych okresów w dziejach ludzkości, od okresu wpływów rzymskich po średniowiecze (K_U02);

- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury z określonych etapów rozwojowych od okresu wpływów rzymskich do średniowiecza oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację w celu określenia ich treści i znaczeń, w tym przynależności chronologiczno-kulturowej i funkcji (K_U05);

- posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków odnośnie rozwoju społeczności pradziejowych i historycznych (K_U06);

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_U16).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- potrafi odpowiednio określić priorytety w zakresie poznania najdawniejszej przeszłości ziem polskich, uwzględniając społeczne, historyczne i cywilizacyjne uwarunkowania prowadzenia badań w minionych latach (K_K01);

- ma świadomość unikatowości źródeł pradziejowych i historycznych oraz wynikającej stąd odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (K_K03).

Metody dydaktyczne:

Wykład

Metoda dydaktyczna podająca: wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną.

Laboratorium

Metoda dydaktyczna poszukująca: ćwiczeniowa, laboratoryjna, obserwacji.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Zajęcia w zakresie określonym w ich tytule obejmują problematykę dziejów społeczności ludzkich od okresu wpływów rzymskich do okresu późnego średniowiecza. Zagadnienia te są przybliżane w kontekście szerszych europejskich i globalnych (w przypadku epok najwcześniejszych) realiów cywilizacyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia realizowane są w trybie spotkań konwersatoryjnych i laboratoryjnych. Przybliżana problematyka obejmuje zagadnienia z zakresu wpływów rzymskich, wędrówek ludów oraz okresu średniowiecza. W części konwersatoryjnej omawiane są zagadnienia kulturowo-chronologiczne. W części zaś laboratoryjnej prezentowane są materiały źródłowe oraz omawiane problemy szczegółowe, np. z zakresu taksonomii kulturowej czy różno-asortymentowej wytwórczości z surowców mineralnych, organicznych i metalowych.

Literatura:

Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w), Wielka historia Polski, t.1, Kraków 1998. Rozdziały od X do XVII włącznie

Późny okres lateński i okres rzymski. Prahistoria Ziem Polskich, t. 5, Wielowiejski J. (red.), Wrocław 1981.

Rodzińska-Nowak Judyta, Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Opera Archaeologiae Jagiellonicae, vol. II, red. P. Kaczanowski, Kraków 2012.

Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa, 2005.

Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert, red. J. Hermann, Berlin 1985.

Dowiat J. (red.), Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., Warszawa, 1985.

Dulinicz M., Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne, Warszawa 2001.

Dworaczyk M. i in. (red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza, Szczecin-Wrocław 2005.

Hensel W., Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Wrocław, 1987.

Hensel W., Pazdur J. (red.), Historia kultury materialnej Polski w zarysie, tom 1-2, Wrocław, 1978.

Kurnatowska Z., Słowiańszczyzna południowa, Wrocław 1977.

Leciejewicz L., Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wodzisław Śląski, 2010.

Leciejewicz L. ,Mały Słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa 1990.

Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa.

Sedov V.V., Vostočcnye slovjane i ich sosedi v VI–XIII vv , Archeologija SSSR, Moskva 1982.

Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 1-8, Wrocław, 1961-1996 (wybrane hasła).

Szymański W., Słowianie Wschodni, Wrocław 1973.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Metody oceniania: sprawdzian pisemny.

Kryterium oceniania: obecność na zajęciach; pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego.

Laboratorium

Metoda oceniania: sprawdzian pisemny, referat.

Kryterium oceniania: obecność na zajęciach, pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego, referat i prezentacja, aktywne uczestnictwo w zajęciach-dyskusja.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bokiniec, Marcin Weinkauf
Prowadzący grup: Ewa Bokiniec, Monika Freygant-Dzieruk, Maria Pronobis, Marcin Weinkauf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bokiniec, Marcin Weinkauf
Prowadzący grup: Patryk Banasiak, Ewa Bokiniec, Marcin Weinkauf
Strona przedmiotu: http://Brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w zakresie określonym w ich tytule obejmują problematykę dziejów społeczności ludzkich od okresu wpływów rzymskich do okresu późnego średniowiecza. Zagadnienia te są przybliżane w kontekście szerszych europejskich i globalnych (w przypadku epok najwcześniejszych) realiów cywilizacyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia realizowane są w trybie spotkań konwersatoryjnych i laboratoryjnych. Przybliżana problematyka obejmuje zagadnienia z zakresu wpływów rzymskich, wędrówek ludów oraz okresu średniowiecza. W części konwersatoryjnej omawiane są zagadnienia kulturowo-chronologiczne. W części zaś laboratoryjnej prezentowane są materiały źródłowe oraz omawiane problemy szczegółowe, np. z zakresu taksonomii kulturowej czy różno-asortymentowej wytwórczości z surowców mineralnych, organicznych i metalowych.

Literatura:

Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w), Wielka historia Polski, t.1, Kraków 1998. Rozdziały od X do XVII włącznie

Późny okres lateński i okres rzymski. Prahistoria Ziem Polskich, t. 5, Wielowiejski J. (red.), Wrocław 1981.

Rodzińska-Nowak Judyta, Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Opera Archaeologiae Jagiellonicae, vol. II, red. P. Kaczanowski, Kraków 2012.

Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa, 2005.

Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert, red. J. Hermann, Berlin 1985.

Dowiat J. (red.), Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., Warszawa, 1985.

Dulinicz M., Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne, Warszawa 2001.

Dworaczyk M. i in. (red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza, Szczecin-Wrocław 2005.

