Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka opracowania dokumentacji nieaktowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-MODN-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka opracowania dokumentacji nieaktowej
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę zdobytą podczas zajęć:

Teoria archiwalna oraz Dokumentacja nieaktowa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu), 30h

2. Godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/ uczestnika kursu,15h

3. Przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury,

20h

4. Przygotowanie się do uczestnictwa w procesie oceniania, 25h

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarzadzaniu i nauk historycznych. K_W03


Ma pogłębioną prowadzącą do specjalizacji wiedzę na temat gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania zasobu archiwalnego. K_W05


Ma pogłębioną prowadzącą do specjalizacji wiedzę na temat typów i form dokumentacji oraz sposobów ich powstawania. K_W06


Ma pogłębioną wiedzę o normach prawnych regulujących działalność archiwów i postępowanie z dokumentacją w instytucjach. K_W22


Efekty uczenia się - umiejętności:

Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, dobór i wyszukiwanie specjalistycznej literatury, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych. K_U03


Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych źródeł będących przedmiotem badania archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych stosując oryginalne podejście, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki. K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie za świadomością ról przypisanych poszczególnym jej członkom K_K02


Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie wybrać najefektywniejsze metody i środki na potrzeby realizacji konkretnego zadania uwzględniając zewnętrzne uwarunkowania; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. K_K03


Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; postępuje w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi normami życia społecznego. K_K04

Metody dydaktyczne:

Pokaz, pogadanka, klasyczna metoda problemowa, stoliki eksperckie

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- stolików eksperckich

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami opracowania nieaktowej części zasobu archiwalnego, a więc z dokumentacją audiowizualną, techniczną, kartograficzną oraz z materiałami ulotnymi, z podziałem na typy i rodzaje. Student pozna przepisy prawno-normatywne regulujące postępowanie z dokumentacją nieaktową. W ramach zajęć zapozna się z zasadami procesu opracowania ww. dokumentacji w teorii i praktyce.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie przez studentów umiejętności w zakresie opracowania dokumentacji nieaktowej. Punktem wyjścia są rozważania, przy odwołaniu się do wcześniej zdobytej wiedzy, na temat historii powstania, typologii oraz znaczenia poszczególnych rodzajów dokumentacji (fotografii, filmów, nagrań, materiałów ulotnych, kartografii i dok. technicznej). Dalej studenci poznają wytyczne metodyczne wykorzystywane do jego opracowania. Analizie zostaną poddane pomoce archiwalne tradycyjne i komputerowe będące efektem opracowania, ze szczególnym uwzględnieniem inwentarzy archiwalnych, opisu na poziomie jednostki oraz jego standaryzacji. Zajęcia będą miały także wymiar praktyczny. Studenci pracując w grupach będą mieli za zadanie opracować zbiór dokumentacji nieaktowej zgromadzony w IHiA UMK. Efektem końcowym tych prac będzie przygotowanie podstawowej pomocy archiwalnej.

Literatura:

• Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez naczelnego dyrektora archiwów państwowych w latach 1952-2000, wybór i opracowanie Maria Tarakanowska i Ewa Rosowska, Warszawa 2001 (normatywy dotyczące zasad opracowania dokumentacji nieaktowej).

• Przepisy archiwalne dot. opracowania dokumentacji specjalnej dostępne na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl

• H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989.

• Metodyka pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego i S. Sierpowskiego, Poznań 2004.

• W. Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń 2017.

• H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010.

• Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, pod red. Zbigniewa Pustuły, Warszawa 2009.

• Archiwistyka praktyczna dla archiwów zakładowych, pod. red. S. Kłysa, Poznań 1986.

• M. Jabłońska, Dokumentacja specjalna w archiwach. Opis tradycyjny i komputerowy, Toruń 2011.

• H. Karczowa, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja wizualna i audiowizualna, Toruń 1979.

• H. Robótka, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, Toruń 1985.

• H. Robótka, Metodyka archiwalna. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, technicznej, audiowizualnej (fotografii, filmów i mikrofilmów, nagrań), Toruń 1988.

• Literatura rozproszona publikowana na łamach czasopism branżowych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna: K_W03, K_W05, K_W06, K_W022

Projekt: K_U03, K_U06, K_K02, K_K03, K_K04

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)