Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Informatyka w archeologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AR1-IA-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informatyka w archeologii
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Archeologia, s1 - przedm. obow. dla 1 roku, 1 sem.
Archeologia, s1 - przedm. obow. dla 1 roku, 2 sem.
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNH/course/view.php?id=58
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Zadania śródsemestralne;

referat z zastosowaniem technik multimedialnych przy wykorzystaniu cyfrowego przetwarzania źródeł informacji;

esej;

sprawdziany umiejętności praktycznych.

Efekty uczenia się - wiedza:

– ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach archeologii z dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi z zakresu informatyki i pokrewnych (K_W05);

– ma zaawansowaną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie archeoinformatyki i dyscyplin naukowych, właściwych dla archeologii (K_W06);

– zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W08);

– posiada zaawansowaną wiedzę pozwalającą na gromadzenie oraz cyfrową analizę źródeł archeologicznych oraz innych wytworów cywilizacji, przydatnych dla poznania danej epoki w dziejach ludzkości (K_W12).


Efekty uczenia się - umiejętności:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod archeologicznych wspomaganych technologiami cyfrowymi (K_U01);

– posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla archeologii w zakresie stosowania i wdrażania metod cyfrowych (K_U02);

– umie korzystać z podstawowych technologii informacyjnych, multimediów i zasobów Internetu oraz przetwarzać dane archeologiczne poprzez zastosowanie podstawowych i specjalistycznych programów komputerowych oraz urządzeń i technik multimedialnych (K_U12).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (K_K03);

– rozumie rolę nauk humanistycznych, pokrewnych i współpracujących w kształtowaniu więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym na poziome społeczeństwa cyfrowego (K_K06);

– potrafi współdziałać i pracować w interdyscyplinarnym zespole badawczym, stosując cyfrowe technologie przetwarzania danych (K_K08).


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- punktowana
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z istniejącymi i dostępnymi rozwiązaniami cyfrowymi oraz technologicznymi w archeologii, wskazanie możliwości i kierunków dalszego kształcenia kompetencji cyfrowych. Nie jest on traktowany jako w pełni wyczerpujący kurs dla każdego z poruszanych zagadnień.

Tym niemniej przygotowuje studentów do efektywnego wykorzystania komputera jako narzędzia pracy archeologa.

Pozwala poznać wyspecjalizowana aplikacje kartograficzne, bazy danych. To także opanowanie umiejętności poruszania się w sieci i prawidłowe korzystania z jej zasobów. Poznanie specyficznych funkcje podstawowych aplikacji biurowych (w szczególności przygotowania materiału ilustracyjnego w postaci prezentacji multimedialnych i operowanie na bazach danych), ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania dedykowanego archeologii. Umiejętność efektywnego wykorzystania mediów elektronicznych w kwerendzie, pracy badawczej oraz popularyzacji archeologii.

Pełny opis:

1 e-biblioteki, archiwa i czasopisma branżowe w sieci, ewaluacja treści w sieci.

2 Archeoinformatyka – historia i teoria.

3 Oprogramowanie graficzne na przykładzie pakietu Corel DRAW, Gimp i Inkscape (praca z obrazem rastrowym).

4 Oprogramowanie graficzne na przykładzie pakietu Corel DRAW, Gimp i Inkscape (praca z obrazem wektorowym, digitalizacja źródeł).

5 Bazy danych w archeologii (MS Access; podstawy; funkcje analityczne).

6 Statystyka w archeologii (podstawy: MS Excel programy alternatywne: PAST, BASP i in.).

7 Od źródła do publikacji; podstawowe zasady DTP i normy zapisu bibliograficznego w archeologii; Zasady pracy z tekstem (MS Word i inne).

8 Prezentacje specjalistycznych komercyjnych i wolnych rozwiązań stosowanych w archeologii: aplikacje i narzędzia sieciowe; usługi sieciowe niezbędne w archeologii.

9 QGIS, ArcheOS wyspecjalizowane aplikacje geodezyjne, kartograficzne (narzędzia OpenSource).

10 cyfrowa promocja i popularyzacja archeologii.

Literatura:

Digital Archaeology. Bridging Method and Theory, red. T. L. Evans, P. T. Daly, London 2006.

M. Fletcher, G. R. Lock, Archeologia w liczbach. Podstawy statystyki dla archeologów, Poznań 1995

E. C. Harris, Zasady stratygrafii archeologicznej, Biblioteka muzealnictwa i ochrony zabytków. Seria B, t. 82, Warszawa 1989.

