Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dokumentacja nieaktowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-DN-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja nieaktowa
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student zna zakres i zasady funkcjonowania archiwów i ma podstawową wiedzę na temat różnorodnych form dokumentowania.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu), 30h

2. Godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/ uczestnika kursu,15h

3. Przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury,

15h

4. Przygotowanie się do uczestnictwa w procesie oceniania, 30h

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna terminologię z zakresu typów i rodzajów dokumentacji na poziomie rozszerzonym. K_W02

Ma pogłębioną prowadzącą do specjalizacji wiedzę na temat typów i

form dokumentacji oraz sposobów ich powstawania, szczególnie w

odniesieniu do dokumentacji nieaktowej. K_W06

Ma pogłębioną prowadzącą do specjalizacji wiedzę dotyczącą

planowania, organizowania, kontrolowania i motywowania w zakresie

wytwarzania dokumentacji nieaktowej. K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, dobór i wyszukiwanie specjalistycznej literatury, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie znajomości źródeł nieaktowych. K_U03


Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności

badawcze właściwe dla specjalisty w zakresie dokumentacji nieaktowej, łącząc metody i wiedzę z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz nauk historycznych oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową. K_U04


Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych źródeł,

w szczególności źródeł nieaktowych, będących przedmiotem badania

archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz nauk historycznych stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia nauki. K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi odpowiednio określić priorytety w zakresie badań źródłoznawczych z uwzględnieniem dokumentacji nieaktową. K_K03

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa, stolik ekspercki, projektu, metody wymiany i dyskusji.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- stolików eksperckich

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci zapoznają się z typami i rodzajami dokumentacji nieaktowej. Poznają literaturę z zakresu aktoznawstwa i metodyki archiwalnej dotyczącej dokumentacji nieaktowej oraz historię wybranych typów dokumentacji, nauczą się dokonywać analizy informacyjnej dokumentacji, poznają zasady przechowywania, udostępniania i konserwacji wybranych typów dokumentacji nieaktowej.

Pełny opis:

Studenci podczas zajęć zdobędą wiedzę z zakresu aktoznawstwa, typologii dokumentacji, organizacji i funkcjonowania archiwów różnych typów, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości i specyfiki ich zasobu. Poznają podział dokumentacji nieaktowej na: dokumentację fotograficzną, dokumentację dźwiękową, dokumentację filmową, dokumentację geodezyjno - kartograficzną, dokumentację techniczną i materiały ulotne. Zidentyfikują specyficzne cechy każdego z typów dokumentacji oraz problemy, które wiążą się z ich gromadzeniem, przechowywaniem, opracowaniem i udostępnianiem. Pracując w grupach ekspertów przeprowadzą, a wynikami prac podzielą się z uczestnikami zajęć, analizę bibliograficzną stanu badań nad poszczególnymi typami dokumentacji, przedstawią analizę budowy i funkcji wybranego rodzaju dokumentacji nieaktowej, zapoznają się z jej historią i współczesnym znaczeniem.

Literatura:

1.Degen R., Dokumentacja i jej podział[w:] Współczesna dokumentacja urzędowa, pod red. H. Robótki, Toruń 2011.

2.Jabłońska M., Dokumentacja specjalna w archiwach, Toruń 2011.

3.Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, opracowanie zbiorowe pod red. E. Borodija, Warszawa 2009

4.Karczowa H., Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja wizualna i audialna (fotografie, filmy, nagrania), Toruń 1979

5.Metodyka pracy archiwalnej, pod red. S.Nawrockiego,S.Sierpowskiego, Poznań 2004.

6.Robótka H., Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna, Toruń 1985.

7.Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

8.Współczesna dokumentacja urzędowa, pod red. H. Robótki, Toruń 2011.

9.Artykuły zamieszczone na łamach Archeionu i Archiwisty Polskiego, dotyczące dokumentacji nieaktowej.

10.Przepisy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dotyczące dokumentacji nieaktowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z prezentacją multimedialną, pogadanka, praca samodzielna studentów, wygłoszenie wystąpienia na zadany temat.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)