Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Okres lateński-okres wędrówek ludów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AR2-APOLOWL-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Okres lateński-okres wędrówek ludów
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Archeologia, s1 - przedm. obow. dla 2 roku, 4 sem.
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

– udział w zajęciach – 45 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

– czytanie literatury - 45 godz.

– przygotowanie prezentacji – 10 godz.;

– przygotowanie do sprawdzianów pisemnych – 50 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 punktów ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(K_W04) Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu:

1. Źródeł pisanych i zawartych w nich informacji nt. wybranych plemion germańskich i celtyckich

2. Wybranych kultur archeologicznych i kręgów kulturowych na obszarze Europy w omawianej epoce (co najmniej w zakresie przedstawionym na wykładach i ćwiczeniach)

(K_W05) Ma zaawansowaną wiedzę wynikającą z interdyscyplinarnych rekonstrukcji wybranych procesów, w szczególności:

1. Rozumie wpływ Celtów, Rzymian i Gotów na kształtowanie się kultur strefy Barbaricum

2. Zna teorię K. Godłowskiego nt. pochodzenia Słowian i ich pojawienia się na ziemiach Polski

(K_W12) Posiada zaawansowaną wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł archeologicznych oraz innych wytworów cywilizacji, przydatnych dla poznania omawianej epoki


Efekty uczenia się - umiejętności:

(K_U02) Posiada podstawowe umiejętności opracowywania i prezentacji wyników kwerendy źródeł

(K_U03) Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

(K_U05)

1. Rozpoznaje typowe inwentarze dla poszczególnych kultur wg głównych faz

2. Potrafi opisać omawiane kultury archeologiczne wg schematu:

- Nazwa – pochodzenie

- Badacze i podstawowa literatura

- Chronologia

- Zajmowany obszar i jego zmiany

- Obrządek pogrzebowy

- Zabytki przewodnie dla poszczególnych faz

- Osady

(K_U06) Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków, w szczególności:

1. Potrafi wyjaśnić w jaki sposób przejawiał się wpływ Celtów i Rzymian na kultury strefy Barbaricum

2. Opisuje rolę Gotów w kształtowaniu kultur kręgu gockiego

3. Potrafi przedstawić argumentację K. Godłowskiego dotyczącą kwestii słowiańskiej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(K_K01) Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

(K_K05) Wykazuje niezależność i samodzielność w myśleniu, rozumiejąc i szanując jednocześnie prawo innych osób do tego samego

(K_K08) Potrafi współdziałać i pracować w zespole

Metody dydaktyczne:

eksponujące: pokaz

podające: opis, wykład informacyjny

poszukujące: referat, studium przypadku, ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z kulturami archeologicznymi w strefie Barbaricum od II w. p.n.e. po początek VI w. n.e. Ukazanie roli Celtów (od V w. p.n.e.) i oddziaływań interkulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy. Zarysowanie zjawisk zachodzących w barbarzyńskiej Europie pod wpływem cywilizacji rzymskiej, „królewskiej” władzy Gotów i podczas „niespokojnej epoki” wędrówek ludów oraz poruszenie kwestii słowiańskiej.

Pełny opis:

1. Źródła do okresów: młodszego przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów.

2. Celtowie – kształtowanie się kultury lateńskiej.

3. Kultury obrzeży świata celtyckiego – kultury jastorfska i przeworska.

4. Kultura oksywska i krąg kultur północnoeuropejskich – na krańcach zlatenizowanego świata.

5. Nadłabski krąg kulturowy.

6. Goci i krąg kultur gockich – kultury wielbarska, czernichowska, Sîntana de Mureş oraz przypadek grupy masłomęckiej.

7. Bałtowie.

8. „Historia niespokojnej epoki” – czas wędrówek ludów w Europie.

9. Problem zaniku i kontynuacji zjawisk kulturowych w okresie wędrówek ludów – kwestia pojawienia się Słowian na ziemiach polskich; pogłębienie problematyki.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach; aktywne uczestnictwo w zajęciach; referat; prezentacja; sprawdzian pisemny.

Kryteria oceniania:

– pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego; wymagany próg: ocena dostateczna (3) – 26–30 pkt (52–60%); ocena dostateczna plus (3,5) – 31–35 pkt (62–70%); ocena dobra (4) – 36–40 pkt (71–80%); ocena dobra plus (4,5) – 41–45 pkt (82–90%); ocena bardzo dobra (5) – 46–50 (92–100%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bokiniec
Prowadzący grup: Ewa Bokiniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bokiniec
Prowadzący grup: Ewa Bokiniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bokiniec
Prowadzący grup: Ewa Bokiniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bokiniec
Prowadzący grup: Ewa Bokiniec, Maria Pronobis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.