Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Neografia niemiecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-NN-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neografia niemiecka
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języka niemieckiego - lektorat z języka niemieckiego.

Przydatny byłby również wybór Translatorium z języka niemieckiego.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu), godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/ uczestnika kursu - 60 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie - materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury - 120 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 60 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 ma pogłębioną prowadzącą do specjalizacji wiedzę na temat gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego

K_W06 ma pogłębioną prowadzącą do specjalizacji wiedzę na temat typów i form dokumentacji oraz sposobów ich powstawania

K_W10 ma pogłębioną wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich i jej powiązaniach z historią powszechną oraz o zjawiskach i procesach zachodzące w poszczególnych okresach historycznych; ma pogłębioną wiedzę na temat ustroju Polski od średniowiecza po współczesność

K_W14 zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródeł będących przedmiotem badania archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych

K_W16 ma pogłębioną znajomość przynajmniej jednego spośród języków występujących w źródłach archiwalnych na ziemiach polskich, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_W20 ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako twórcy i użytkowniku informacji, zasobów informacyjnych oraz systemów informacyjnych

K_W22 ma pogłębioną wiedzę o normach prawnych regulujących działalność archiwów i postępowanie z dokumentacją w instytucjach

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych z wykorzystaniem różnych źródeł i metod oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

K_U02 ma pogłębione umiejętności infobrokerskie – umie aktywnie wyszukiwać informacje w sieci Internet i w zasobach instytucji archiwalnych, rozpoznawać je i oceniać; potrafi przeszukiwać, analizować i użytkować archiwalne bazy danych; potrafi wyszukiwać informację w systemie informacji archiwalnej

K_U03 posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, dobór i wyszukiwanie specjalistycznej literatury, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych

K_U04 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze właściwe dla archiwisty i specjalisty w zakresie zarządzania dokumentacją, łącząc metody i wiedzę z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową

K_U05 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych, integrować zdobytą na tej drodze wiedzę oraz stosować ją w nietypowych sytuacjach profesjonalnych

K_U06 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych źródeł będących przedmiotem badania archiwistyki i zarządzania dokumentacją, nauk o zarządzaniu i nauk historycznych stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki

K_U09 umie przedstawić przemyślane efekty swojej pracy, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa naukowego

K_U12 ma umiejętności językowe w zakresie jednego języka obcego zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U15 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę jej skuteczności i przydatności w pracy zawodowej

K_U16 rozumie i docenia znaczenie wiedzy w życiu człowieka; potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób wykorzystując do tego celu możliwości wynikające z osobistych predyspozycji oraz nabytej wiedzy i umiejętności

K_U17 potrafi współdziałać i pracować w grupie ze świadomością ról przypisanych poszczególnym jej członkom


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie wybrać najefektywniejsze metody i środki na potrzeby realizacji konkretnego zadania uwzględniając zewnętrzne uwarunkowania; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

K_K02 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; postępuje w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi normami życia społecznego

K_K03 akceptuje zasady etyczne pożądane w zawodzie archiwisty i zarządcy dokumentacją

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pismem niemieckim występującym w okresie XVI-XX w. oraz jego historią. W efekcie końcowym studenci powinni być przygotowani do samodzielnego czytania tekstów rękopiśmiennych z w/w okresu. Zajęcia polegają na praktycznym czytaniu wybranych reprodukcji tekstów.

Pełny opis:

1. Cel i zakres zajęć. Podstawowa litertura. Rozwój pisma niemieckiego w okresie XVI – XX w. – etapy rozwoju i najważniejsze zmiany zachodzące w kształcie pisma. Analiza charakteru pisma i możliwości jej zastosowań.

2. Litery majuskulne i minuskulne. Różnice pomiędzy wyglądem poszczególnych liter pisma niemieckiego na przestrzeni XVI-XX w. Litery sprawiające trudności w procesie nauczania.

3. Ćwiczenia praktczne w odczytywaniu wybranych grup wyrazów – omówienie popełnionych błędów, wyjaśnianie na bieżąco różnic w kształcie odczytanych liter.

4. Ćwiczenia praktyczne w odczytywaniu wybranych tekstów - omówienie popełnionych błędów, wyjaśnianie na bieżąco różnic w kształcie odczytanych liter.

5. Ćwiczenia praktyczne w odczytywaniu tekstów z podręcznika H. Gutzwiller, Die Entwicklung der Schrift vom 12. bis ins 19. Jahrhundert, Solothurn 1981 – analiza pisma niemieckiego w XVI-XX w.

6. Ćwiczenia praktyczne w odczytywaniu tekstów z podręcznika Schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 16.-20. Jahrhunderts, bearb. K. Dülfer, H.-E. Korn, Marburg 1973 – analiza pisma niemieckiego w XVI-XX w.

8. Pokaz w Archiwum Państwowym lub Dzialę Rękopisów Biblioteki Głównej UMK– prezentacja różnych rodzajów pisma z okresu XVI-XX w. Omówienie możliwości i sposobów odpisywania źródeł archiwalnych. Ćwiczenia w czytaniu oryginalnych dokumentów.

9. Ćwiczenia praktyczne w odczytywaniu wybranych tekstów o zwiększonym poziomie trudności - omówienie popełnionych błędów, wyjaśnianie na bieżąco różnic w kształcie odczytanych liter.

10. Rozmowa na temat przygotowanych przez studentów odpisów rękopiśmiennego tekstu niemieckiego z okresu XVI-XX w. Omówienie tekstu i problemów wynikłych trakcie sporządzania odpisu. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

K. Bobowski, Ewolucja pisma neogotyckiego na Śląsku od początku XVI do połowy XX wieku, Wrocław 1992.

K. Bobowski, Skróty w piśmie neogotyckim, Wrocław 1994.

K. Górski, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., cz. 1-2, Toruń 1960.

P. A. Grun, Schlüssel zu alten und neuen Abkürzungen, Limburg/Lahn 1966.

P. A. Grun, Leseschlüssel zu unserer alten Schrift. Taschenbuch der deutschen /wie auch der humanistischen/ Schriftkunde für Archivbenutzer, insbesondere Sippen- und Heimatforscher, Studierende, Geistliche, u. Kirchenbuchführer, Görlitz 1935

H. Gutzwiller, Die Entwicklung der Schrift vom 12. bis ins 19. Jahrhundert, Solothurn 1981.

Schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 16.-20. Jahrhunderts, Tl. 1-2, bearb. K. Dülfer, H.-E. Korn, Marburg 1973.

F. Verdenhalven, Die deutsche Schrift. Ein Übungsbuch, Neustadt an der Aisch 1989

Słowniki języka niemieckiego i leksykony http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/setupStartSeite.tcl

Słowniki niemiecko-polskie i polsko-niemieckie tradycyjne oraz dostępne na różnych stronach internetowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach (max. dwie nieobecności) oraz aktywność na zajęciach. Ponadto studenci otrzymają do opracowania we własnym zakresie teksty rękopiśmienne i będą musieli wykazać się ich poprawnym odpisaniem lub odczytaniem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kopiński, Marcin Sumowski
Prowadzący grup: Marcin Sumowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sumowski
Prowadzący grup: Marcin Sumowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wijaczka
Prowadzący grup: Jacek Wijaczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sumowski
Prowadzący grup: Marcin Sumowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)