Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka opracowania zasobu archiwalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-MOZA12-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Metodyka opracowania zasobu archiwalnego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiada podstawowe wiadomości z zakresu archiwistyki.

Całkowity nakład pracy studenta:

- Udział w zajęciach dydaktycznych - 30 godzin -0, 5 pkt ECTS

- Przygotowanie się do zagadnień omawianych podczas zajęć - 20 godzin - 1 pkt ECTS

- Przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie - 20 godzin - 1, 5 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Ma uporządkowaną wiedzę na temat opracowywania zasobu archiwalnego (K_W05. K_W22).

- Zna zasady, metody, narzędzia i etapy opracowania zasobu archiwalnego (K_W05, K_W22).

- Zna standardy opisu archiwalnego(K_W05, K_W22).

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Potrafi stosować zasady, metody, narzędzia i etapy opracowania archiwalnego (K_U01, K_U02).

- Potrafi stosować standardy opisu archiwalnego (K_U01, K_U02).

- Potrafi zastosować odpowiednie regulacje prawne w metodyce opracowania zasobu archiwalnego (K_U15).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie i zespole, przyjmując różne role. Podejmuje się realizacji wyznaczonych zadań, jak również potrafi samodzielnie je przydzielać innym. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań (K_K02).

- Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji przez siebie lub innych zadania (K_K03).

- Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające identyfikacji w przeszłości (K_K04).

- Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej (K_K05).

- Stosuje postawę i zachowania pożądane w zawodzie archiwisty, przewidziane w międzynarodowym lub narodowym kodeksie etycznym archiwisty (K_K05).

- Nie rozpowszechnia informacji uzyskanych w trakcie pracy z dokumentacją, przestrzegając tajemnicy służbowej swego pracodawcy i wszystkich jednostek organizacyjnych, w których dokumentację ma wgląd (K_K05).

- Nie wykorzystuje swojego uprzywilejowanego dostępu do materiałów archiwalnych dla osiągnięcia korzyści osobistych jakiegokolwiek rodzaju (K_K05).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, pogadanka.

Metody dydaktyczne poszukujące: klasyczna metoda problemowa, ćwiczeniowa, giełda pomysłów.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodyką opracowania zasobu archiwalnego w zakresie ogólnego modelu w wersji tradycyjnej i przy użyciu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów aktowych. Zdobyta wiedza stanowi punkt wyjścia do opanowania umiejętności opracowywania poszczególnych rodzajów zespołów i dokumentacji.

Pełny opis:

1. Rozwój metodyki opracowania zasobu archiwalnego.

2. Ogólny model opracowania - cel, zasady, metody i etapy.

3. Elementy rozpoznawcze archiwaliów.

4. Charakterystyka poszczególnych etapów opracowania archiwalnego z wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych:

a. studia wstępne;

b. wyodrębnianie lub scalanie zespołu archiwalnego;

c. brakowanie archiwalne;

d. wybór metody porządkowania i ustalenie schematu układu akt;

e. porządkowanie właściwe zespołu archiwalnego;

f. inwentaryzacja zespołu archiwalnego (opis na poziomie jednostki archiwalnej);

g. opracowanie wstępu do inwentarza archiwalnego i karty zespołowej (opis na poziomie zespołu archiwalnego);

5. Systematyka tradycyjnych pomocy archiwalnych.

6. Opis archiwaliów w systemach informatycznych:

a. Bazy danych służące do sporządzania opisu archiwalnego - struktura i zawartość;

b. Polskie i międzynarodowe standardy opisu archiwaliów i twórców;

7. Uproszczone opracowanie zasobu archiwalnego – omówienie i ocena.

8. Wpływ technologii informatycznych na metodykę opracowania zasobu – podsumowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

- ISAD(G) Międzynarodowy standard opisu archiwalnego. Część ogólna Wersja 2, przyjęty przez Komitet do spraw standaryzacji opisu, Sztokholm, Szwecja, 19-22 września 1999, Warszawa 2005.

- Kwiatkowska W., Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Warszawa 2014.

- Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki i S. Sierpowski, Poznań 2004.

- Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin ISAAR (CPF), wersja II, Warszawa 2006.

- Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 52-88.

- Robótka H., Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010.

- Ryszewski, B. Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994.

- Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000, wybór i opracowanie M. Tarakanowska i E. Rosowska, Warszawa 2001.

- Portal internetowy NDAP www.archiwa.gov.pl: bazy danych SEZAM, IZA, ELA, PRADZIAD; prawo archiwalne (akty normatywne NDAP), portal Archnet.

Literatura uzupełniająca:

- Komputeryzacja archiwów, t. 1. Problemy opracowania archiwaliów staropolskich w skomputeryzowanych systemach informacyjnych, red. B. Ryszewski, Toruń 1994; t. 2. Problemy komputeryzacji archiwów: zagadnienia ogólne, opracowanie dokumentacji kartograficznej i technicznej w skomputeryzowanych systemach informacyjnych, red, B. Ryszewski, Toruń 1996; t. 3. Problemy zespołowości w archiwistyce i praktyce archiwów red. H. Robótka, Toruń 1997; t. 4. Problemy struktury zasobu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów, red. H. Robótka, Toruń 1998; t. 5. Problemy opisu archiwaliów w skomputeryzowanych archiwalnych systemach informacyjnych, red. H. Robótka, Toruń 1999; t.6. Problemy opracowania kartoteki haseł wzorcowych dla opisu archiwaliów w skomputeryzowanych systemach informacyjnych, red. H. Robótka Toruń 1999.

- Konarski K., Podstawowe zasady archiwistyki, Archeion, t. 19/20, 1951, s. 19-104.

- Konarski K., Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego. Zasady opracowania, Archeion, t. 21, 1952, s. 192-201.

- Kwiatkowska W., Miejsce opracowania zasobu archiwalnego we współczesnej myśli i praktyce archiwalnej, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 1, red.W. Chorążyczewski i A. Rosa, Toruń 2009, s. 33-52.

Kwiatkowska W., Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego i jego znaczenie w dobie współczesnej, Archiwa Kancelarie Zbiory, nr 1 (3), 2010, s. 107-129.

Kwiatkowska W., Wpływ zasady proweniencji na metodykę opracowania zasobu archiwalnego w Polsce, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t.2, red.W. Chorążyczewski i A. Rosa, Toruń 2011, s. 139-156.

- Stebelski A., Porządkowanie akt, Archeion, t. 19/20, 1951, s. 101-138.

- Wolff A., Archiwalne karty inwentarzowe, Archeion, t. 17, 1948, s. 151-163.

- Artykuły obejmujące problematykę opracowania zamieszczone w czasopismach archiwalnych, m. in. Archeion, Archiwista Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, w tym przygotowywanie się do omawianych zagadnień i wyznaczonych zadań; wynik sprawdzianu pisemnego.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.