Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wprowadzenie do praktycznej konserwacji zabytków archeologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AR1-WPKZ-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do praktycznej konserwacji zabytków archeologicznych
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Archeologia, s1 - przedm. obow. dla 1 roku, 1 sem.
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach; referat; pisemna analiza zabytku; przygotowanie wyce-ny prac konserwatorskich.

Efekty uczenia się - wiedza:

– zna genezę doktryny konserwatorskiej, zna doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznych oraz obowiązującą doktrynę konserwatorską (K_W09);

– ma podstawową wiedzę dotyczącą prac inwentaryzacyjnolaboratoryjnych, w tym z zakresu konserwacji zabytków archeologicznych (K_W15).


Efekty uczenia się - umiejętności:

– potrafi ocenić współczesne realizacje konserwatorskie w odniesieniu do obowiązującej doktryny (K_U01);

– potrafi prowadzić prace z zakresu podstawowej konserwacji zabytków archeologicznych (K_U11).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– ma świadomość uzupełniania wiedzy o nowych technologiach konserwatorskich (K_K01);

– ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozumie potrzebę opieki nad zabytkami (K_K05).


Skrócony opis:

Celem zajęć jest inicjacja konserwatorska obejmująca:

a) opanowanie terminologii konserwatorskiej

b) poznanie obowiązującej doktryny konserwatorskiej

c) poznanie związku warsztatu konserwatora zabytków archeologicznych z analizą źródeł

Pełny opis:

1. Terminologia konserwatorska

2. Kształtowanie się doktryny konserwatorskiej:

a) Violet- le -Duck

b) Alois Riegl

c) Karta Ateńska i Wenecka

d) Walter Frodl

3. Polskie ustawodawstwo konserwatorskie

4. Organizacja służb ochrony zabytków w Polsce

5. Schematy dokumentacji konserwatorskich

6. Szkolnictwo konserwatorskie

7. Piśmiennictwo konserwatorskie

a) serie wydawnicze

b) monografie

8. Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków

9. ICCROM, ICOMOS

10. Światowa lista zabytków UNESCO

Literatura:

Billert A.

2004 Perspektywy ochrony dóbr kultury, Archaeologia et historia Urbana,

Elbląg , s. 313-319

Frodl W.

1966 Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków, ich oddziaływanie na praktykę konserwatorską, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, tom XIII, Warszawa

Karta

1966 Karta Wenecka 1964. Postanowienia i uchwały II Międzynarodowego kongresu Architektów i Techników Zabytków w Wenecji w 1964 R., Ochrona zabytków, z. 3 (74) s. 19-28

Kurzątkowski M.

1989 Mały słownik ochrony zabytków, Warszawa, s. 9-10

Riegl

2006 Alois Riegl, Georg Delio i kult zabytków (tł. R. Kasperowicz, red. J. Krawczyk), Warszawa

Szmelter I.M.

2006 Współczesna teoria konserwacji i restauracji dóbr kultury. Zarys zagadnień, Ochrona zabytków nr 2, s. 5-39

Szmygin B.

2003 Teoria zabytku Aloisa Riegla, Ochrona

zabytków, nr ¾, s. 148-153

Tajchman J.

1995 Konserwacja zabytków architektury – uwagi

o metodzie, Ochrona Zabytków, nr 2, s. 150-

158

1999 czynniki warunkujące i kształtujące ochronę i

konserwację zabytków architektury [w:]

Architektura et historia (red. M. Woźniak) s.

363-388, Toruń

2005 Konserwacja ruin historycznych. Uwagi o

metodzie, Ochrona zabytków, nr 4, s. 27- 44

Małachowicz E.

1994 Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Wrocław

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, przygotowanie referatu na wyznaczony temat, pisemna analiza zabytku zlokalizowanego w miejscu zamieszkania studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołyszko
Prowadzący grup: Marek Kołyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołyszko
Prowadzący grup: Marek Kołyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołyszko
Prowadzący grup: Marek Kołyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)