Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleofauna w kulturze ludów przedrolniczych i rolniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AS-PKLPR-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Paleofauna w kulturze ludów przedrolniczych i rolniczych
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza o taksonomii kulturowej oraz periodyzacji czasów prahistorycznych i wczesnohistorycznych

Całkowity nakład pracy studenta:

Kwerenda literatury do zagadnienia wskazanego w temacie referatu 5 h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej 10 h

Napisanie eseju 10 h

Bieżące przygotowanie do zajęć 5 h

Łącznie 30h = 1ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

– ma wiedzę o paleofaunie i jej zmianach orazz wywołujących je czynnikach przyrodniczych i kulturowych (K_W16).

Efekty uczenia się - umiejętności:

– korzysta z metod badawczych dotyczących badań paleofany (K_U13);

– wykorzystuje wyniki badań paleofauny do interpre-tacji paleośrodowiska zachowań kulturowych (K_U14).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– ma świadomość wykorzystania wyników badań nad paleofauną do ochrony jej zasobów;

– współpracuje z badaczami paleofauny (K_K10)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- referatu
- seminaryjna

Literatura:

Abłamowicz R., Makowiecki D. 2019. Bliskie, lecz z dalekiego świata. Katowice, Muzeum Śląskie.

Barker Graeme, The Agricultural Revolution in Prehistory. Why did Foragers become farmers?. Oxford University Press, 2009. sygn. 13497, P – 251.

Clutton-Brock Julet, Animals as Domesticates. A World View through History. Michigan State University Press, 2012. sygn. 13498, P - 252

Davis Simon J.M., The archaeology of animals. Batsford Ltd. 1987. sygn. 12901, P – 250

Grygiel R. 2004 Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, tom I, Wczesny neolit i kultura ceramiki wstęgowej rytej. Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź.

Kelekna P., The Horse in human history. 2009. sygn. 12807

Koenigswald v. W. 2002: Lebendige Eiszeit, Klima and Tierwelt im Wandel, Nordheim-Westfalen-Stiftung, Naturschutz, Heimat-und Kulturpflege, Darmstadt.

Makowiecki D. 2003 Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań.

Makowiecki D. 2010 Wczesnośredniowieczna gospodarka zwierzętami i socjotopografia in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim, Studium archeozoologiczne, Mons Sancti Laurentii, t. 6, Toruń.

Makowiecki D. 2016 Zwierzęta średniowiecznego i nowożytnego Poznania oraz okolic. Podstawy archeozoologiczne. Ekologia Historyczna Poznania, Tom 3. Wydawnictwo Bogucki, Poznań.

Morey Darcy F., Dogs: domestication and the development of a social bond. Cambridge University Press 2010, sygn. 12809, P - 245

Piątkowska-Małecka J.Łowiectwo ssaków na ziemiach polskich: od neolitu do okresu wędrówek ludów. Wydawca Instytut Archeologii UW, Warszawa, 2013.

Russell Nerissa, Social zooarchaeology : humans and animals in prehistory. Cambridge University Press 2012 sygn. 13345, P – 247

Serjeantson Dale, Birds. sygn. 12808, P - 246

Wojtal P. 2007: Zooarcheological studies of the Late Pleistocene sites in Poland. Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie aktywność na zajęciach podczas dyskusji nad zagadnieniami przygotowanymi przez uczestników w formie referatów i prezentacji multimedialnej. Obowiązkiem każdego z uczestników będzie przygotowania formy pisemnej jako materiału ułatwiającego przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.

Odbędzie się ono w formie pisemnej poprzez odpowiedzi na 5 pytań. Za każdą z prawidłowych odpowiedzi będzie przyznawane do 2 punktów - Kryteria oceniania:

niedostateczny (2) – 0–5 pkt (0–50%); dostateczny (3) – 5,1–6,5 pkt (51–65%); dostateczny plus (3,5) – 6,6-7,0 pkt (66–70%); dobry (4) – 7,1–8,5 pkt (71–85%); dobry plus (4,5) – 8,6-9,0 pkt (86–90%); bardzo dobry (5) - 9,1-10 pkt (91–100%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Makowiecki
Prowadzący grup: Daniel Makowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.