Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konserwacja zabytków ceramicznych i kamiennych (wykład)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-KZA-KZCK/w-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konserwacja zabytków ceramicznych i kamiennych (wykład)
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Obecność na zajęciach; realizacja konserwatorska zabytku archeologicznego; pełna dokumentacja konserwatorska; egzamin pisemny.

Efekty uczenia się - wiedza:

– ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01);

– ma podstawowa wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (K_W09);

– zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu archeologa (K_W11);

– ma wiedzę dotyczącą prac laboratoryjnych w zakresie konserwacji archeologicznych zabytków ceramicznych i kamiennych (K_W15).


Efekty uczenia się - umiejętności:

– potrafi rozpoznać różnego rodzaju wytwory kultury materialnej oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację (K_U05);

– potrafi przeprowadzić prace z zakresu konserwacji archeologicznych zabytków ceramicznych i kamiennych (K_U11).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01);

– ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (K_K05).


Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z problematyką konserwacji archeologicznych zabytków ceramicznych. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu technologii ceramicznych na przestrzeni dziejów, materiałoznawstwa konserwatorskiego, metodyki i techniki konserwacji ceramicznych zabytków archeologicznych.

Pełny opis:

1.Zakres przedmiotowy

2.Matreriałoznawstwo szklarskie i ceramiczne

3.Prace analityczne

4.Czynniki niszczące archeologiczne zabytki ceramiczne i kamienne

5.Metody oczyszczania powierzchni ceramicznych i kamiennych zabytków archeologicznych

6.Teoria klejenia ceramiki i kamienia

7.Odsalanie ceramicznych i kamiennych zabytków archeologicznych

8.Materiały do rekonstrukcji ubytków w ceramicznych i kamiennych zabytkach archeologicznych cz.1

9.Materiały do rekonstrukcji ubytków w ceramicznych i kamiennych zabytkach archeologicznych cz.2

10.Gipsy

11.Hydrofobizacja i wzmacnianie ceramicznych i kamiennych, archeologicznych obiektów zabytkowych

12.Zwalczanie drobnoustrojów, porostów i wyższej roślinności zielonej występujących w ceramicznych i kamiennych zabytkach archeologicznych

13.Konserwacja szkła

14.Kalkulacja prac konserwatorskich

Literatura:

Forma zajęć: wykład

Borusiewicz W.

1985 Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa

Ciabach J.

1992 Właściwości żywic sztucznych stosowanych

w konserwacji zabytków, Toruń

Czajkowski W.

1952 Porcelana, szkic towaroznawczy, Warszawa

Czaplicki J., Ćwikliński J., Godzimirski J. Konar P.

1987 Klejenie tworzyw konstrukcyjnych, Warszawa

Domasłowski W. red.

1993 Profilaktyczna konserwacja kamiennych

obiektów zabytkowych, Toruń

Domasłowski W., Kęsy-Lewandowska M. , Łukaszewicz J.

1998 Badania nad konserwacją murów ceglanych,

Toruń

Schemat

1983 Schemat dokumentacji konserwatorskiej

zabytków ruchomych, Biblioteka

Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B-

Tom LXXII, Warszawa

Ślesiński W.

1995 Konserwacja zabytków sztuki, tom. 3. Rzemiosło artystyczne,

Warszawa

Rada P.

1993 Techniki ceramiki artystycznej (tł. L.

Kuciński), Warszawa 1993

Savage G.

1977 Porcelana i jej historia, Warszawa

Wolski Z.

1988 Sztukatorstwo, Warszawa

Ziomecki J.

1962 Techniki ceramiczne w starożytnej Grecji,

Archeologia t. XII, s. 48-74

Kowalska-Lewicka A

1969 Garncarstwo [w:] Schipibo, Prace etnologiczne (red. M. Frankowska)

Wrocław, t. IX, s. 82-102.

Wiedza

-zna techniki i technologie produkcji ceramiki w pradziejach i w czasach nowożytnych

-poznaje materiały stosowane w konserwacji ceramicznych zabytków archeologicznych

-umiejętność zastosowania ich w praktyce

-zna zależność toku postępowania konserwatorskiego od założeń doktryny konserwatorskiej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach; realizacja konserwatorska zabytku archeologicznego; pełna dokumentacja konserwatorska; egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołyszko
Prowadzący grup: Marek Kołyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołyszko
Prowadzący grup: Marek Kołyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Zajęcia w wymiarze 15-godzinnym; trwają do 19 kwietnia br. włącznie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołyszko
Prowadzący grup: Marek Kołyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)