Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Elementy promocji i autoprezentacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-EPiA-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0414) Marketing i reklama Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy promocji i autoprezentacji
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu komunikacji społecznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu), 30h

2. Godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/ uczestnika kursu,15h

3. Przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury,

15h

4. Przygotowanie się do uczestnictwa w procesie oceniania, 30h


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna podstawową terminologię z zakresu marketingu i rozumie jej

zastosowanie. K_W02


Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstawowych funkcji

archiwów i potrafi ją wykorzystać dla celów promocyjnych. K_W05


Zna otoczenie zewnętrzne archiwów i innych instytucji

dokumentacyjnych, orientuje się w życiu kulturalnym i naukowym

swojego kraju, zna możliwości i formy udziału tych instytucji w

planowanych lub realizowanych projektach. K_W19


Efekty uczenia się - umiejętności:

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i typowych prac pisemnych w języku polskim, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł informacji. K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu; potrafi dokonać analizy własnych działań i

wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłości. K_K04


Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa

kulturowego (zwłaszcza archiwalnego) regionu, kraju, Europy; rozumie i dostrzega potrzebę jego promowania. K_K06


Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i

różnych jego form. K_K07


Metody dydaktyczne:

pokaz, pogadanka, giełda pomysłów, praca w grupach, metoda projektu, panelowa oraz ćwiczeniowa.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- panelowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pokazanie studentom archiwistyki i zarządzania dokumentacją możliwości wykorzystania narządzi marketingowych w kreowania wizerunku własnego (prywatnego i zawodowego) oraz wizerunku instytucji; zapoznanie z rynkiem mediów lokalnych i ogólnopolskich, tradycyjnych i elektronicznych oraz zasadami współpracy; przygotowywanie tekstów do prasy; przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz projektów popularyzatorskich; analiza i ocena wystąpień innych i przygotowanie wystąpień własnych; rozwijanie kompetencji własnych; aranżacja przestrzeni.

Pełny opis:

1. Marketing, promocja, popularyzacja, autoprezentacja i inne zagadnienia podstawowe związane z tematyką zajęć.

2. Marketing w instytucjach non-profit.

3. Media w Polsce - zagadnienia ogólne.

4. Media relations.

5. Zasady współpracy z mediami.

6. Praca z głosem - ćwiczenia dykcyjne.

7. Wystąpienia publiczne - Jak się do nich przygotować?

8. Aranżacja przestrzeni.

9. Trema.

10. Autoprezentacja - Jak cię widzą tak cię piszą!

11. Materiały i projekty promocyjne.

12. Strategia archiwów państwowych w kontekście działań wizerunkowych.

Literatura:

S. Black, Public relations, przekł. I. Chlewińska, Warszawa 2003.

• W. Budzyński, Reklama, Warszawa 2004.

• R. Cialdini, Wywierania wpływu na ludzi. Teoria i Praktyka, Gdańsk 2007.

• M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 1999.

• S. Gawroński, Media relations: współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Rzeszów 2006.

• G.M. Campbell, Jak przygotować profesjonalną prezentację, Warszawa, 2007.

• P. Kotler, Marketing, przekł. R. Bartołd, M. Sicińska, Warszawa 2005.

• Marketing. Przewodnik, red. L. Garbarski, Warszawa 2004.

• K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2006.

• Jasiecki, K., Moleda-Zdziech, M., Kurczewska, U., Lobbing: sztuka skutecznego wywierania wpływu, Dom Wydawniczy ABC, 2000.

• P. Andrzejewski, W. Kot, Media Relations: budowanie reputacji firmy, Warszawa 2002.

• Public relations w archiwach, pod red. M. Jabłońskiej, Poznań 2010.

• E. Żurek, Sztuka wystąpień czyli Jak mówić, by osiągnąć cel, Warszawa, 2007.

• E. Żurek, Sztuka prezentacji czyli Jak przemawiać obrazem, Warszawa, 2006.

• E. Żurek, Wystąpienia perswazyjne. Biznes, media, polityka, Warszawa, 2010.

• Wybrane artykuły z prasy fachowej, np. "Media&Marketing", "Marketing & More", "Manager", "Marketing przy Kawie".

Metody i kryteria oceniania:

Projekt, 80%: K_W02, K_W05, K_W19, K_U10

Dyskusja, 10%: K_U10

Aktywność, 10%: K_K04, K_K06, K_K07

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)