Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Archiwa w Internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-AwI-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archiwa w Internecie
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczony przedmiot: "Wstęp do archiwistyki"

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów kształcenia przypisanych do tego przedmiotu student uzyskuje 3 punkty, co odpowiada 75 godzinom pracy studenta, w tym:

za godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 1,2 pkt (30 godzin pracy)

za czas poświęcony na pracę indywidualną studenta - 1,8 pkt (45 godzin pracy):

1) przygotowanie do zajęć - 0,8 pkt (20 godzin pracy)

2) przygotowanie do sprawdzianu ustnego - 0,2 pkt (5 godzin pracy)

3) przygotowanie pracy pisemnej (projektu) - 0,8 pkt (20 godzin pracy)

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prowadzenia

działalności informacyjnej w Internecie przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjnych. K_W09. H1A_W04

W02: Zna i rozumie zasady funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, rozumie rolę archiwów w społeczeństwie informacyjnym.

W03: Zna sposoby prezentowania się archiwów w Internecie.

W04: Zna optymalny model zawartości strony internetowej archiwum.

W05: Zna metody i strategie przeszukiwania sieci Internet.

W06: Zna największe projekty digitalizacyjne i miejsca w sieci służące

wyszukiwaniu informacji archiwalnej

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Ma umiejętności infobrokerskie – umie aktywnie wyszukiwać informacje w sieci Internet i w zasobach instytucji archiwalnych,

rozpoznawać je i oceniać. K_U02. H1A_U01

U02: Potrafi przeszukiwać zasoby Ukrytego Internetu.

U03: Potrafi rozpoznawać i badać potrzeby klientów archiwów w Internecie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Potrafi współdziałać i pracować w grupie i w zespole, przyjmując różne role, podejmuje się realizacji wyznaczonych zadań, jak również potrafi samodzielnie je przydzielać innym. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem zadań.K_K02. H1A_K02

K02: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zdania. K_K03. H1A_K03

K03: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłości.K_K04. H1A_K04

K04: Uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów i

różnych jego form. K_K07. H1A_K06

K05: Potrafi ocenić wartość merytoryczną odnajdywanych zasobów w Internecie.

K06: Potrafi identyfikować zachowania użytkowników Internetu i je ocenia.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu
- referatu
- studium przypadku
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z elementami dziedziny archiwalnej obecnymi w sieci Internet. Zaznajomienie obejmuje umiejętności wyszukiwania i korzystania z branżowych portali, serwisów i narzędzi, ocenę wartości merytorycznej tych zasobów.

Pełny opis:

Rozwijające się Internet i sieć World Wide Web są coraz chętniej wykorzystywane przez instytucje kultury, w tym archiwa. Na zajęciach studenci zapoznają się z różnymi aspektami obecności archiwistyki, archiwów, archiwaliów i archiwistów w Sieci. Prezentowane słuchaczom zagadnienia będą związane z witrynami internetowymi i mediami społecznościowymi archiwów, branżowymi serwisami i forami oraz internetowymi bazami danych, zawierającymi informacje dotyczące zasobów archiwalnych. Ponadto tematyka zajęć dotknie problemów związanych z współczesną rolą Internetu i WWW, Ukrytym Internetem czy Creative Commons. Dodatkowo studentom zostaną zaprezentowane biblioteczne katalogi i bazy danych online, które będą przydatne w ich dalszym toku nauki. Na koniec słuchacze zostaną zaznajomieni z kwestią archiwizacji Webu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Degen Robert, Witryna internetowa archiwum – wizytówka czy element systemu informacji archiwalnej, [w:] Historyk – archiwista – komputer, red. R. Degen, H. Robótka, Toruń 2004, s. 129 – 140.

2. Konopa Bartłomiej, Archiwa Internetu - nowy przedmiot zainteresowania archiwistyki?, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 6, Pogranicza archiwistyki, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2019, s. 205-213.

3. Konopa Bartłomiej, Zachowanie różnorodności Sieci w archiwach Webu, Toruńskie Studia Bibliologiczne, t. 12, 2019, nr 1(22), s. 45-65. 

4. Laszuk Anna, Stan informatyzacji archiwów państwowych, Archeion, t. 107 (2004), s. 171-204.

5. Nowakowski Michał, Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica, t. 863, 2015, nr 36, s. 103-114.

6. Pamuła-Cieślak Natalia, Ukryty internet - nowe podejście, Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0, red. Katarzyna Domańska, Ewa Głowacka, Paweł Marzec, Bydgoszcz 2016, s. 35-48.

7. Pamuła-Cieślak Natalia, Ukryty Internet – jeśli nie wyszukiwarka, to co?, Biuletyn EBIB [online], 2004, 7(58).

8. Sobczak Anna, Europeana – Prototyp Europejskiej Biblioteki Cyfrowej łączącej w sobie: biblioteki, archiwa, muzea oraz kolekcje audiowizualne, Problemy Archiwistyki, nr 2 (2009), http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/Wydawnictwa/europeana3.pdf.

9. Stąporek Marta, Crowdsourcing, social media, lifestreaming - nowe możliwości e-partycypacji użytkowników w kształtowaniu zbiorów, zasobów i usług bibliotek naukowych, [w:] Biblioteka akademicka. Infrastruktura - uczelnia - otoczenie. Gliwice, 24-25 października 2013 r., red. M. Odlanickia-Poczobutt, K. Zioło, Gliwice 2014, s. 337-35.

10. Woźniak Wojciech, Koncepcja działania na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz metody jej realizacji, Archeion, t. 117 (2016), s. 9-17

Literatura uzupełniająca:

literatura rozproszona, a także kurs na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

1) obecność, aktywność i zaangażowanie na zajęciach: K01, K02, K04,

2) wynik sprawdzianu ustnego: W01, W02, W03, W04, W05, W06, U01, U02, U03, K04, K05, K06

3) wynik pracy pisemnej (projektu/referatu): W01, Q03, U01, U02, K01, K02, K03, K05, K06

Kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach (do 20% oceny)

2. Przygotowanie referatu/prezentacji (do 40% oceny)

3. Prezentacja referatu/prezentacji (do 20% oceny)

4. Sprawdzian ustny (40 % oceny)

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 51% do 59%

2 – 50% i poniżej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Konopa, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Bartłomiej Konopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Nowosad
Prowadzący grup: Wiesław Nowosad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Nowosad
Prowadzący grup: Wiesław Nowosad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)