Hensel W., Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Wrocław, 1987.

Hensel W., Pazdur J. (red.), Historia kultury materialnej Polski w zarysie, tom 1-2, Wrocław, 1978.

Kurnatowska Z., Słowiańszczyzna południowa, Wrocław 1977.

Leciejewicz L., Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wodzisław Śląski, 2010.

Leciejewicz L. ,Mały Słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa 1990.

Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa.

Sedov V.V., Vostočcnye slovjane i ich sosedi v VI–XIII vv , Archeologija SSSR, Moskva 1982.

Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 1-8, Wrocław, 1961-1996 (wybrane hasła).

Szymański W., Słowianie Wschodni, Wrocław 1973.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bokiniec, Marcin Weinkauf
Prowadzący grup: Patryk Banasiak, Ewa Bokiniec, Marcin Weinkauf
Strona przedmiotu: http://Brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w zakresie określonym w ich tytule obejmują problematykę dziejów społeczności ludzkich od okresu wpływów rzymskich do okresu późnego średniowiecza. Zagadnienia te są przybliżane w kontekście szerszych europejskich i globalnych (w przypadku epok najwcześniejszych) realiów cywilizacyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia realizowane są w trybie spotkań konwersatoryjnych i laboratoryjnych. Przybliżana problematyka obejmuje zagadnienia z zakresu wpływów rzymskich, wędrówek ludów oraz okresu średniowiecza. W części konwersatoryjnej omawiane są zagadnienia kulturowo-chronologiczne. W części zaś laboratoryjnej prezentowane są materiały źródłowe oraz omawiane problemy szczegółowe, np. z zakresu taksonomii kulturowej czy różno-asortymentowej wytwórczości z surowców mineralnych, organicznych i metalowych.

Literatura:

Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w), Wielka historia Polski, t.1, Kraków 1998. Rozdziały od X do XVII włącznie

Późny okres lateński i okres rzymski. Prahistoria Ziem Polskich, t. 5, Wielowiejski J. (red.), Wrocław 1981.

Rodzińska-Nowak Judyta, Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Opera Archaeologiae Jagiellonicae, vol. II, red. P. Kaczanowski, Kraków 2012.

Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa, 2005.

Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert, red. J. Hermann, Berlin 1985.

Dowiat J. (red.), Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., Warszawa, 1985.

Dulinicz M., Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne, Warszawa 2001.

Dworaczyk M. i in. (red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza, Szczecin-Wrocław 2005.

Hensel W., Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Wrocław, 1987.

Hensel W., Pazdur J. (red.), Historia kultury materialnej Polski w zarysie, tom 1-2, Wrocław, 1978.

Kurnatowska Z., Słowiańszczyzna południowa, Wrocław 1977.

Leciejewicz L., Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wodzisław Śląski, 2010.

Leciejewicz L. ,Mały Słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa 1990.

Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa.

Sedov V.V., Vostočcnye slovjane i ich sosedi v VI–XIII vv , Archeologija SSSR, Moskva 1982.

Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 1-8, Wrocław, 1961-1996 (wybrane hasła).

Szymański W., Słowianie Wschodni, Wrocław 1973.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bokiniec, Marcin Weinkauf
Prowadzący grup: Patryk Banasiak, Ewa Bokiniec, Marcin Weinkauf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w zakresie określonym w ich tytule obejmują problematykę dziejów społeczności ludzkich od okresu wpływów rzymskich do okresu późnego średniowiecza. Zagadnienia te są przybliżane w kontekście szerszych europejskich i globalnych (w przypadku epok najwcześniejszych) realiów cywilizacyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia realizowane są w trybie spotkań konwersatoryjnych i laboratoryjnych. Przybliżana problematyka obejmuje zagadnienia z zakresu wpływów rzymskich, wędrówek ludów oraz okresu średniowiecza. W części konwersatoryjnej omawiane są zagadnienia kulturowo-chronologiczne. W części zaś laboratoryjnej prezentowane są materiały źródłowe oraz omawiane problemy szczegółowe, np. z zakresu taksonomii kulturowej czy różno-asortymentowej wytwórczości z surowców mineralnych, organicznych i metalowych.

Literatura:

Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w), Wielka historia Polski, t.1, Kraków 1998. Rozdziały od X do XVII włącznie

Późny okres lateński i okres rzymski. Prahistoria Ziem Polskich, t. 5, Wielowiejski J. (red.), Wrocław 1981.

Rodzińska-Nowak Judyta, Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Opera Archaeologiae Jagiellonicae, vol. II, red. P. Kaczanowski, Kraków 2012.

Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa, 2005.

Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert, red. J. Hermann, Berlin 1985.

Dowiat J. (red.), Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., Warszawa, 1985.

Dulinicz M., Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne, Warszawa 2001.

Dworaczyk M. i in. (red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza, Szczecin-Wrocław 2005.

Hensel W., Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Wrocław, 1987.

Hensel W., Pazdur J. (red.), Historia kultury materialnej Polski w zarysie, tom 1-2, Wrocław, 1978.

Kurnatowska Z., Słowiańszczyzna południowa, Wrocław 1977.

Leciejewicz L., Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wodzisław Śląski, 2010.

Leciejewicz L. ,Mały Słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa 1990.

Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa.

Sedov V.V., Vostočcnye slovjane i ich sosedi v VI–XIII vv , Archeologija SSSR, Moskva 1982.

Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 1-8, Wrocław, 1961-1996 (wybrane hasła).

Szymański W., Słowianie Wschodni, Wrocław 1973.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.