Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konserwacja zabytków z surowców organicznych (pracownia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-KZA-KZSO/p-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Konserwacja zabytków z surowców organicznych (pracownia)
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie Konserwacji zabytków z surowców organicznych (wykład i ćwiczenia)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

– udział w laboratoriach – 60 godz.

– konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

– czytanie literatury – 15 godz.;

– przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej– 10 godz.


Łącznie: 90 godz. (4,5 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

– W1: ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu konserwacji zabytków archeologicznych w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

– W2: ma wiedzę o podstawowej terminologii metodyce dotyczącej konserwacji zabytków archeologicznych;

– W3: ma wiedzę na temat specyfiki źródeł występujących na podwodnych i ziemnych stanowiskach archeologicznych;

– W4: ma wiedzę na temat najistotniejszych metod konserwacji w przeszłości i obecnie.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

– U1: umie scharakteryzować podstawowe materiały źródłowe związane z kulturą materialną;

– U2: potrafi omówić różne rodzaje zabytków, ich stan zachowania i wykazać ich znaczenie dla nauki;

– U3: umie scharakteryzować metody konserwatorskie i zaproponować przebieg prac;

- U4: posiada umiejętność swobodnego wypowiadania się i argumentowania z zakresu omawianych zagadnień

- U5: potrafi wykorzystać wiedzę do prac manualnych przy zabytkach archeologicznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

– K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

– K2: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego;

- K3: ma świadomość tworzenia kolekcji o krajowym i światowym zasięgu;

- K4: potrafi pracować samodzielnie i w zespole i jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Pracownia przeznaczona jest dla studentów z modułu konserwacja zabytków archeologicznych. W ramach przedmiotu student zapoznaje się z szeroką problematyką konserwacji zabytków archeologicznych wykonanych z surowców organicznych i o złożonych strukturach surowcowych pochodzących z suchego i mokrego środowiska. Przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu konserwacji organicznych zabytków archeologicznych. Uzyskana wiedza jest niezbędna do prawidłowego planowania i przeprowadzenia zabiegów konserwacji-restauracji zabytków.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu podstaw metodyki konserwacji-restauracji zabytków archeologicznych z surowców organicznych.

W ramach pracowni konsumowana jest wiedza zdobyta w ramach wykładu i ćwiczeń, które przygotowywały studentów do podjęcia prac przy indywidualnych obiektach.

Student ma możliwość ocenienia przebiegu wstępnych prac po wydobyciu obiektu ze środowiska glebowego lub wodnego (przechowywanie transport). Student ma możliwości wykorzystania wcześniej poznanych materiałów konserwatorskich i zastosowania ich w wybranej metodzie. Realizuje zadane prace, które w ogólnym zarysie wyglądają następująco: dokumentacja rysunkowa, opisowa i fotograficzna, oczyszczanie mechaniczne (w ramach możliwości), oczyszczanie chemiczne, impregnacja, stabilizacja procesu impregnacyjnego. Podczas realizowania praktycznych zadań w ramach poszczególnych zagadnień zdobywane są i doskonalone umiejętności manualne potrzebne do przeprowadzenia zabiegów.

Literatura:

Aleksander M., Ekologia mikroorganizmów, Warszawa, 1975;

Babiński L., 1998, Wybrane problemy konserwacji dużych drewnianych obiektów archeologicznych, [w:] Ochrona drewna, XIX Sympozjum, Jadwisin, SGGW Warszawa, 149-155;

Babiński L., Dwustopniowa stabilizacja drewna dębowego na przykładzie konserwacji dużych znalezisk archeologicznych, [w:] Drewno archeologiczne, Badania i konserwacja, 167-180, 1998;

Drążkowska A., Grupa M., 1996, Uwagi o konserwacji przedmiotów znalezionych w grobach oficerów polskich w Katyniu i Charkowie, [w:] Zbrodnia nie ukarana, Katyń-Twer-Charków, Warszawa;

Drążkowska A., Grupa M., 1998, Wydobywanie i zabezpieczanie zabytków skórzanych i włókienniczych, [w:] Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych, pod red. Z. Kobylińskiego, 117-126, Warszawa;

Drążkowska A., Siemińska D., Grupa M., 2015, Konserwacja zabytków archeologicznych, [w:] Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego: próba analizy interdyscyplinarnej, red. A. Drążkowska, Toruń, 355–378;

Grupa M., 2007, Konserwacja jedwabnych tkanin i rekonstrukcja szat, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Numizmatyczna i Konserwatorska nr 13: 2004-2007, 207-218;

Grupa M., 2009, Konserwacja drewna archeologicznego poliglikolami etylenowymi – wady i zalety, XXIV Sympozjum Ochrony Drewna, SGGW Warszawa, 143-148.