L. Krzyżaniak, D. Prinke, Od mentalności gablotowej do multimedialnej: nowa wystawa stała w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu - referat wygłoszony na 6 konferencji European Association of Archaeologists (EAA) w Lizbonie (10–17.09.2000); materiał dostępny na WWW Muzeum Archeologicznego w Poznaniu Poznań 2000.

G. R. Lock, Using Computers in Archaeology: Towards Virtual Pasts, London 2003.

F. Niccolucci, N. Di Blas, F. Garzotto, P. Guermandi, P. Paolini, A methodology for evaluating archaeological web sites, [w:] CAA2003. CAQMA, Enter the Past: The E-

-way into the four Dimensions of Cultural Heritage, Vienna 2003, s. 58.

A. Prinke, Program wprowadzenia techniki mikrokomputerowej do pracy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, nr 162,1986, 1987, s. 111–113.

Ponadto wybór artykułów z serii CAQMA – Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology oraz Archeologie Und Computer udostępniany przez prowadzącego w wersji elektronicznej (modyfikowany i uzupełniany co roku o nowe pozycje).

=====

Archaeological Informatics: Pushing The Envelope, [w:] CAA2001. CAQMA, red. G. Burenhult, British Archaeological Reports, International Series, t. 1016, Oxford 2002.

Archaeology in the Age of the Internet, [w:] CAA97. CAQMA, red. L. Dingwall, S. Exon, V. Gaffney, S. Laflin, M. van Leusen, British Archaeological Reports, International Series, t. 750, Oxford 1999.

CAA96. CAQMA, red. K. Lockyear, T. J. T. Sly, V. M. Birliba, Oxford 2000.

Computing Archaeology for Understanding the Past, [w:] CAA2000. CAQMA, red. Z. Stancic, T. Veljanovski, British Archaeological Reports, International Series, t. 931, Oxford 2001.

The Digital Heritage of Archaeology, [w:] CAA2002. CAQMA, red. M. Doerr, A, Sarris, Hellenic Ministry of Culture 2003.

Enter the Past. The E-way into the four Dimensions of Cultural Heritage, [w:] CAA2003. CAQMA, red. K. F. Ausserer, W. Börner, M. Goriany, L. Karlhuber-Vöckl, British Archaeological Reports, International Series, t. 1227, Oxford 2004.

Gis And Archaeological Site Location Modeling, red. M. W. Mehrer, L. Konnie, Wescott, CRC Press, 2006.

P. Howard, Archaeological Surveying and Mapping: Recording and Depicting the Landscape, London 2007.

Layers of Perception, [w:] CAA2006. CAQMA, red. A. Poslushny, K. Lambers, I. Herzog i in., KVF 10, Bonn 2008.

Making the connection to the Past, [w:] CAA99. CAQMA, red. K. Fennema, H. Kamermans, Leiden 2004.

New Techniques for Old Times, [w:] CAA98. CAQMA, red. J. A. Barceló, I. Briz, A. Vila, British Archaeological Reports International Series, t. 757, Oxford 1999.

A. Prinke, Polish National Record of Archaeological Sites: A Computerization, [w:] Sites & Monuments. National Archaeological Records, red. C. U. Larsen, Copenhagen, 1992, s. 89–93.

A. Prinke, MuzArP, wersja 1.5. Komputerowy system zintegrowanej informacji archeologicznej (stanowiska –

– badania – zabytki). Podręcznik użytkownika, Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie – Poznan Archaeological Records, z. 8, Poznań 1997.

D. Wheatley, M. Gillings, Spatial Technology and Archaeology: The Archaeological Applications of GIS, CRC Press 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Suma punktów z referatów (i ich prezentacji), kolokwiów i zadań według tabeli. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność -5pkt. z końcowej oceny.

Minimalna obecność by uzyskać zaliczenie powyżej 50% na zajęciach (min. 8 z 15).

Próg zaliczenia 70 %
Nazwa składowejPunktacja
Referat (treść i prezentacja)40
Zadania 1-3 punktowane3x10
Kolokwia 1-33x10
ObecnośćPowyżej drugiej nieobecności -5 pkt od ogólnej sumy za każdą kolejną nieobecność
SUMA 100

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Czyżewski
Prowadzący grup: Łukasz Czyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Czyżewski
Prowadzący grup: Łukasz Czyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Czyżewski
Prowadzący grup: Łukasz Czyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)