Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacja naukowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-IN-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Informacja naukowa
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość obsługi komputera, umiejętność wyszukiwania podstawowych informacji w sieci.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (40 godz.):

- udział w laboratoriach - 30 godz.

- konsultacje - 10 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną (20 godz.):

- zapoznanie się z literaturą, sporządzanie notatek - 20 godz.

Czas wymagany na przygotowanie się do uczestnictwa w procesie oceniania (15 godz.)

- przygotowanie do pisemnego kolokwium - 15 godz.

Łącznie - 75 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

- K_W02 - zna podstawową terminologię z zakresu informacji naukowej

- K_W03 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię w zakresie informacji naukowej

- K_W09 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności informacyjnej przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjnych

- K_W15 - ma podstawową wiedzę o powiązaniach archiwistyki z informacją naukową

- K_W23 - ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy i użytkowniku zasobu archiwalnego, informacji, zasobów informacyjnych oraz systemów informacyjnych

Efekty uczenia się - umiejętności:

- K_U01 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu informacji naukowej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

- K_U06 - potrafi rozpoznawać różne rodzaje źródeł będących przedmiotem badania archiwistyki i informacji naukowej

- K_U10 - posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie informacji naukowej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

- K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie i zespole, przyjmując różne role; podejmuje się realizacji wyznaczonych zadań, jak również potrafi samodzielnie je przydzielać innym; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działa

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa,

- obserwacji,

- studium przypadku.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu informacji naukowej i działalności informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem informacji naukowej w działalności archiwów. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu terminologii nauk informacyjnych, procesów informacyjnych, komunikacyjnych i dokumentacyjnych; relacji między informacją naukową a archiwistyką; tworzenia zbiorów informacyjnych (w tym archiwalnych), rodzajów i cech źródeł informacji; podstaw wyszukiwania informacji; systemów informacyjnych i języków informacyjno-wyszukiwawczych.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z specjalistyczną terminologią z zakresu nauk informacyjnych, poznają i analizują podstawowe pojęcia z języka informacji naukowej; poznają definicje i przebieg procesów informacyjnych, komunikacyjnych i dokumentacyjnych (z odniesieniami do rzeczywistości archiwalnej). Poznają relacje i zależności między informacją naukową i archiwistyka jako dwoma dziedzinami wiedzy. Analizują powstawanie zasobów archiwów (archiwaliów) jako efektu procesów informacyjnych, komunikacyjnych i dokumentacyjnych oraz poznają ich strukturę oraz cechy charakterystyczne. Kolejny obszarem poznawanym przez studentów są użytkownicy informacji i ich potrzeby informacyjne ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników informacji archiwalnej. Studenci poznają typologię źródeł informacji - ich rodzaje, zarówno tradycyjne jak elektroniczne a szczególna uwaga poświęcona jest archiwaliom w systemie źródeł informacji. Kolejne zagadnienie dotyczy narzędzi informacji (pochodnych źródeł informacji), gdzie następuje poznanie różnych rodzajów wydawnictw informacyjnych, ich roli, funkcji, podziału, form występowania oraz budowy oraz opracowań informacyjnych, szczególnie tych, występujących w metodyce archiwalnej. Uzupełnieniem jest poznanie sposobów zwiększania pojemności informacyjnej źródeł informacji. Praktyczne ćwiczenia polegają na przygotowaniu i realizacji wyszukiwania informacji poprzez poznanie budowy i działania różnych systemów informacyjnych, ich rodzajów, roli i metod badania (metoda analizy systemowej). Studenci zapoznają się również z typologią języków informacyjno-wyszukiwawczych (przede wszystkim języków klasyfikacyjnych oraz słów kluczowych), ich genezą, budową, słownictwem, gramatyką oraz praktycznym wykorzystaniem wiedzy podczas ćwiczeń (budowa charakterystyk wyszukiwawczych - opisów informacyjnych). Szczególnej analizie jest poddawany system informacji archiwalnej – tradycyjny i komputerowy, jego budowa i cechy charakterystyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Gołembiowski, Wprowadzenie do informacji naukowej dla archiwistów, Toruń 1991;

2. M. Gołembiowski, System informacji archiwalnej, Warszawa-Łódź 1985;

3. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, Warszawa 2002;

4. E. Chmielewska–Gorczyca, Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Warszawa 1991.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nawrocki, Tezaurus archiwistyki, Warszawa 1984;

2. S. Nawrocki, Komputer w służbie archiwalnej, Warszawa 1985;

3. B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994;

4. Komputeryzacja archiwów, seria t. I-VI, Toruń 1994-1999;

5. H. Batorowska, B. Czubała, Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej, Kraków 2000;

6. B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985;

7. E. Ścibor, Wybrane zagadnienia teorii języków informacyjnych, Olsztyn 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny to obserwacja przygotowania teoretycznego do dyskusji i ćwiczeń oraz umiejętności spożytkowania wiedzy - W02, W03, W09, W15, W23, U01, U06, U10, K01, K02.

Podstawą zaliczenia jest również pisemne kolokwium ze znajomości zagadnień teoretycznych - W02, W03, W09, W15, W23, U10.

Ocena testu:

bardzo dobry - 91-100 %;

dobry plus - 81-90%;

dobry - 65-80%;

dostateczny plus - 55-64%;

dostateczny - 45-54%;

niedostateczny - 0%-44%.

Podstawą oceny końcowej jest:

- aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach - 30 %,

- pozytywne zaliczenie testu - 70 %.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Roman
Prowadzący grup: Wanda Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Roman
Prowadzący grup: Wanda Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Roman
Prowadzący grup: Wanda Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.