Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Starożytni Germanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-OG-SG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Starożytni Germanie
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

– udział w wykładach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

– czytanie literatury – 10 godz.;

– przygotowanie do sprawdzianu pisemnego – 20 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

– W1: ma wiedzę na temat rozwoju kulturowego świata Germanów w poszczególnych fazach okresów młodszego przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów, z uwzględnieniem podziału na główne terytoria;

– W2: rozumie rolę mobilnego charakteru plemion północno- i środkowoeuropejskiego Barbaricum;

– W3: ma wiedzę o strukturze społecznej i gospodarce plemion germańskich i dokonujących się w nich zmianach na przestrzeni wieków;

– W3: Zna tło historyczne okresu wędrówek ludów i rozumie procesy kulturowe zachodzące w tym czasie w Europie.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

– U1: potrafi wykorzystać poznane źródła pisane i archeologiczne do analizy kultury dawnych Germanów;

– U2: posiada umiejętność rozpoznawania typowych przejawów tej kultury w poszczególnych regionach według głównych faz.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

– K1: ma świadomość złożoności kultury starożytnych Germanów;

– K2: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzic-twa kulturowego i propaguje ją w społeczeństwie;

– K3: wykazuje niezależność i samodzielność w formułowaniu poglądów, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazy-wania tych samych cech.


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca: wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z germańskimi plemionami u schyłku sta-rożytności oraz z łączonymi z nimi kulturami archeologicznymi. Przedstawione zostaną wybrane zjawiska i procesy kulturowe związane z Germanami w Europie dominacji celtyckiej, rzymskiej i w okresie wędrówek ludów.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć są plemiona germańskie i wiązane z nimi kul-tury archeologiczne w okresie od III w. p.n.e. do VI w. n.e. Punkt wyjścia stanowi prezentacja roli źródeł pisanych i archeologicz-nych w rekonstrukcji dziejów tych plemion. Następnie przedsta-wione zostaną przemiany, jakie dokonywały się w czasie i prze-strzeni w kulturze plemion germańskich od Skandynawii po wy-brzeża północnej Afryki. Przedstawiona wizja mobilnego charakte-ru tych społeczności umożliwi zrozumienie tego, jaki miał on wpływ na kształtowanie i dynamikę ówczesnej kultury. Położony zostanie nacisk na różnorodność teorii formułowanych na podsta-wie tej samej bazy źródłowej. Kolejne wykłady poświęcone będą wybranym aspektom struktury społecznej starożytnych Germanów oraz ich wierzeniom.

Literatura:

Literatura podstawowa (podręcznik):

Wolfram H., Germanie, Kraków 1996.

Literatura uzupełniająca (wybrane rozdziały):

Archeologija Ukrainskoj SSR, t. 3, Kijev 1986.

Bittner-Wróblewska A., Observers or participants? The Balts dur-ing turbulent epoch, [w:] The turbulent epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period, I (red. B. Nieza-bitowska- Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadow-ski), Monumenta Studia Gothica V, Lublin 2009, s. 97–112.

Dąbrowska T., Wczesne fazy kultury przeworskiej, Warszawa 1988.

Jensen J., The prehistory of Denmark, London 1991.

Kokowski A., Starożytna Polska. Od trzeciego wieku przed Chrystu-sem do schyłku starożytności, Warszawa 2005.

Kokowski A., Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum (od Skandy-nawii do Półwyspu Iberyjskiego), Warszawa 2007.

Mączyńska M., Wędrówki ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Warszawa- Kraków 1996.

Ščukin M.B., Gotskij put‘, St Peterburg 2005.

Wandalowie - strażnicy bursztynowego szlaku. Katalog wystawy, Andrzejowski J, Kokowski A., Leiber Ch. (red.) Lublin-Warszawa 2004

Zwolski E., Kasjodor i Jordanes. Historia gocka czyli scytyjska Europa, Lublin 1984.

Źródła:

TACYT, Germania, przekł. Tomasz Płóciennik, wstęp i komentarz Jerzy Kolendo, Poznań 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

– sprawdzian pisemny z zakresu podręcznika

Kryteria oceniania:

– pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego; wymagany próg: ocena dostateczna (3) – 26–30 pkt (52–60%); ocena dostateczna plus (3,5) – 31–35 pkt (62–70%); ocena dobra (4) – 36–40 pkt (71–80%); ocena dobra plus (4,5) – 41–45 pkt (82–90%); ocena bardzo dobra (5) – 46–50 (92–100%).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bokiniec
Prowadzący grup: Ewa Bokiniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.