Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Strategie adaptacji człowieka do środowiska w plejstocenie i na początku holocenu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-LZR-SAC-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie adaptacji człowieka do środowiska w plejstocenie i na początku holocenu
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

– udział w ćwiczeniach – 30 godz.

– konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

– przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz.

– pisanie prac, projektów – 15 godz.

– czytanie literatury – 15 godz.

– przygotowanie do kolokwium – 15 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 punkty ECTS)

Student:

– W1: ma pogłębioną wiedzę o terminologii dotyczącej strategii adaptacji człowieka do środowiska w okresie plejstocenu i na początku holocenu (K_W02);

- W2: ma pogłębioną wiedzę na temat zróżnicowania oraz specyfiki źródeł archeologicznych, występujących na archeologicznych stanowiskach z okresu paleolitu i mezolitu oraz zna różne elementy środowiska przyrodniczego, takie jak: fauna, flora, dostępność surowców krzemionkowych, wody, jaskiń itp., mające wpływ na przystosowanie się człowieka (K_W04);

– W3: posiada pogłębioną wiedzę na temat metod analizy i interpretacji źródeł kulturowych i przyrodniczych na paleolitycznych i mezolitycznych stanowiskach (K_W07);

- W4: posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł archeologicznych i przyrodniczych na plejstoceńskich i wczesnoholoceńskich stanowiskach (K_W12).


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

– W1: ma pogłębioną wiedzę o terminologii dotyczącej strategii adaptacji człowieka do środowiska w okresie plejstocenu i na początku holocenu (K_W02);

- W2: ma pogłębioną wiedzę na temat zróżnicowania oraz spe-cyfiki źródeł archeologicznych, występujących na archeolo-gicznych stanowiskach z okresu paleolitu i mezolitu oraz zna różne elementy środowiska przyrodniczego, takie jak: fauna, flora, dostępność surowców krzemionkowych, wody, jaskiń itp., mające wpływ na przystosowanie się człowieka (K_W04);

– W3: posiada pogłębioną wiedzę na temat metod analizy i in-terpretacji źródeł kulturowych i przyrodniczych na paleolitycz-nych i mezolitycznych stanowiskach (K_W07);

- W4: posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na analizę i in-terpretację źródeł archeologicznych i przyrodniczych na plej-stoceńskich i wczesnoholoceńskich stanowiskach (K_W12).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

– U1: posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin związanej z możliwościami pozyskiwania surowców organicznych i nieorganicznych w poszczególnych okresach paleolitu i mezolitu (K_U04);

– U2: posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych na temat szeroko pojętych relacji człowiek-środowisko w plejstocenie i na początku holocenu, oraz związanych z nimi podstawowych materiałów źródłowych, strategii łowieckich oraz obiektów mieszkalnych, na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań syntetycznych (K_U07);

– U3: potrafi uczyć się przez całe życie, inspirować i organizować proces nauczenia i uczenia innych osób (K_U18).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

– K1: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego z okresu paleolitu i propaguje ją w społeczeństwie (K_K03);

– K2: wykazuje niezależność i samodzielność w formułowaniu poglądów, szanując jednocześnie prawo innych osób do wyka-zywania tych samych cech (K_K05);

– K3: wykazuje kompetentną odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu stanu wiedzy na temat najstarszych aktywności człowieka i metod badawczych paleolitycznych i mezolitycznych stanowisk, zgodnego z aktualnym stanem wiedzy archeologicznej (K_K07).


Metody dydaktyczne:

- podająca: pogadanka z prezentacją multimedialną

- poszukująca: referatu, obserwacji


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- referatu

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest omówienie relacji między człowie-kiem a środowiskiem w plejstocenie i na początku holocenu. Zaprezentowane i omówione zostaną elementy środowiska przyrodniczego, takie jak: fauna, flora, dostępność surowców krzemionkowych, wody, jaskiń itp., mające wpływ na przysto-sowanie się człowieka do życia z zmieniających się warunkach. Tematy podejmować będą takie zagadnienia jak: możliwości pozyskiwania surowców organicznych i nieorganicznych oraz ich przetwarzanie, strategie łowieckie, adaptacje obiektów ja-skiniowych, czy budowa obiektów mieszkalnych na stanowi-skach otwartych.

Pełny opis:

Pierwsze zajęcia poświęcone zostaną omówieniu kwestii co rozumiemy pod pojęciem strategie adaptacji człowieka do środowiska. Zaprezentowane i omówione zostaną elementy środowiska przyrodniczego, takie jak: fauna, flora, dostępność surowców krzemionkowych, wody, jaskiń itp., mające wpływ na przystosowanie się człowieka do życia z zmieniających się warunkach.

Na poszczególnych zajęciach odpowiadającym poszczególne etapy rozwoju kulturowego człowieka, będziemy się odnosić do takich zagadnień jak: możliwości pozyskiwania surowców organicznych i nieorganicznych oraz ich przetwarzanie, strategie łowieckie, adaptacje obiektów jaskiniowych, czy budowa obiektów mieszkalnych na stanowiskach otwartych. Będą one obejmowały tematy jakie jak: Pierwsze hominidy i adaptacje biologiczne i kulturowe do środowiska: afrykańska sawanna; Homo erectus i jego adaptacje do środowiska na terenie: Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji i Europy; Strategie adaptacji człowieka neandertalskiego w Środkowym Paleolicie na przykładzie wybranych stanowisk z różnych rejonów Europy; Górnopaleolityczne technokompleksy kulturowe jako przykłady różnych adaptacji do późnoplejstoceńskich warunków środowiskowych; Strategie adaptacji społeczności magdaleńskich do warunków środowiskowych w górnym paleolicie; Późnoglacjalne strategie adaptacji człowieka na Niżu Europejskim – łowcy ze strefy tundry i lasu; Mezolityczne strategie adaptacji ludów zbieracko-łowieckich.

Literatura:

Podstawowe publikacje:

Campbell B., 1995. Ekologia człowieka, Warszawa.

Kozłowski J. K., 2004. Wielka Historia Świata, t.1, Świat przed rewolucją neolityczną, Kraków-Warszawa.

Kozłowski J. K., Kozłowski S. K. (red.), 1983. Człowiek i środowisko w pradziejach”, Warszawa, s. 13-113, 214-217, 232-266.

Wolański N., 2006. Ekologia człowieka. Wrażliwość na czyn-niki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze, t. 1, rozdz. 9.6. Przystosowania kulturowe do warunków geoklima-tycznych, s. 410 – 423, Warszawa.

Wolański N., 2006. Ekologia człowieka. Ewolucja i dostosowa-nie biokulturowe, t. 2, rozdz. 1.3. Zmiany klimatu i rozprze-strzenienie się rodzaju homo, s. 37 – 43; rozdz. 4.4. Etapy roz-woju kulturowego przystosowania biomów, s. 193 - 201, War-szawa.

Literatura uzupełniająca będzie podawana na bieżąco w trakcie trwania zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

– zaliczenie na ocenę

- przygotowanie i prezentacja wybranego zagadnienia.

Kryteria oceniania:

– obecność na zajęciach;

– pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego; wymagany próg: ocena dostateczna (3) – 26–30 pkt (52–60%); ocena do-stateczna plus (3,5) – 31–55 pkt (62–70%); ocena dobra (4) – 36–40 pkt (71–80%); ocena dobra plus (4,5) – 41–45 pkt (82–90%); ocena bardzo dobra (5) – 46–50 (92–100%).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Czyżewski
Prowadzący grup: Łukasz Czyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Czyżewski
Prowadzący grup: Łukasz Czyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)