Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody przyrodnicze w badaniach archeologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AS-MPBA-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Metody przyrodnicze w badaniach archeologicznych
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu geografii, geologii, fizyki, chemii, genetyki, zoologii, botaniki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela – zajęcia: 30 h - 1 ECTS

Praca własna: przygotowanie eseju oraz prezentacji 35 h - 1,5 ECTS

Praca własna: zapoznanie z literaturą obowiązkową 15 - 0,5 ECTS

Praca własna: przygotowanie do kolokwium 20h - 0,5 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

– zna najnowsze osiągnięcie zastosowania metod przyrodniczych

w studiach nad relacjami pomiędzy środowiskiem

a kulturą (K_W16);

– zna metody przyrodnicze stosowane w badaniach

archeologicznych (K_W17).


Efekty uczenia się - umiejętności:

– dobiera odpowiednie metody przyrodnicze do badania

ekofaktów odkrywanych na stanowiskach archeologicznych

(K_U13).

– wykorzystuje wyniki badań przyrodniczych w interpretacjach

kulturowych (K_U14),

– krytycznie ocenia możliwości poznawcze metod

przyrodniczych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– potrafi współdziałać, kierować i koordynować zadania

badawcze realizowane w grupie archeologów i

bioarcheologów (K_K10).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Badania przeszłości człowieka są domeną wielu dyscyplin z obszaru nauk humanistycznych i przyrodniczych. W związku z tym każda z nich dysponuje odmiennym zestawem metod, które są stosowane do źródeł przez nie badanych. Archeologia, która której zadaniem jest badanie przeszłości człowieka wypracowała swoje własne metody.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z tematyką zajęć, zasadami zaliczenia.

2. Metody rekonstrukcji środowiska przyrodniczego w oparciu o przesłanki palinologiczne

3. Metody rekonstrukcji środowiska przyrodniczego w oparciu o przesłanki paleobotaniczne

4. Metody rekonstrukcji środowiska przyrodniczego w oparciu o przesłanki archeozoologiczne.

5. Metody izotopowe w badaniach diety, migracji i środowiska.

6. Metody genetyczne w studiach nad migracjami populacji człowieka i zwierząt.

7. Metody datowań

8. Metody osteometryczne.

9. Parametry oceny cech biologicznych populacji zwierzęcych

10. Metody statystyczne.

11. Ichtiologia w badaniach archeologicznych.

12. Ornitologia w badaniach archeologicznych.

13. Metody badań surowców roślinnych

14. Fitolity w badaniach archeologicznych

15. Badania pasożytów w studiach nad higieną

16. Metody nieinwazyjne

17. Metody badań surowców skalnych

Literatura:

Brown T., Brown K. 2011. Biomolecular archaeology, An introduction, Wiley-Blackwell.

Marciniak A. 1996: Archeologia i jej źródła. Materiały faunistyczne w praktyce badawczej archeologii, PWN, Warszawa. Poznań.

Lityńska-Zając M., Wasilikowa K. 2005. Przewodnik do badań archeobotanicznych, Sorus, Poznań.

Walanys A., Goslar T. 2009. Datowanie radiowęglowe. AGH

Zielski A,. Krąpiec M. Dendrochronologia, PWN. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będą przygotowane referaty, dotyczące zagadnień wskazanych w opisie przedmiotu. Podczas zajęć oceniana będzie również aktywność w dyskusji nad zaprezentowanymi tezami referatów.

Każdy z uczestników jest zobowiązany do przygotowania formy pisemnej referatu oraz prezentacji multimedialne.

Ocena końcowa będzie średnią z ocen cząstkowych otrzymanych za: a) formę pisemną referatu, b) sposób prezentacji oraz c) kolokwium końcowe składające się z pięciu pytań.

Kryteria oceniania kolokwium:

niedostateczny (2) – 0–5 pkt (0–50%); dostateczny (3) – 5,1–6,5 pkt (51–65%); dostateczny plus (3,5) – 6,6-7,0 pkt (66–70%); dobry (4) – 7,1–8,5 pkt (71–85%); dobry plus (4,5) – 8,6-9,0 pkt (86–90%); bardzo dobry (5) - 9,1-10 pkt (91–100%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Makowiecki, Agnieszka Noryśkiewicz
Prowadzący grup: Daniel Makowiecki, Agnieszka Noryśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.