Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia fizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AR2-AF-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia fizyczna
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Archeologia, s1 - przedm. obow. dla 2 roku, 3 sem.
Archeologia, s1 - przedm. obow. dla 2 roku, 4 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład - 15h, laboratorium - 15h, praca własna - 30h (przygotowanie do zajęć i egzaminu).

Efekty uczenia się - wiedza:

Zapoznanie studentów z podstawami nauki zajmującej się zróżnicowaniem biologii i morfologii człowieka; przyswojenie wiadomości z zakresu metodyki i metodologii współczesnych badań antropologicznych; zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu biologii i ekologii człowieka.


WIEDZA:

– ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu antropologii fizycznej w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01);

– ma podstawową wiedzę o powiązaniach antropologii i archeologii z dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowych z obszaru nauk przyrodniczych (K_W05);

– ma podstawową wiedzę w zakresie najważniejszych problemów dyscyplin przyrodniczych właściwych dla archeologii – antropologii fizycznej (K_W16);

– zna podstawowe kategorie pojęciowe i terminologię stosowane w antropologii fizycznej (K_W17).

Efekty uczenia się - umiejętności:

– stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze właściwe dla dyscyplin przyrodniczych – antropologii fizycznej (K_U13);

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować podstawowe informacje z wykorzystaniem różnych metod przyrodniczych (K_U14).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– rozumie role nauk humanistycznych, pokrewnych i współpracujących w kształtowaniu więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym (K_K08);

– potrafi współdziałać i pracować w interdyscyplinarnym zespole badawczym, między innymi prowadzącym badania przyrodnicze (K_K10).

Metody dydaktyczne:

Wykład, pokaz, prezentacja multimedialna, film,laboratorium.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Antropologia fizyczna - definicje; działy antropologii, historia antropologii; ewolucja człowieka, fizjologia płci, dymorfizm płciowy, dziedziczność, rozwój osobniczy człowieka i jego uwarunkowania, autekologia i synekologia człowieka.

Pełny opis:

Miejsce antropologii w obrębie nauk społecznych i biologicznych badających człowieka; nauki pomocnicze antropologii; działy antropologii i dyscypliny powstałe na bazie metod stosowanych w antropologii; historia antropologii na świecie i w Polsce; miejsce człowieka w systemie istot żywych ze szczególnym uwzględnieniem rzędu naczelnych, sposoby i zakres badań zróżnicowania człowieka; przebieg antropogenezy; elementy paleoantropologii, mechanizmy ewolucji, źródła zmienności człowieka, koncepcje rasy w antropologii, pojęcie płci; dymorfizm płciowy, dziedziczność, teoretyczne podstawy dziedziczności, związek pomiędzy dziedzicznością a właściwościami morfologicznymi i fizjologicznymi człowieka, pojęcie rozwoju osobniczego - ontogeneza i jej uwarunkowania, elementy ekologii człowieka.

Literatura:

Campbell B., 1995, Ekologia człowieka. Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lewin R., 2002, Wprowadzenie do ewolucji człowieka. Prószyński i S-ka, Warszawa

Malinowski A. Strzałko J.(red)., 1985 Antropologia, Wyd. PWN.

Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych. Zarys Metodyczny, Poznań.

Strzałko J., Henneberg M., Piontek J., 1980 Populacje ludzkie jako systemy biologiczne. Wydawnictwo PWN. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach; aktywne uczestnictwo w zajęciach; sprawdzian umiejętności praktycznych (na oryginalnym materiale kostnym - laboratorium); egzamin pisemny (test sprawdzający wiedzę pozyskaną podczas konwersatorium).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozłowski
Prowadzący grup: Tomasz Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozłowski
Prowadzący grup: Tomasz Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozłowski
Prowadzący grup: Tomasz Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)