Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny i zwierzęta u Słowian nadbałtyckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-SNWS-RZSN-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Rośliny i zwierzęta u Słowian nadbałtyckich
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

– udział w zajęciach – 15 godz. (0,5 ECTS)

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

– przygotowanie prezentacji i eseju – 15 godz. (0,5 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium - 15 godz. (0,5 ECTS)

Łącznie: 45 godz. (1,5 punkty ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

– ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk przyrodniczych (K_W01);

– ma ugruntowaną wiedzę z zakresu archeologii środowiskowej, między innymi na temat wpływu człowieka na zasięgi gatunków roślin i zwierząt, zna zagadnienia związane z pochodzeniem roślin użytkowych (K_W04);

– ma zaawansowaną wiedzę o północnoeuropejskich ośrodkach badawczych z obszaru archeologii środowiskowej (K_W06);

– ma zaawansowaną wiedzę w zakresie najważniejszych problemów dyscyplin przyrodniczych właściwych dla archeologii (K_W17);

– zna kategorie pojęciowe i terminologię stosowane w wybranych dyscyplinach obszaru naukach przyrodniczych (K_W18).

Efekty uczenia się - umiejętności:

krytycznie analizuje wyniki badań archeoprzyrodni-czych dotyczących Słowian nadbałtyckich (K_U02);

– posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz innych (w szczególności przyrodniczych), z których dyscypliny są integralną częścią archeologii bądź z nią współpracują, interpretuje dane archeobotaniczne i archeofaunistyczne z obszaru Europy Północnej i Środkowej (K_U04);

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjo-nować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych metod przyrodniczych, dostrzega między innymi czynniki środowiskowe i potrafi ocenić ich wpływ na zasiedlenie Europy w Basenie Morza Bał-tyckiego (K_U16);

– umie przetwarzać dane przyrodnicze poprzez zasto-sowanie podstawowych programów komputerowych oraz urządzeń i technik multimedialnych (K_U17).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– potrafi odpowiednio określić priorytety służące reali-zacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03);

– potrafi współdziałać i pracować w interdyscyplinar-nym zespole badawczym, między innymi prowadzą-cym badania przyrodnicze (K_K10).

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- referatu

Skrócony opis:

Obszary nadbałtyckie odznaczają się wielorakich cechach środowiska przyrodniczych – biotycznego i abiotycznego. To one miały wpływ na walory gospodarcze istotne dla rozwoju kultury Słowian Zachodnich oraz na wykorzystywanie ich w wyrażaniu idei wierzeń i praktykowaniu obrzędów religijno-społecznych.

Na zajęciach zostaną podjęte zagadnienia dotyczące zachowań kulturowych Słowian w wymienionej strefie oraz roli jaką odegrały roślin i zwierzęta. Zostanie to uczynione poprzez analizę danych bioarcheologicznych, w szczególności palinologicznych i archeozoologicznych. Ważnym wątkiem będzie też dyskusja danych historycznych oraz etnograficznych.

Literatura:

Badura M. 2011. Rośliny użytkowe w dawnym Gdańsku. Studium archeobotaniczne. Gdańsk.

Badura M., Latałowa M., Jarosińska J., Święta J. 2004. Rośliny użytkowe w średniowiecznych i nowożytnych materiałach archeobotanicanych z miast północnej Polski (Kołobrzeg, Gdańsk, Elbląg). Archaeologia et Historia Urbana. Elbląg.

Gos K., Ossowski W. 2009. Nowe dane o zastosowaniu mchów w dawnym szkutnictwie na obszarze Polski. Pomorania Antiqua, t. 22: 209–123.

Hanson A.-M. 2009. Buried plants. Fossil plant remains from two Early Medieval burial mounds in east-central Sweden. Journal of NordicArchaeological Science, t. 15: 39–56.

Latałowa M. 1999. Palaeoecological reconstruction of the environmental conditions and economy in early medieval Wolin – aganist a background of the Holocene history of the landscape. Acta Palaeobotanica, 39 (2). Kraków.

Latałowa M., Badura M. 1998. Wstępne wyniki badań paleoekologicznych w rejonie wczesnośrednioweicznego portu zatopionego w Zalewie Puckim. Pomorania Antiqua, 17: 322–342.

Leciejewicz L. 2009. Przyroda i polityka w początkowych dziejach Kołobrzegu. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 15, Poznań: 237–347.

Litwin J. Shipbuilding techniques from the Medieval Age onwards. 1st Cultural Heritage Forum Gdańsk 3rd-6th April 2003 at the Polish Maritime Museum in Gdańsk: 147–155.

Ossowski W. Przemiany w szkutnictwie rzecznym w Polsce studium archeologiczne. Prace Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Seria B, t. 1. Gdańsk.

Robinson D., Bent A. 1994. Pollen and plant macrofossil analyses from the Gedesby ship - a medieval shipwreck from Falster, Denmark Vegetation History and Archaeobotany, t. 3:167–182.

Sloth P. R., Hansen U. L., Karg S. 2013. Viking Age garden plants from southern Scandinavia – diversity, taphonomy and cultural aspects. Danish Journal of Archaeology, http://dx.doi.org/10.1080/21662282.2012.750445.

Święta-Musznicka J., Latałowa M., Badura M. Gołębnik A. 2013. Combined pollen and macrofossil data as a source for reconstructing mosaic patterns of the early medieval urban habitats – a case study from Gdańsk, N. Poland. Journal of Archaeological Science, t. 40 (1): 637–648.

Makowicki D. 2001 Hodowla oraz użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednickim w średniowieczu. Studium archeozoologiczne, Biblioteka Studiów Lednickich tom VI, Poznań.

Makowiecki 2003 Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych. Poznań.

Makowiecki D. 2010 Wczesnośredniowieczna gospodarka zwierzętami i socjotopografia

in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim, Studium archeozoologiczne, Mons Sancti Laurentii, t. 6, Toruń.

Chudziak W., Kaźmierczak R (red. ) 2015 The Island in Żółte on Lake Zarańskie, Early Medieval Gateway into West Pomerania, W. Chudziak, R. Kaźmierczak (eds.), Institut of Archaeology, Nicolaus Copernicus University

Metody i kryteria oceniania:

Referat (w formie pisemnej i prezentacja ustna z zastosowaniem prezentacji multimedialnej); udział w dyskusji podjętej w oparciu o tezy zaprezentowane w referacie; kolokwium pisemne składający się z pięciu pytań, które umożliwią zdobycie 10 punktów.

Metody oceniania:

średnia ocen z uczestnictwa w zajęciach (aktywność w dyskusji), referatu oraz kolokwium końcowego.

Kryteria oceniania:

niedostateczny (2) – 0–5 pkt (0–50%); dostateczny (3) – 5,1–6,5 pkt (51–65%); dostateczny plus (3,5) – 6,6-7,0 pkt (66–70%); dobry (4) – 7,1–8,5 pkt (71–85%); dobry plus (4,5) – 8,6-9,0 pkt (86–90%); bardzo dobry (5) - 9,1-10 pkt (91–100%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Makowiecki, Agnieszka Noryśkiewicz
Prowadzący grup: Daniel Makowiecki, Agnieszka Noryśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Makowiecki, Agnieszka Noryśkiewicz
Prowadzący grup: Daniel Makowiecki, Agnieszka Noryśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Makowiecki, Agnieszka Noryśkiewicz
Prowadzący grup: Daniel Makowiecki, Agnieszka Noryśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.