Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia nowożytna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-HN-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia nowożytna
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin ćwiczeń; konsultacje - 10, praca indywidualna - 20

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W 03 - opanował terminologię z historii Polski i powszechnej K_W04

K_W05 Potrafi scharakteryzować najważniejsze problemy epoki wczesnonowożytnej; ma uporządkowaną wiedzę chronologiczną i tematyczną, tak z historii Polski, jak i Europy w XVI-XVIII wieku H1W_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

K-U05 potrafi wykorzystać i zna podstawowe źródła do epoki

K-U14 Potrafi poprawnie sformułować tezy dotyczące epoki wczesnonowożytnej, tak w zakresie historii Polski jak i Europy -H1A-U02

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K06 - Docenia i szanuje dziedzictwo Polski, ale także i innych krajów europejskich H1A_K02

K-K08 Samodzielnie rozwija zainteresowania epoką H2A_K06

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

ćwiczenia poświęcone dziejom Polski i Europy (z elementami dziejów Świata) w epoce wczesnonowożytnej (XVI-XVIII).

Pełny opis:

Epoka wczesnonowożytna była epoką bardzo intensywnych kontaktów międzynarodowych (w tym także wojny). To także "mała epoka lodowcowa", a trakcie której ochłodzenie klimatu sprawiło zmianę zachowań ludzkich w dniu codziennym. Klimat wpłynął na choćby na sposób ubierania, a tym samym produkcji - trzeba było produkować znacznie grubsze materiały na ubrania niż dotąd. W tej epoce Europejczycy rozpoczęli intensywną ekspansję na inne kontynenty, co wprawdzie zaowocowało rozszerzeniem horyzontów geograficznych, rozwojem handlu dalekosiężnego, wywołało inflację cen w Europie, ale doprowadziło też do zniszczenia choćby kultur państw mezoamerykańskich. Z szerokiej palety problematyki można będzie jednak w trackie semestru zwrócić uwagę na najważniejsze, węzłowe problemy tej epoki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jerzy Topolski, Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501-1795). Poznań 1993.

Urszula Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008.

Krzysztof Mikulski, Jacek Wijaczka, Historia powszechna. wiek XVI-XVIII, Warszawa 2012.

Literatura pomocnicza:

Zarys historii Europy, XVII wiek, red. J. Bergin, tłum. M. Urnański, Warszawa 2001.

Zarys historii Europy, XVIII wiek, red. J. Bergin, tłum. M. Urnański, Warszawa 2000.

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994,

Maria Bogucka Dzieje kultury polskie, Warszawa 1988.

Cezary Kuklo Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.

Kurt Baschwitz, Czarownice. Dzieje procesów o czary, tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 1999.JÓZEF A. GIEROWSKI, Historia Polski, t. II (1505-1764) i III (1764-1864), Warszawa 1985; Dzieje Polski, pod red. J. TOPOLSKIEGO, Warszawa 1977;

S. GRZYBOWSKI, Dzieje Polski i Litwy (1506-1648), Kraków 2000.; J.A. GIEROWSKI, Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648- 1763), Kraków 2001. S. GRODZISKI, Polska w czasach przełomu (1764-1815), Kraków 1999.

MARIUSZ MARKIEWICZ, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004; JERZY TOPOLSKI, Zarys dziejów Polski, Warszawa 1986;Historia państwa i prawa Polski, t. II: Od połowy XV wieku do r. 1795, red. Juliusz Bardach, Warszawa 1971; Historia nauki polskiej, red. Bohdan Suchodolski, t. II, Wrocław 1970.

ANDRZEJ WYCZAŃSKI, Polska Rzecząpospolitą szlachecką, Warszawa 1991.

MARIA BOGUCKA, Dzieje kultury polskiej do 1918 r., Wrocław 1991.

Historia dyplomacji polskiej, t. 1-2, red. Gerard Labuda, Marian Biskup, Zbigniew Wójcik, Ludwik Bazylow, Warszawa 1980, 1982.; JULIUSZ BARDACH, BOGUSŁAW LEŚNODORSKI, MICHAŁ PIETRZYK, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994, s.177-246, 284-330.

STANISŁAW PŁAZA, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1, Kraków 1997; Historia sejmu polskiego, t. I Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. JERZY MICHALSKI, Warszawa 1984.; JAN RUTKOWSKI, Historia gospodarcza Polski, t. 1: Czasy przedrozbiorowe, Poznań 1947; MARIA BOGUCKA, HENRYK SAMSONOWICZ, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, s. 321-588; STANISŁAW LITAK, Od reformacji do oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin 1994.

Historia Kościoła w Polsce, red. BOLESŁAW KUMOR, t. II, III cz. 1, Poznań 1974, 1979.; Historia chłopów polskich, red. STEFAN INGLOT, t. I: Do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, Warszawa 1970, s. 247-507.

I. IHNATOWICZ, A. MĄCZAK, B. ZIENTARA, J. ŻARNOWSKI, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1996, s. 213-426; J. Tazbir, Reformacja, kontrreformacja, tolerancja, Wrocław 1996

Wilhelm Schwendemann, Reformacja - w poszukiwaniu tego co istotne, "Rocznik Teologiczny" 2016, t. 58, nr 4, s. 564-581.

Maciej Ptaszyński, Reformacja jako wydarzenie medialne, "Czasy Nowożytne" 2010, t. 23, s. 227-244.

Jacek Wijaczka, Reformacja w miastach prywatnych w Koronie w XVI wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 2016, t. 77, s. 379-406 .

R. Mackenney, Europa XVI wieku. Ekspansja i konflikt, Warszawa 1997; T. Munck, Europa XVII wieku 1598-1700. Państwo, konflikty i porządek społeczny, Warszawa 1998; J. Black, Europa XVIII wieku 1700-1789, Warszawa 1997; Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII w., Warszawa 1968 (i kolejne wydania); Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa 1989; J. Topolski, Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501-1795), Poznań 1994; Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, cz. 1-2, pod red. A. Mączaka, Warszawa 1991; Człowiek Renesansu, pod red. E. Garina, Warszawa 2001; Człowiek Baroku, pod red. R. Villariego, Warszawa 2001; Człowiek Oświecenia, pod red. M. Vovelle`a, Warszawa 2001; Zarys historii Europy. XVII wiek, pod red. J. Bergina, Warszawa 2003; Zarys Historii Europy. XVIII wiek, pod red. T. C. W. Blanninga, Warszawa 2003; M. Małowist, Europa i jej ekspansja XIV-XVII w., Warszawa 1993; S. E. Nahlik, Narodziny nowożytnej dyplomacji, Wrocław 1971.Ronald H. Bainton, Tak oto stoję – Marcin Luter, Katowice 1995; Bernard Cottert, Kalwin, Warszawa 2000; Stanisław Piwko, Jan Kalwin: życie i dzieło, Warszawa 1995; K. Chodynicki, K. Piwarski, Reformacja i wojny religijne, Poznań 1998 - do tego literatura podawana na zajęciach do bardziej szczegółowych kwestii omawianych w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)