Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Człowiek i środowisko w plejstocenie i wczesnym holocenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AS-CSPWH-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Człowiek i środowisko w plejstocenie i wczesnym holocenie
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja w pojęciach w zakresie środowiska przyrodniczego i kultury archeologicznej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 30Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 30

- przygotowanie do zajęć – 15 godzin

- przygotowanie eseju - 10

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę nt. różnych form adaptacji kulturowej do zróżnicowanego plejstoceńskiego środowiska.

Potrafi opisać poszczególne biomy plejstoceńskie, różne nisze ekologiczne i ekotony w których rozwijały się kolejne kultury paleolityczne.

Charakteryzuje rozmaite kultury łowiecko - zbierackie i ich relacje ze środowiskiem przyrodniczym. Charakterystyka powinna polegać na podaniu zasięgu przestrzennego, chronologii, fazy klimatycznej, stosowanych technologii surowców mineralnych i organicznych, sposobów zdobywania pożywienia, elementów kultury symbolicznej oraz trybu życia twórców konkretnych tradycji kulturowych


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student wykorzystuje zdobytą wiedzę nt. kulturowych adaptacji środowiskowych, podczas interpretacji ewentualnych funkcji gospodarczych, oglądanych paleo- i mezolitycznych inwentarzy.

Analizuje wyniki interdyscyplinarnych badań przyrodniczych pod kątem ich związku z charakterystyką kulturowa danego stanowiska archeologicznego czy jednostki taksonomicznej, bądź jej określonej fazy.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego oraz jego całością, a obliczem kulturowym grup ludzkich zamieszkujących w danym czasie, określone terytorium.

Uczestnik zajęć posiada umiejętność wskazania na czym polegają współczesne relacje pomiędzy środowiskiem a kulturą i jakie są w tym względzie zagrożenia.


Metody dydaktyczne:

Konwersatorium

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

zapoznanie się z formami adaptacji kultur paleolitycznych i mezolitycznych do plejstoceńskiego i wczesnoholoceńskiego środowiska.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

- Wzory środowiskowej adaptacji wczesnych hominidóe

- Kulturowe adaptacje do środowiska w dolnym paleolicie

- Neandertalskie adaptacje do środowiska w paleolicie środkowym

- Sposoby kulturowej adaptacji w środowisku tundry

- Grawetien jako przykład górnopaleolitycznej adaptacji do i stepowego środowiska

- Technokompleks magdaleński w późnoplejstoceńskich krajobrazach

- Sposoby adaptacji jaskiń do zasiedlenia

- Środowiskowe adaptacje wśród kultur schyłkowego paleolitu

- Przykłady paleolitycznych adaptacji do chłodnego stepu,

- Zasiedlenie lasów strefy umiarkowanej w paleolicie

- Adaptacje środowiskowe współczesnych łowców i zbieraczy

Literatura:

- Man and environment in the Palaeolithic (edited by H. Urlich), Proceedings of the Symposium, Neuwied, 1993, ERAUL 62, lege 1995.(szereg artykułów wskazanych na zajęciach)

- Nicolas Rolland, The early Human Occupation of High Latitudes, Boreal, Continental and periglacial Habitats: Middle Palaeolithic Milestones In Northern Eurasia [w:] Middle Palaeolithic Human Activity and Palaeoecology: New Discoveries and Ideas (eds. J.M.Burdukiewicz, A. Wiśniewski), Studia Archeologiczne, XLI, 2010,

(szereg artykułów wskazanych na zajęciach)

- Quaternary International 326 - 327 (2014)“European Middle Palaeolithic (MIS 8e MIS 3): cultures, environment, chronology” (September 25the 28th 2012,(eds. A. Nadachowski, K. Cyrek), wszystkie artykuły).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- ocena przygotowanego eseju, obecność i aktywność na zajęciach

Kryteria oceniania:

Wymagany próg na ocenę dostateczną - 50%, dostateczny plus - 60 %, dobry – 75 %, dobry plus – 85%, bardzo dobry – 90 %.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Czyżewski
Prowadzący grup: Łukasz Czyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)