Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komunikacja społeczna w instytucji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-KSwI-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna w instytucji
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza zdobyta podczas zajęć: Podstawy komunikacji społecznej i public relations

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu), 30h/1,0p.

2. Godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/ uczestnika kursu,15h/0,50p.

3. Przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury,

20h/0,70p.

4. Przygotowanie się do uczestnictwa w procesie oceniania, 25h/0,80p.


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna podstawową terminologię z zakresu komunikacji społecznej i

rozumie jej zastosowanie. K_W02


Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania

archiwami i instytucjami pokrewnymi. K_W08


Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą planowania, organizowania,

kontrolowania i motywowania przy użyciu technik komunikacyjnych

we współczesnych instytucjach. K_W07


Ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności jego

znaczeń właściwych dla komunikacji społecznej. K_W17

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik

komunikacyjnych ze specjalistami różnych dyscyplin oraz klientami i

współpracownikami archiwów. K_U08


Umie przedstawić przemyślane efekty swojej pracy, posiada

umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w

języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form

pisarstwa, także naukowego. K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ciągłego dokształcania

się zawodowego i rozwoju osobistego; potrafi uzupełniać i doskonalić

nabytą wiedzę i umiejętności także w obszarze kompetencji miękkich;

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje

samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki własnego

rozwoju i kształcenia. K_K01


Potrafi współdziałać i pracować w grupie i zespole, przyjmując różne

role. K_K02

Metody dydaktyczne:

Pokaz, wykład konwersatoryjny, metoda: ćwiczeniowa, projektu, studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pokazanie studentom wagi i znaczenia poprawnej komunikacji w instytucji, wskazanie obszarów i relacji trudnych, omówienie narzędzi komunikowania się; aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej, komunikacja interpersonalna, zespołowa i masowa w instytucji.

Pełny opis:

Podczas zajęć student przypomni sobie wiedzę zdobytą podczas wykładu z zakresu podstaw komunikacji społecznej i public relations a następnie wiedzę przekuje w umiejętności, dzięki praktycznym ćwiczeniom. Pozna determinanty dobrej komunikacji w instytucji, jej istotę i znaczenie. Będzie potrafił zidentyfikować bariery komunikacyjne i przeciwdziałać im. Pozna, w praktycznym ujęciu, zasady poprawnej komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej, międzyinstytucjonalnej oraz zespołowej. Zrozumie istotę kultury organizacyjnej oraz znaczenie komunikacji wewnętrznej dla wizerunku instytucji na zewnątrz.

Literatura:

• S. Morreale, B. Spitzberg, J. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja wiedza umiejętności, Warszawa, 2008.

• D. Leathers, Komunikacja niewerbalna, Warszawa, 2007.

• J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, 2008.

• M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa, 2007.

• G. Rebel, Naturalna mowa ciała, Wrocław 1999.

• B. Kaczmarek, A. Kucharski, M. Stencel, Komunikowanie się. Problemy i perspektywy, Lublin 2006.

• M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk, 2001, 2007.

• Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków, 2000.

• B. Puczkowski, Komunikacja interpersonalna w biznesie, Olsztyn, 2006.

• A. i B. Pease, Mowa ciała, Poznań 2010.

• A. Jaskółka, Mowa ciała. Kielce 2007.

• M. Miotk-Mrozowska, Komunikacja interpersonalna w Internecie, Bydgoszcz, 2009.

• E. W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, Kraków 2003.

• M. Hartley, Mowa ciała w pracy, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004.

• T. Goban – Klasa, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt: K_W02, K_W08, K_K02

Dyskusja: K_U09, K_U08, K_W17, K_W07

Aktywność: K_K01

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)