Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konserwacja zabytków ceramicznych i kamiennych (ćwiczenia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-KZA-KZCK/cw-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konserwacja zabytków ceramicznych i kamiennych (ćwiczenia)
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Obecność na zajęciach; realizacja konserwatorska zabytku archeologicznego; pełna dokumentacja konserwatorska; egzamin pisemny.

Efekty uczenia się - wiedza:

– ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01);

– ma podstawowa wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (K_W09);

– zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu archeologa (K_W11);

– ma wiedzę dotyczącą prac laboratoryjnych w zakresie konserwacji archeologicznych zabytków ceramicznych i kamiennych (K_W15).


Efekty uczenia się - umiejętności:

– potrafi rozpoznać różnego rodzaju wytwory kultury materialnej oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację (K_U05);

– potrafi przeprowadzić prace z zakresu konserwacji archeologicznych zabytków ceramicznych i kamiennych (K_U11).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01);

– ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (K_K05).


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie słuchacza do samodzielnego wykonywania dokumentacji i prac konserwatorskich. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu technologii ceramicznych i materiałoznawstwa konserwatorskiego oraz ich zastosowanie w praktyce konserwatorskiej.

Pełny opis:

1.Materiałoznawstwo ceramiczne

2.Materiałoznawstwo szklarskie

3.Sprzęt konserwatorski

4.Narzędzia stosowane przez konserwatora zabytków archeologicznych

5. Materiały stosowane w konserwacji ceramicznych zabytków archeologicznych

6. Gipsy, rodzaje i zastosowanie w praktyce konserwatora zabytków archeologicznych

7. Kleje stosowane przy konserwacji ceramicznych zabytków

8. Zaprawy mineralne

9. Zakres ingerencji konserwatora zabytków archeologicznych w strukturę obiektu

10. Praktyczne zastosowanie teorii konserwacji zabytków archeologicznych przy obiektach ceramicznym

Literatura:

Borusiewicz W.

1985 Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa

Ciabach J.

1992 Właściwości żywic sztucznych stosowanych

w konserwacji zabytków, Toruń

Czajkowski W.

1952 Porcelana, szkic towaroznawczy, Warszawa

Czaplicki J., Ćwikliński J., Godzimirski J. Konar P.

1987 Klejenie tworzyw konstrukcyjnych, Warszawa

Domasłowski W. red.

1993 Profilaktyczna konserwacja kamiennych

obiektów zabytkowych, Toruń

Domasłowski W., Kęsy-Lewandowska M. , Łukaszewicz J.

1998 Badania nad konserwacją murów ceglanych,

Toruń

Schemat

1983 Schemat dokumentacji konserwatorskiej

zabytków ruchomych, Biblioteka

Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B-

Tom LXXII, Warszawa

Ślesiński W.

1995 Konserwacja zabytków sztuki, tom. 3. Rzemiosło artystyczne,

Warszawa

Rada P.

1993 Techniki ceramiki artystycznej (tł. L.

Kuciński), Warszawa 1993

Savage G.

1977 Porcelana i jej historia, Warszawa

Wolski Z.

1988 Sztukatorstwo, Warszawa

Ziomecki J.

1962 Techniki ceramiczne w starożytnej Grecji,

Archeologia t. XII, s. 48-74

Kowalska-Lewicka A

1969 Garncarstwo [w:] Schipibo, Prace etnologiczne (red. M. Frankowska)

Wrocław, t. IX, s. 82-102.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

– ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01);

– ma podstawowa wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (K_W09);

– zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu archeologa (K_W11);

– ma wiedzę dotyczącą prac laboratoryjnych w zakresie konserwacji archeologicznych zabytków ceramicznych i kamiennych (K_W15).

UMIEJĘTNOŚCI:

– potrafi rozpoznać różnego rodzaju wytwory kultury materialnej oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację (K_U05);

– potrafi przeprowadzić prace z zakresu konserwacji archeologicznych zabytków ceramicznych i kamiennych (K_U11).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01);

– ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach; realizacja konserwatorska zabytku archeologicznego; pełna dokumentacja konserwatorska; egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołyszko
Prowadzący grup: Marek Kołyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołyszko
Prowadzący grup: Marek Kołyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołyszko
Prowadzący grup: Marek Kołyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)