Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy archeozoologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AR1-PA-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy archeozoologii
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Archeologia, s1 - przedm. obow. dla 1 roku, 1 sem.
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zoologii, geografii i matematyki

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela – zajęcia: 15 h - 0,5 ECTS

Praca własna: przygotowanie referatu i prezentacji 25 h - 1 ECTS

Praca własna: zapoznanie z literaturą obowiązkową 25 h - 1 ECTS

Praca własna: przygotowanie do zaliczenia 25 h - 1 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

ma zaawansowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu archeozoologii w archeologii i systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W02);

– ma wiedzę metodologiczną z zakresu teorii stosowanych w archeologii i w różnych kierunkach badań archeologicznych i archeozoologicznych (K_W03);

– ma zaawansowaną wiedzę z zakresu najważniejszych problemów archeozoologii (K_W16);

– ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą podstawowych kategorii pojęciowych i terminologi stosowanej w archeozoologii (K_W17).


Efekty uczenia się - umiejętności:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod archeologicznych (K_U01);

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować podstawowe informacje z wykorzystaniem różnych metod przyrodniczych (K_U14);

– umie przetwarzać podstawowe dane archeozoologiczne poprzez zastosowanie podstawowych programów komputerowych oraz urządzeń i technik multimedialnych (K_U15).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– rozumie rolę nauk humanistycznych, pokrewnych i współpracujących w kształtowaniu więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym (K_K08);

– potrafi współdziałać i pracować w interdyscyplinarnym zespole badawczym, między innymi prowadzącym badania przyrodnicze (K_K10).


Metody dydaktyczne:

laboratorium z udziałem materiałów badawczych i współczesnych kolekcji porównawczych,

opis badanych czynności badawczych,

wypełnienie formularzy,

biometria,

statystyka opisowa,

korzystanie z arkusza excel,


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- seminaryjna

Skrócony opis:

Podstawy archeozoologii są wprowadzeniem do studiów nad relacjami pomiędzy człowiekiem, zwierzętami i środowiskiem. Podejmowanie takich studiów jest możliwe w oparciu o odpowiednią wiedzę metodologiczną, metodyczną i źródłową. Dlatego też na merytoryczną zawartość przedmiotu będą składały się szczegółowe zagadnienia z wymienionych działów. Jednakże konwersatorium zostanie poświęcone krytycznej analizie wymienionych zagadnień w oparciu o przestudiowaną wybraną literaturę. Podczas laboratorium studenci zapoznają się ze sposobami prowadzenia prac laboratoryjnych, podczas których dokonuje się szczegółowych badań i opisu źródłowego zbiorów faunistycznych

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zakresem merytorycznym, metodologicznym i metodycznym archeozoologii. Zestaw zagadnień dyskutowanych na konwersatorium będzie dotyczył historii badań archeozoologicznych w Polsce i na świecie. W ramach tego zagadnienia zostaną przygotowane referaty prezentujące kluczowych badaczy oraz ich osiągnięcia. W bloku zagadnień poświęconych metodologii i metodyce zostaną przeanalizowane koncepcje dotyczące znaczenia danych faunistycznych w studiach nad kulturą i środowiskiem. Na podstawie literatury uczestnicy zapoznają się efektami zastosowania konkretnych metod badań zwierzęcych szczątków kostnych i sposobów interpretacji uzyskanych danych źródłowych. Poruszone zostaną problemy badań interdyscyplinarnych.

Studenci poznają podstawowe cechy biologiczne świata zwierząt niezbędne do odczytywania informacji ze zbiorów subfosylnych oraz konieczne w interpretacjach historycznych.

Literatura:

Archeozoologia 1-21 (Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 1975-1994, 2003).

Abłamowicz R., Kubiak H. 1999: Analiza osteologiczna szczątków zwierzęcych z cmentarzysk kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły, Katowice.

Abłamowicz R., Makowiecki D., 2019, Bliskie, lecz z dalekiego świata, Katowice, Muzeum Śląskie.

Bocheński Z., Lasota-Moskalewska A., Bocheński Z., Tomek T. 2000 Podstawy archeozoologii, Ptaki, PWN, Warszawa.

Krysiak K. 1981: Anatomia zwierząt, tom. 1, Aparat ruchowy, wydanie drugie, PWN Warszawa (oraz wydania kolejne).

Bocheński Z., Lasota-Moskalewska A., Bocheński Z., Tomek T. 2000: Podstawy archeozoologii, Ptaki, PWN, Warszawa.

Krysiak K., Kobryń H., Kobryńczuk F. 2001: Anatomia zwierząt 1, Aparat ruchowy, Wydanie nowe, PWN Warszawa.

Lasota-Moskalewska A. 1997: Podstawy archeozoologii, Szczątki ssaków, PWN, Warszawa.

Lasota-Moskalewska A. 2005 Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Makowiecki D. 2001: Hodowla oraz użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednickim w średniowieczu. Studium archeozoologiczne, Biblioteka Studiów Lednickich VI, Poznań.

Makowiecki D. 2003 Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań.

Makowiecki D.

2016 Zwierzęta średniowiecznego i nowożytnego Poznania oraz okolic. Podstawy archeozoologiczne. Ekologia Historyczna Poznania, Tom 3. Wydawnictwo Bogucki, Poznań.

Marciniak A. 1996: Archeologia i jej źródła. Materiały faunistyczne w praktyce badawczej archeologii, PWN, Warszawa. Poznań.

Reitz E. J., Wing E. S.

1999 Zooarchaeology, Cambridge.

Wojtal P. 2007: Zooarcheological studies of the Late Pleistocene sites in Poland. Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia z laboratorium będą zaliczone na podstawie ocen cząstkowych, wystawionych po każdym z zakończonych zadań, zaprezentowanych przez studentów w formie pisemnego raportu sporządzonego według przygotowanego kwestionariusza.

Przyjecie raportu przez prowadzącego odbędzie się indywidualnie poprzez rozmowę sprawdzająca opanowanie materiału. Jej podstawą będą trzy problemowe pytania, nawiązujące do zawartości raportu i zagadnień będących przedmiotem laboratorium,

skala ocen:

5,0 - trzy pozytywne odpowiedzi;

4,5 - dwie pozytywne odpowiecie, jedna niepełna,

4,0 - dwie pozytywne odpowiedzi,

3,5 - jedna pełna odpowiedź, jedna częściowa,

3,0 - jedna pełna odpowiedź,

2,0 - brak odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Makowiecki
Prowadzący grup: Daniel Makowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Makowiecki
Prowadzący grup: Daniel Makowiecki, Martyna Wiejacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Makowiecki
Prowadzący grup: Daniel Makowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Makowiecki
Prowadzący grup: Daniel Makowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Makowiecki
Prowadzący grup: Daniel Makowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Makowiecki
Prowadzący grup: Daniel Makowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)