Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Archiwistyka w pracy zarządcy dokumentacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-AwPZD-S2
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka w pracy zarządcy dokumentacji
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Aby przystąpić do realizacji przedmiotu „Archiwistyka w pracy zarządcy dokumentacji”, student musi wcześniej zakończyć kurs przedmiotu:

- Teoria archiwalna.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- uczestnictwo w zajęciach – 30 godz., 1 pkt. ECTS,

2. Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta:

- wymagane powtórzenie materiału, wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek – 30 godz., 1 pkt. ECTS,

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć – 15 godz., 0,5 pkt. ECTS.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do sprawdzianu – 45 godz., 1,5 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych – K_W03

W2: Ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych – K_W04

W3: Ma pogłębioną prowadzącą o normach prawnych regulujących działalność archiwów i postępowanie z dokumentacją w instytucjach – K_W22

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację źródeł będących przedmiotem badania archiwistyki i zarządzania dokumentacją , nauk o zarządzaniu i nauk historycznych stosując oryginalne podejścia, uwzględniające osiągnięcia humanistyki – K_U06

U2: Umie interpretować i stosować polskie i międzynarodowe akty będące podstawą działalności archiwów – K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadań; umie wybrać najefektywniejsze metody i środki na potrzeby realizacji konkretnego zadania uwzględniając zewnętrzne uwarunkowania; potrafi myśleć i działać w sposób

przedsiębiorczy – K_K03

K2: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; postępuje w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi normami życia społecznego – K_K04

K3: Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata; rozumie i dostrzega potrzebę jego promowania – K_K06

Metody dydaktyczne:

1. Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz.

2. Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- wykład konwersatoryjny.

3. Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie,

- metody służące prezentacji treści,

- metody wymiany i dyskusji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia w sposób uporządkowany i pogłębiony zapoznają studentów z możliwościami wykorzystania rozwiązań wypracowanych przez archiwistykę w warsztacie pracy zarządców dokumentacji.

Pełny opis:

Kończąc zajęcia, ich uczestnicy, powinni wiedzieć co jest istotą pracy zarządcy dokumentacji oraz jakie związki łączą archiwistykę i zarządzanie dokumentacją. Powinni rozumieć potrzebę wykorzystania terminologii archiwistycznej w pracy zarządcy dokumentacji i znać korzyści płynące ze stosowania wypracowanych już pojęć. Powinni wiedzieć, w jaki sposób zarządcy mogą posługiwać się analizą systemową w wariancie przyjętym przez archiwistykę, prowadzić selekcję archiwalną i brakowanie dokumentacji, projektować pracę kancelarii i archiwów bieżących, kontrolować działalność aktotwórczą. Powinni znać wyniki prowadzonych przez archiwistów badań nad biurowością i wiedzieć, co z nich wynika dla zarządców dokumentacji.

Literatura:

- A. Bachulski, K. Konarski, A. Wolff, Polski słownik archiwalny, Warszawa 1952.

- C. Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977.

- W. Chorążyczewski, Archiwistyka dla początkujących, Toruń 2014 (https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2191/Archiwistyka_dla_poczatkujacych_wersja_1.pdf?sequence=1

- R. Degen, Archiwa bieżące. Pojęcie i systematyzacja, [w:] Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 6), red. M. Jabłońska, Toruń 2015, s. 11–34.

- R. Degen, Archiwa przejściowe w strategii kształtowania zasobu archiwalnego, [w:] Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie, red. M. Jabłońska, D. Drzewiecka, Toruń 2016, s. 33–54.

- R. Degen, Dokumentacja i jej podział, [w:] Współczesna dokumentacja urzędowa (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 2), pod red. H. Robótki, Toruń 2011, s.11–33.

- R. Degen, Jeszcze o instrukcji kancelaryjnej, [w:] Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i ... koty. Księga Jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, red. R. Degen, M. Jabłońska, W. K. Roman, Warszawa 2016, s. 44–55.

- R. Degen, Zarządzanie dokumentacją w polskich badaniach, [w:] Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 7), red. R. Degen, M. Jabłońska, Toruń 2016, s. 37–58.

- D. Drzewiecka, Środki ewidencyjno-informacyjne w archiwach bieżących, [w:] Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 6), red. M. Jabłońska, Toruń 2015, s. 75–98.

- K. Konarski, Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, Warszawa 1929.

- S. Pańków, Archiwa, Warszawa 1969.

- Polski słownik archiwalny, oprac. zbior. pod red. W. Maciejewskiej, Warszawa 1974.

- H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989.

- H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002 lub 2003.

- B. Ryszewski, Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział (studia nad problemem), Warszawa – Poznań 1972.

- B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.

- J. Siemieński, Roztrząsania terminologiczne, „Archeion” 1928, t. 3, s. 12–22.

- J. Siemieński, Roztrząsania terminologiczne, „Archeion” 1929, t. 4, s. 45–53.

- J. Siemieński, Roztrząsania terminologiczne, „Archeion” 1929, t. 5, s. 59–64.

- M. Smoczyński, Współczesny zarządca dokumentacji a zarządzający aktami specjalista-organizator wg koncepcji Jana Kościołka, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 8 (10), 2017, s. 111–128.

- M. Smoczyński, Wykaz akt jako narzędzie sprawnego zarządzania dokumentacją, [w:] Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 9), red. R. Degen, M. Jabłońska, Toruń 2020, s. 27–44.

- K. Stryjkowski, Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2, K3

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)