Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształtowania zasobu archiwalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-MKZA-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształtowania zasobu archiwalnego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Aby przystąpić do realizacji przedmiotu „Metodyka kształtowania zasobu archiwalnego”, student musi wcześniej zakończyć kurs przedmiotów:

- Wstęp do archiwistyki,

- Metodyka gromadzenia rozmieszczenia i przechowywania zasobu archiwalnego,

- Współczesne rodzaje dokumentacji,

- Zarządzanie dokumentacją w kancelarii,

- Zarządzanie dokumentacją w archiwum bieżącym.


Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- uczestnictwo w zajęciach – 30 godz., 1 pkt. ECTS,

2. Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta:

- wymagane powtórzenie materiału, wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek – 30 godz., 1 pkt. ECTS,

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć – 15 godz., 0,5 pkt. ECTS.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do sprawdzianu – 45 godz., 1,5 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna zasady, kryteria, metody i narzędzia selekcji archiwalnej – K_W05

W2: Zna formy i narzędzia kształtowania narastającego zasobu – K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi stosować zasady, kryteria, metody i narzędzia selekcji archiwalnej – K_U03

U2: Potrafi stosować formy i narzędzia kształtowania narastającego zasobu archiwalnego – K_U03

U3: Potrafi zastosować odpowiednie regulacje prawne w metodyce kształtowania zasobu archiwalnego – K_U14

U4: Umie stworzyć procedurę selekcji z wykorzystaniem szczegółowych kryteriów – K_U03

U5: Potrafi wskazać wady i zalety instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego – K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi współdziałać w grupie i zespole, przyjmując różne role; podejmuje się realizacji wyznaczonych zadań, jak również potrafi samodzielnie je przydzielać innym; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań – K_K02

K2: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania – K_K03

K3: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające identyfikacji w przyszłości – K_K04

K4: Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej – K_K05

K5: Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (zwłaszcza archiwalnego), regionu, kraju, Europy – K_K06

K6: Oznacza się postawą pomocowości i życzliwości w zakresie nadzoru archiwalnego – K_K05

K7: Stosuje postawę i zachowania pożądane w zawodzie archiwisty, przewidziane w międzynarodowym kodeksie etycznym archiwisty – K_K05

K8: Nie rozpowszechnia informacji uzyskanych w trakcie pracy z dokumentacją, przestrzegając tajemnicy służbowej swego pracodawcy i wszystkich jednostek organizacyjnych, w których dokumentację ma wgląd – K_K05

K9: Nie wykorzystuje swojego uprzywilejowanego dostępu do materiałów archiwalnych dla osiągnięcia korzyści osobistych jakiegokolwiek rodzaju – K_K05

Metody dydaktyczne:

1. Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz.

2. Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny,

- opis,

- pogadanka.

3. Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu.

4. Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści,

- metody rozwijające refleksyjne myślenie,

- metody wymiany i dyskusji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z problematyką kształtowania zasobu archiwalnego w Polsce, mechanizmami selekcji archiwalnej i nadzoru nada narastającym zasobem archiwalnym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat kształtowania zasobu archiwalnego w Polsce. Kończąc zajęcia, ich uczestnicy, powinni wiedzieć kto w naszym kraju ma prawo kształtować zasób archiwalny i jak zorganizowany jest tu system kształtowania zasobu. Studenci powinni potrafić wskazać cel selekcji archiwalnej, znać stosowane w Polsce i za granicą metody oceny wartości dokumentacji, ogólne i szczegółowe kryteria selekcji. Powinni zdobyć wiedzę na temat zasad uzgadniania pomocy kancelaryjno-archiwalnych (także sposobów oceny instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych), przygotowania i przeprowadzenia wizytacji archiwum zakładowego oraz warunków i metod wydawania zgody na brakowanie dokumentacji (w tym na temat oceny spisu materiałów przeznaczonych do zniszczenia i przeprowadzenia ekspertyzy).

Literatura:

- H. Altman, Zagadnienie selekcji akt w archiwistyce współczesnej, „Archeion”, t. XXIX, 1958, s. 113–130.

- A. Barszcz, Przepisy regulujące nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym w Polsce w latach 1951–2002, „Archiwista Polski”, 2011, nr 2, s. 27–48.

- C. Biernat, Nowe metody nadzoru i opieki nad archiwami urzędów, przedsiębiorstw u instytucji, „Archeion”, t. XL, 1964, s. 81–93.

- R. Degen, Archiwa przejściowe w strategii kształtowania zasobu archiwalnego, [w:] Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie, red. M. Jabłońska, D. Drzewiecka, Toruń 2016, s. 33–54.

- R. Degen, Garść uwag na temat selekcji w Polsce, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. I: Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy, Toruń 2009, s. 133–143.

- R. Degen, Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945–1989, [w:] Archiwa – Kancelarie – Zbiory, t. 2, pod red. W. Chorążyczewskiego, R. Degena, K. Syty, Toruń 2008, s.13–38.

- R. Degen, Selekcja archiwalna jako konstruowanie zbioru źródeł historycznych w Polsce, „Archiwista Polski”, 2011, nr 2, s. 11–17.

- R. Degen, Selekcja archiwalne w polskiej literaturze archiwistycznej, „Archiwista Polski”, 2011, nr 1, s. 31–44.

- R. Degen, M. Jabłońska, "Collecting projects" i "documentation strategies" jako narzędzia kształtowania zasobu archiwalnego i budowania wizerunku archiwów, [w:] Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. T. Czarnota, M. Konstankiewicz, Warszawa – Lublin 2015, s. 167–173.

- Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, pod red. I. Mamczak-Gadkowskiej, K. Stryjkowskiego, Poznań 2012.

- Problemy wartościowania dokumentacji współczesnej [on-line], http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/Wartosciowanie_materialow_archiwalnych_1.pdf [dostęp 26 IX 2014 r.]

- H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 32–43.

- M. Tarakanowska, Problem brakowania akt w Polsce w świetle przepisów i literatury archiwalnej w latach 1918-1965, „Archeion”, t. XLVI, 1967, s. 43–55.

- J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2001 (tu rozdziały: Co to jest historia? Czy przeszłość jest jedna i czy ma kształt? oraz Źródła historyczne nie są zwierciadłem, w którym „odbija się” przeszłość. Jak je wykorzystywać?).

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny – W1, W2

Aktywność na zajęciach – U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.