Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AR3-SL/l-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Archeologia, s1 - przedm. obow. dla 3 roku, 6 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kanon (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu - 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu - 30

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 30


Efekty uczenia się - wiedza:

– ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla archeologii (K_W06);

– zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności inte-lektualnej i prawa autorskiego (K_W08);

– zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu archeologia (K_W11);

– ma wiedzę dotycząca zastosowania języka ojczystego w tworzeniu prostych tekstów naukowych i popularno-naukowych (K_W13);

– ma elementarną wiedzę dotyczącą form dyskursu naukowego z zachowaniem norm etycznych (K_W14).


Efekty uczenia się - umiejętności:

– ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla archeologii (K_W06);

– zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W08);

– zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu archeologia (K_W11);

– ma wiedzę dotycząca zastosowania języka ojczystego w tworzeniu prostych tekstów naukowych i popularno-naukowych (K_W13);

– ma elementarną wiedzę dotyczącą form dyskursu naukowego z zachowaniem norm etycznych (K_W14).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03);

– wykazuje niezależność i samodzielność w myśleniu, rozumiejąc i szanując jednocześnie prawo innych osób do tego samego (K_K07);

– rozumie rolę nauk humanistycznych, pokrewnych i współpracujących w kształtowaniu więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym (K_K08).


Metody dydaktyczne:

- dyskusja

- przygotowanie prac semestralnych

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach; dyskusja nad własną pracą i pracami innych uczestników seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Drążkowska, Jacek Gackowski, Inga Głuszek, Małgorzata Grupa, Tomasz Kozłowski, Stanisław Kukawka, Daniel Makowiecki, Jolanta Małecka-Kukawka, Grzegorz Osipowicz, Andrzej Pydyn, Magdalena Sudoł-Procyk, Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Bojarski, Inga Głuszek, Tomasz Kozłowski, Andrzej Pydyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Adamczak, Jacek Bojarski, Inga Głuszek, Tomasz Kozłowski, Grzegorz Osipowicz, Andrzej Pydyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)