Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dziedzictwo archeologiczne, jego postrzeganie i znaczenie we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AR2-DA-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo archeologiczne, jego postrzeganie i znaczenie we współczesnym świecie
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie ma wstępnych wymagań

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:


– udział w konwersatoriach: 30 godz.;

– konsultacje z nauczycielem akademickim: 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

– czytanie literatury: 5 godz.;

– przygotowanie do zajęć: 10 godz.;

– przygotowanie, prezentacji , filmu na zaliczenie: 10 godz.;Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę o miejscu i społecznym znaczeniu dziedzictwa archeologicznego oraz o jego specyfice w naukach humanistycznych (K_W01);


W3: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochro-ny własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W08);

W4: ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (K_W09);

W5: ma wiedzę w zakresie w popularyzatorskiej działalności jednostek naukowych i muzealnych (K_W10).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze (K_U03);


U4: pracuje w zespole, rozwiązując problemy z zakresu badań archeologicznych, potrafi popularyzować ich wyniki (K_U14).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: odpowiednio wskazuje zadania i metody służące realizacji ochrony dziedzictwa archeologicznego i popularyzowania wiedzy o archeologii wśród współczesnego społeczeństwa (K_K01);

K3: docenia rolę dziedzictwa archeologicznego w kształtowaniu więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym (K_K06);

K4: wykazuje podstawową odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu obrazu dziejów, zgodnego z aktualnym stanem wiedzy (K_K07).


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci zapoznają się z problemami dotyczącymi postrzegania dziedzictwa archeologicznego przez współczesne społeczeństwo i jego roli w tworzeniu i budowaniu tożsamości lokalnej, narodowej i ponadnarodowej. Znaczenie dziedzictwa archeologicznego dla zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowane zostaną różne formy popularyzacji wiedzy na temat dziedzictwa archeologicznego. Zaprezentowany zostanie postrzeganie badań archeologicznych i archeologów w popkulturze.

Pełny opis:

Na zajęciach omówione zostaną sposoby promocji badań archeologicznych i metody działań popularyzatorskich. Zaprezentowane zostaną problemy ochrony dziedzictwa archeologicznego podczas międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Omówione zostaną sposoby eksponowania wyników badań archeologicznych. Podkreślona zostanie rola muzeów w ochronie dziedzictwa archeologicznego i popularyzacji wyników badań archeologicznych. Poruszone zostaną problemy związane z archeoturystyką. Na wybranych przykładach omówiony zostanie obraz archeologów w popkulturze.

Szczegółowe zagadnienia:

Sposoby promocji badań archeologicznych formy i metody działań popularyzatorskich.

Parki archeologiczne edukacja i zabawa

Wizualizacje, filmy, spacery wirtualne, animacje, tworzenie ogólnie dostępnych baz danych katalogowych jako formy popularyzacji i udostępnienia informacji o badaniach.

Muzea jako miejsce ochrony zabytków, popularyzacji i prezentacji dziedzictwa archeologicznego

Czy polityka może mieć wpływ na kierunki podejmowanych badań

Ochrona dziedzictwa archeologicznego podczas międzynarodowych konfliktów zbrojnych

Literatura:

Przybyła M., Winiarska-Kabacińska M. (red.). Archeologia wobec wyzwań współczesności. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 27 marca 2008 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Poznań 2010.

Brzostowicz M. 2009 Imprezy historyczne – edukacja czy rozrywka? Kilka refleksji z doświadczeń Festiwali Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, [w:] Fontes Archaeologici Posnanienses, nr 45, Poznań, s. 293‒300.

Chowaniec R. 2010 Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i popularyzacji, Warszawa

Pawleta M. 2012 Obrazy przeszłości w narracjach współczesności, [w:] Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. A. Marciniak i in., Poznań, s. 1124‒1156.

Pawleta M. 2015 Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania wytworów archeologii i wiedzy archeologicznej we współczesnej Polsce, Folia Praehistorica Posnanensia, t. 20, Poznań, s. 373‒396.

Zalewska A. 2012 Archeologia jako forma kreowania, pielęgnowania i odzyskiwania pamięci, [w:] Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. A. Marciniak i in., Poznań, s. 1178‒1189

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

– obecność na zajęciach;

– aktywność na zajęciach;

– dyskusja;

– referat;

– prezentacja lub poster;

– film

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach, poziomu aktywności, przygotowania, posteru, filmu

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drążkowska, Marek Kołyszko
Prowadzący grup: Anna Drążkowska, Marek Kołyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drążkowska, Marek Kołyszko
Prowadzący grup: Anna Drążkowska, Marek Kołyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)