Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka opracowania akt spraw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-MOAS32-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka opracowania akt spraw
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej terminologii archiwalnej. Znajomość zakresu przedmiotu "Metodyka opracowania zasobu archiwalnego", w szczególności etapów opracowania.

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów kształcenia przypisanych do tego przedmiotu student uzyskuje 4 punkty, co odpowiada 100 godzinom pracy studenta, w tym:

za udział w zajęciach dydaktycznych – 2,4 punkta (60 godzin pracy)

za przygotowanie do zajęć – 0,4 punktu (10 godzin pracy)

za przygotowanie referatu – 0,8 punktu (20 godzin pracy)

za przygotowanie opisu archiwalnego na poziomie zespołu – 0,4 punktu (10 godzin pracy)

Efekty uczenia się - wiedza:

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat opracowywania akt spraw (K_W05. K_W22).


- Zna zasady, metody, narzędzia i etapy opracowania zasobu archiwalnego (K_W05, K_W22).


- Zna standardy opisu archiwalnego(K_W05, K_W22).

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Potrafi stosować zasady, metody, narzędzia i etapy opracowania archiwalnego (K_U01, K_U02).


- Potrafi stosować standardy opisu archiwalnego (K_U01, K_U02).


- Potrafi samodzielnie opracować typowy zespół pochodzący ze współczesnej kancelarii. (K_U01, K_U02, K_U03)


- Potrafi zastosować odpowiednie regulacje prawne w metodyce opracowania akt spraw (K_U15).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie i zespole, przyjmując różne role. Podejmuje się realizacji wyznaczonych zadań, jak również potrafi samodzielnie je przydzielać innym. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań (K_K02).


- Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji przez siebie lub innych zadania (K_K04).


- Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające identyfikacji w przeszłości (K_K04).


- Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej (K_K05).


- Stosuje postawę i zachowania pożądane w zawodzie archiwisty, przewidziane w międzynarodowym lub narodowym kodeksie etycznym archiwisty (K_K05).


- Nie rozpowszechnia informacji uzyskanych w trakcie pracy z dokumentacją, przestrzegając tajemnicy służbowej swego pracodawcy i wszystkich jednostek organizacyjnych, w których dokumentację ma wgląd (K_K05).


- Nie wykorzystuje swojego uprzywilejowanego dostępu do materiałów archiwalnych dla osiągnięcia korzyści osobistych jakiegokolwiek rodzaju (K_K05).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania zespołów akt wytworzonych w okresie kancelarii akt spraw (XIX-XXI wiek). Zajęcia polegają na praktycznym opracowaniu wybranego zespołu aktowego przez studentów pod kierunkiem prowadzącego. Obejmuje ono czynności składające się na jego uporządkowanie i sporządzenie pomocy archiwalnych (sporządzenie opisu) z wykorzystaniem metod tradycyjnych i komputerowych.

Pełny opis:

1. Ogólny model opracowania zasobu archiwalnego – powtórzenie.

2. Realizacja poszczególnych etapów opracowania wytypowanego zespołu archiwalnego z wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych:

a. studia wstępne;

b. wyodrębnianie lub scalanie zespołu archiwalnego;

c. brakowanie archiwalne;

d. wybór metody porządkowania;

e. porządkowanie właściwe;

f. inwentaryzacja tradycyjna i w systemie ZoSIA;

g. opracowanie wstępu do inwentarza;

h. sporządzenie opisu zespołu i jego części składowych w systemie ZoSIA.

3. Porównanie nowoczesnego opisu archiwaliów z opisem tradycyjnym.

4. Wpływ techniki komputerowej na opracowanie - ocena.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kwiatkowska W., Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń 2016.

Portal internetowy NDAP www.archiwa.gov.pl: akty normatywne NDAP.

ISAD(G): Międzynarodowy standard opisu archiwalnego. Część ogólna, Wersja 2, 1999/Warszawa 2005, https://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/isad_ISADv2PL.pdf.

Podręcznik użytkownika Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej, https://zosia-wiki.nac.gov.pl/wiki/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna [dostępne po zalogowaniu].

Oraz literatura szczegółowa dotycząca dziejów ustrojowych wybranego twórcy, jego kancelarii i akt.

Literatura uzupełniająca:

Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki i S. Sierpowski, Poznań 2004.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 52-88.

Robótka H., Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010.

Ryszewski, B. Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994.

ISAAR (CPF): Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin, wersja 2, Warszawa 2006, https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_Guidelines_ISAAR_Second-edition_PL.pdf.

ISDF: Międzynarodowy standard opisu funkcji, 2007/Warszawa 2017, https://www.ica.org/sites/default/files/cbps_2007_guidelines_isdf_pl.pdf.

ISDIAH: Międzynarodowy standard opisu instytucji z zasobem archiwalnym, 2008/Warszawa 2017, https://www.ica.org/sites/default/files/cbps_2008_guidelines_isdiah_pl.pdf.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, w tym przygotowywanie się do omawianych zagadnień, opracowanie referatu w ramach etapu studiów wstępnych, poziom czynności wykonywanych w ramach inwentaryzacji tradycyjnej i komputerowej, przygotowanie fragmentów wstępu do inwentarza.

ocena bardzo dobra (5) - 90-100%

ocena dobra plus (4,5) - 80-89%

ocena dobra (4) - 70-79%

ocena dostateczna plus (3,5) - 60-69%

ocena dostateczna (3) - 50-59%

ocena niedostateczna (2) - poniżej 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hlebionek, Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Marcin Hlebionek, Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hlebionek, Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Marcin Hlebionek, Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hlebionek
Prowadzący grup: Marcin Hlebionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)