Grupa M., 2012, Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV-XVIII w.) i ich konserwacja, Toruń;

Grupa M., 2012, Conservation methods of archaeological leather applied in the Institute of Archaeology of NCU in Toruń, Parchment and leather heritage, Conservation – Restoration, ed. E. Jabłońska, T. Kozielec, 321-328, UMK Toruń;

Grupa M., 2013, Analiza próbek pobranych w trakcie badań w Zakrzewskiej Osadzie, powiat sępoleński, [w:] Zakrzewska Osada, cmentarzyska kultury pomorskiej i wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 2, Szałkowska-Łoś J., Łoś J. (red.), Bydgoszcz-Pękowice, 133–137;

Grupa M., 2014a, Suche czy mokre, problematyka konserwatorska na stanowiskach archeologicznych w kontekście badań na Reducie Ordona, Suho ili vlažno: problemy konservacii arheologičeskih nahodok vo vremâ issledovanij na territorii Reduta Ordona, [w:] Badania archeologiczne na Reducie Ordona, T. 1, red. W. Borkowski, N. Kasparek, Warszawskie Materiały Archeologiczne; 11, Warszawa, 125–131;

Grupa M., 2014b, Problematyka konserwatorska zabytków wydobytych z nawarstwień podwodnych „Mostu Zachodniego”, [w:] Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, Mosty Traktatu poznańskiego (wyniki archeologicznych badań podwodnych w latach 1986–2003), t. 2, red. A. Kola, G. Wilke, Kraków, 299–308;

Grupa M., Drążkowska A., 2009, A test on carrying out reconservation of leather artifacts using vaccum drying technique in low temperatures, Próba przeprowadzenia rekonserwacji zabytków skórzanych przy wykorzystaniu techniki suszenia próżniowego w niskich temperaturach, Sprawozdania Archeologiczne 61, 111-121;

Grupa M., Płóciennik P., Zawadzka A., 2008, Konserwacja mokrego drewna archeologicznego metodą suszenia próżniowego, Biuletyn Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, t. 6, red. Małgorzata Birezowska, Olsztyn, 133-145;

Grupa M., Płóciennik P., Zawadzka A., 2009, Conservation of waterlogged archaeological wodo with polyethylene glycol 4000 using vaccum drying in low temperature, Konserwacja mokrego drewna archeologicznego poliglikolem etylenowym 4000 z wy-korzystaniem suszenia próżniowego w niskiej temperaturze, Sprawozdania Archeologiczne 61, 159-184;

Hoffmann P., 1977, The conservation of Bremen Cog – between the steps, [w:] Proceedings of the 6th ICOOM Group on West Organic Archaeological Materials Conference, red. Hoffmann P., York, 527-543;

Hoffman P., 1998, A waterlogged medieval rivercraft from the Rhine stabilized In a two-step Polyetylene glycol treatment, [w:] ICOOM Comitteee for Conservation 9th Triennial Meeting, Dresden, 229-233;

Jagielska I., 1998, Przydatność wybranych badań do konserwacji mokrego drewna, [w:] Drewno Archeologiczne, Badania i konserwacja, 167-180, Biskupin;

Jaro M., 2009, Metal thread variation and materials: simple method of pre-treatment identification for historical textiles, [in:] Conserving textiles: Studies in Honour of Agnes Timar-Balazsi. ICCROM Conserving studies 7, 68–76;

Miazga B., 2017, Zabytek archeologiczny jako źródło informacji o przeszłości. Badania specjalistyczne śladów produkcji, użytkowania i depozycji artefaktów, Wrocław.

Miazga B., 2018, Metal-Decorated Textiles in Non-Destructive Archaeometric Studies. Examples from Poland, Fasciculi Archaeologiae Historicae 31, 161–167;

Miazga B., Grupa M., Grupa D., 2018, Wyniki nieniszczących badań mikroskopowych i spektralnych galonów grobowych z Torunia i Gdańska. The Results of Non-destructive Microscopic and Spectral Examinations of Grave Galloons from Toruń and Gdańsk, Wiadomości Archeologiczne 69, 67–78;

Strzelczyk A., 1973, Badania pod wpływem fungicydów na grzyby niszczące zabytkowy papier, Toruń;

Nycz E., Owczarz R., Średnicka L., 1990, Budowa tkanin, Warszawa;

van Soest H.A.B., Stambolov T., Hallebeek P.B., 1984, Conservation of Leather, Studies In Conservation no 29, 21-31;

Szaffer E., 1974, Properties and preservation of ethnographical semi-tanned leather, Studies In Conservation, no 19;

Ślesiński W., 1995, Konserwacja zabytków sztuki, t. 3, Warszawa;

Zyska B., 1977, Mikrobiologiczna korozja materiałów, Warszawa;

Żala E., 1999, Badanie stopnia uszkodzenia tekstylnych eksponatów muzealnych, Politechnika Łódzka, Łódź, 9–13;

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

– ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01);

– ma podstawowa wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (K_W09);

– zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu archeologa (K_W11);

– ma wiedzę dotyczącą prac laboratoryjnych w zakresie konserwacji archeologicznych zabytków z surowców organicznych (K_W15).

UMIEJĘTNOŚCI:

– potrafi rozpoznać różnego rodzaju wytwory kultury materialnej oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację (K_U05);

– potrafi przeprowadzić prace z zakresu konserwacji archeologicznych z surowców organicznych (K_U11).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01);

– ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach; realizacja konserwatorska zabytku archeologicznego; pełna dokumentacja konserwatorska.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grupa
Prowadzący grup: Dawid Grupa, Małgorzata Grupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grupa
Prowadzący grup: Małgorzata Grupa, Sebastian Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grupa
Prowadzący grup: Małgorzata Grupa, Sebastian Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grupa
Prowadzący grup: Małgorzata Grupa, Aleksandra Kulesz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia rozpoczynają się 3.12.2020 roku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grupa
Prowadzący grup: Małgorzata Grupa, Jakub Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grupa
Prowadzący grup: Małgorzata Grupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.