Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Neografia niemiecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-NN-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neografia niemiecka
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu), godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/ uczestnika kursu - 60 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie - materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury - 60 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 60 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Ma podstawową wiedzę o rozwoju pisma neogotyckiego od XVI wieku po współczesność - K_W14

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi odczytać ze zrozumieniem proste teksty pisane w języku

niemieckim pismem neogotyckim - K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie ze świadomością ról

przypisanym poszczególnym jej członkom - K_K02

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego

przez siebie lub innych zadania - K_K03

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pismem niemieckim występującym w okresie XIV-XVIII w. oraz jego historią. W efekcie końcowym studenci powinni być przygotowani do samodzielnego czytania tekstów rękopiśmiennych z w/w okresu. Zajęcia polegają na praktycznym czytaniu wybranych reprodukcji tekstów.

Pełny opis:

1. Cel i zakres zajęć. Podstawowa litertura. Rozwój pisma niemieckiego w okresie XIV – XX w. – etapy rozwoju i najważniejsze zmiany zachodzące w kształcie pisma. Analiza charakteru pisma i możliwości jej zastosowań.

2. Litery majuskulne i minuskulne. Różnice pomiędzy wyglądem poszczególnych liter pisma niemieckiego na przestrzeni XIV-XVIII w. Litery sprawiające trudności w procesie nauczania.

3. Ćwiczenia praktczne w odczytywaniu wybranych grup wyrazów – omówienie popełnionych błędów, wyjaśnianie na bieżąco różnic w kształcie odczytanych liter.

4. Ćwiczenia praktyczne w odczytywaniu wybranych tekstów - omówienie popełnionych błędów, wyjaśnianie na bieżąco różnic w kształcie odczytanych liter.

5. Ćwiczenia praktyczne w odczytywaniu tekstów z podręcznika H. Gutzwiller, Die Entwicklung der Schrift vom 12. bis ins 19. Jahrhundert, Solothurn 1981 – analiza pisma niemieckiego w XIV-XVIII w.

6. Ćwiczenia praktyczne w odczytywaniu tekstów z podręcznika Schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 16.-20. Jahrhunderts, bearb. K. Dülfer, H.-E. Korn, Marburg 1973 – analiza pisma niemieckiego w XVI-XVIII wieku.

7. Kontynuacja ćwiczeń praktycznych w odczytywaniu tekstów z podręcznika Schrifttafeln zur deutschen Paläographie, Tl. 1 – analiza pisma niemieckiego w okresie XVI-XVIII wieku.

8. Pokaz w Archiwum Państwowym – prezentacja różnych rodzajów pisma z okresu XIV-XVIII w. Omówienie możliwości i sposobów odpisywania źródeł archiwalnych. Ćwiczenia w czytaniu oryginalnych dokumentów.

9. Ćwiczenia praktyczne w odczytywaniu wybranych tekstów źródłowych - omówienie popełnionych błędów, wyjaśnianie na bieżąco różnic w kształcie odczytanych liter.

10. Rozmowa na temat przygotowanych przez studentów odpisów rękopiśmiennego tekstu niemieckiego z okresu XVI-XVIII w. Omówienie tesktu i problemów wynikłych trakcie sporządzania odpisu. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

Arcaion. Aktoznawstwo. Neografia gotycka. Słownik dawnych terminów i skrótów. Dzieje Górnego Śląska (http://arcaion.pl/index.php/neografia-gotycka )

K. Bobowski, Ewolucja pisma neogotyckiego na Śląsku od początku XVI do połowy XX wieku, Wrocław 1992.

K. Bobowski, Skróty w piśmie neogotyckim, Wrocław 1994.

Faktur- und Kurrentschrift (http://yo-lobo.eu/fraktura_a_kurent/ )

K. Górski, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., cz. 1-2, Toruń 1960.

P. A. Grun, Schlüssel zu alten und neuen Abkürzungen, Limburg/Lahn 1966.

P. A. Grun, Leseschlüssel zu unserer alten Schrift. Taschenbuch der deutschen /wie auch der humanistischen/ Schriftkunde für Archivbenutzer, insbesondere Sippen- und Heimatforscher, Studierende, Geistliche, u. Kirchenbuchführer, Görlitz 1935

H. Gutzwiller, Die Entwicklung der Schrift vom 12. bis ins 19. Jahrhundert, Solothurn 1981.

Schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 16.-20. Jahrhunderts, Tl. 1-2, bearb. K. Dülfer, H.-E. Korn, Marburg 1973.

F. Verdenhalven, Die deutsche Schrift. Ein Übungsbuch, Neustadt an der Aisch 1989

Słowniki języka niemieckiego i leksykony (http://urts55.uni-trier.de:8080/Projekte/WBB2009/StartSeite/setupHomepage);

Słowniki niemiecko-polskie i polsko-niemieckie dostępne na różnych stronach internetowych (http://pl.bab.la/slownik/ ; http://www.depl.pl/ ; http://pl.pons.eu/niemiecki-polski/ )

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach (max. dwie nieobecności) oraz aktywność na zajęciach. Ponadto odbędzie się końcowy sprawdzian pisemny polegający na poprawnym odpisaniu lub odczytaniu rękopiśmiennego tekstu niemieckiego z okresu XVI-XVIII w.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 5 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kopiński
Prowadzący grup: Krzysztof Kopiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kopiński, Marcin Sumowski
Prowadzący grup: Marcin Sumowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kopiński
Prowadzący grup: Krzysztof Kopiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sumowski
Prowadzący grup: Marcin Sumowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kopiński
Prowadzący grup: Krzysztof Kopiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sumowski
Prowadzący grup: Marcin Sumowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)