Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria archiwalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-2TA-S2 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Teoria archiwalna
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien w zakresie kompetencji wiedzowych:

• mieć podstawową wiedzę o miejscu archiwistyki w systemie nauk oraz o ich przedmiotowej i metodologicznej specyfice

• znać podstawową terminologię z zakresu archiwistyki

• mieć uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archiwistyki

• mieć uporządkowaną wiedzę na temat gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego

• mieć podstawową wiedzę o powiązaniach archiwistyki z zarządzaniem dokumentacją oraz tych dwóch nauk z naukami o zarządzaniu, naukami historycznymi i innymi dyscyplinami z obszarów nauk humanistycznych

• mieć podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach z zakresu archiwistyki

• mieć świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności jego znaczeń właściwych dla komunikacji społecznej

Student powinien w zakresie kompetencji umiejętnościowych:

• posiadać umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów; potrafi formułować i uzasadniać własne opinie w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu archiwistyki

Student powinien w zakresie kompetencji społecznych:

• identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu

• dostrzegać i formułować problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, postępować zgodnie z zasadami etyki

W przypadku licencjatów archiwistyki i zarządzania dokumentacją lub licencjatów historii ze specjalnością archiwistyczną dyplom licencjacki jest poświadczeniem uzyskania wyżej wskazanych efektów. W pozostałych przypadkach studenci zostaną poddani przed egzaminem kolokwium sprawdzającemu uzyskanie wyżej wymienionych kompetencji albo uzyskają, przed podejściem do egzaminu, zaliczenia wskazanych przedmiotów z programu studiów I stopnia.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w wykładzie: 30 godzin (1,2 punktu)

Konsultacje: 5 godzin (0,2 punktu)

Studiowanie literatury z poleconego zestawu: 40 godzin (1,6 punktu)

Powtórzenie materiału przed egzaminem i uczestnictwo w egzaminie: 25 godzin (1 punkt)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o miejscu i specyfice przedmiotowej i metodologicznej archiwistyki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej. (K_W01)

W2: Zna terminologię z zakresu archiwistyki na poziomie rozszerzonym. (K_W02)

W3: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archiwistyki. (K_W03)

W4: Ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę na temat gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego. (K_W05)

W5: Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach archiwistyki w zarządzaniu dokumentacją oraz tych dwóch nauk z naukami o zarządzaniu, naukami historycznymi i innymi dyscyplinami z obszarów nauk humanistycznych i społecznych. (K_W12)

W6: Ma pogłębioną i szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju u najważniejszych nowych osiągnięciach z zakresu archiwistyki. (K_W13)

W7: Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz złożoności jego znaczeń właściwej dla komunikacji społecznej. (K_W17)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu archiwistyki. (K_U07)

U2: Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wszystkich elementach dziedziny archiwalnej na podstawie wiedzy z zakresu archiwistyki. (K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

KS1: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Postępuje w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi normami życia społecznego. (K_K04)

KS2: Akceptuje zasady etyczne pożądane w zawodzie archiwisty. (K_K05)


Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem wykładu jest pogłębione widzenie archiwistyki jako nauki o dziedzinie archiwalnej, rozumienie teorii archiwalnej jako systemu twierdzeń zmiennych w czasie, będącego wytworem kultury.

Pełny opis:

1. Pochwała teorii nie tylko archiwalnej

2. Paradygmaty, funkcje, działalność archiwów

3. Archiwistyka dzieckiem historii klasycznej

4. Archiwistyka dzieckiem pozytywizmu

5. Archiwistyka dzieckiem historii modernistycznej i cybernetyki

6. Terytorialność, registraturalność i rzeczowość archiwaliów

7. Archiwistyka dzieckiem historii postmodernistycznej

8. Archiwozofia

9. Archiwologia

10. Archiwistyka marksistowska

11. Futurologia archiwalna

12. Archiwistyka cyfrowa?

13. Archiwistyka stanów wyjątkowych albo o etosie zawodowym archiwisty

14. Od teorii archiwalnej do teorii zbiorów

15. Tradycje archiwalne Torunia

Literatura:

Literatura obowiążkowa:

Teoria archiwalna. Skrypt dla studentów archiwistyki i zarządzania dokumentacją w roku akademickim 2020/2021 (repozytorium UMK)

Literatura uzupełniająca (do wyboru 2 pozycje z listy):

Archiwa – archiwistyka – kultura. Antologia, red. Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2020.

Archiwa w Niepodległej. Stulecie archiwów państwowych 1919-2019, red. Ewa Rosowska, Warszawa 2019.

Chmielewski Zdzisław, Problemy archiwistyki podzielonej Europy. Selekcja i opracowanie dokumentacji 1918-1991, Warszawa 2017.

Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy, red. Władysław Stępniak, Warszawa 2009.

Przelaskowski Ryszard, Program prac wewnętrznych w archiwach nowożytnych, Warszawa 1935.

Rosa Agnieszka, Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012.

Ryszard Przelaskowski: dyrektor, bibliotekarz, archiwista, Warszawa 2010.

Ryszewski Bohdan, Archiwistyka. Przedmiot, zakres podział (studia nad problemem), Warszawa etc. 1972.

Ryszewski Bohdan, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.

Ryszewski Bohdan, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994.

Siemieński Józef, Przewodnik po archiwach polskich, t.1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1933.

Stępniak Władysław, Sukcesja państw dotycząca archiwaliów, Warszawa-Łódź 1989.

Szukała Maciej, Archiwum Państwowe w Szczecinie w latach 1914-1945. Ludzie i działalność, Szczecin 2019.

Wiśniewska-Drewniak Magdalena, Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku, Toruń 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, U1, U2, KS1, KS2

Aktywność podczas dyskusji: W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7,U1, U2, KS1, KS2

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie jest przewidziana praktyka zawodowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski, Krzysztof Syta
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.