Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki pomocnicze historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-NPH-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze historii
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość typologii źródeł historycznych oraz podstawowe rozeznanie w zakresie krytyki źródeł.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Po opanowaniu efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu student uzyskuje 2 punkty ECTS, co odpowiada 60 godzinom pracy studenta


Godziny z udziałem nauczycieli - 35:

-uczestnictwo w ćwiczeniach - 30 h

- konsultacje - 5 h

Praca indywidualna studenta 25 h:

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu - 10 h

- przygotowanie indywidualnych zadań ćwiczeniowych - 15 h


Efekty uczenia się - wiedza:

Nabycie wiedzy umożliwiającej krytyczne przygotowanie źródła do interpretacji historycznej, głównie na etapie prac nad ustalaniem autentyczności źródła. Poznanie różnych typów źródeł w zakresie ich powstawania, funkcji, ewolucji, w kontekście społecznym i kulturowym.

K-W02 opanował terminologię stosowaną w badaniach źródłoznawczych

K-W07 posiada wiedzę o zakresie i cechach przedmiotu oraz ich miejsca w metodyce badań historycznych

K-W09 opanował wiedzę umożliwiającą analizę oraz interpretację różnych wytworów kultury oraz ich możliwości poznawcze w badaniu różnych epok historycznych

K_W10 ma pogłębioną wiedzę o źródłach informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych.

K-W12 uświadamia sobie interdyscyplinarne powiązania historii z innymi naukami humanistycznymi

K-W15 zdaje sobie sprawę i istnienia w historii i naukach pokrewnych różnych punktów widzenia uwarunkowanych kulturowo

K- W16 rozumie odpowiednią terminologię używaną w źródłach (zwłaszcza łacińskich)
Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność krytycznego podejścia do źródeł. Umiejętność zbierania i wyszukiwania materiałów historycznych, określenia autentyczności źródła oraz odczytania jego warstwy informacyjnej.

K_U03 posiada umiejętność stosowania podstawowych metod krytyki źródła historycznego ze zrozumieniem potrzeby korzystania z dorobku innych dyscyplin humanistycznych.

K-U05 zna zakres oraz używa w praktyce terninologię z zakresu nauk pomocniczych historii

K-U06 jest w stanie prowadzić samodzielnie badania z użyciem poznanych metod krytyki zewnętrznej.

K_U12 potrafi krytycznie objaśnić teksty kultury oraz ocenić ich walory informacyjne.

K-U15 posiada świadomość zakresu swoich umiejętności warsztatowych dotyczących wiedzy o źródłach i uświadamia sobie ich znaczenie oraz potrzebę podnoszenia kompetencji


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K-K02 ma świadomość wartości świadectw historycznych jako źródeł poznania korzeni historycznych kultury oraz zrozumienia współczesności oraz docenia potrzebę upowszechniania wiedzy historycznej

K_K05 dostrzega dylematy pojawiające się w pracy historyka i znajduje drogę ich rozwiązania.

K_K09 włącza się w dyskusje dotykające problematyki historycznej oraz służy swoją wiedzą o źródłach historycznych miłośnikom historii.Metody dydaktyczne:

Pokaz połączony z podaniem najważniejszych informacji; ćwiczenie; dyskusja.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy ze źródłami historycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających ze specyfiki zawodu archiwisty. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną różne kategorie źródeł, będące podstawą dla ukazania metod ich krytyki oraz interpretacji.

Pełny opis:

Nauki pomocnicze historii obejmują wiedzę o źródłach historycznych. Historyczne uwarunkowania rozwoju historii jako nauki sprawiły, że w kanonie tych dyscyplin nie znajdują się źródła historiograficzne. Lista klasycznych dyscyplin z zakresu nauk pomocniczych historii obejmuje przede wszystkim: archiwistykę, geografię historyczną, kartografię,dyplomatykę, nauki o piśmie (rozmaite paleografie i neografie), sfragistykę, chronologię, heraldykę, weksylologię, genealogię, metrologię, numizmatykę, kodykologię, edytorstwo źródeł historycznych, ikonografia historyczna. W ostatnich latach istnieje tendencja do powiększania tego zestawy o nowe dyscypliny koncentrujące się na coraz to bardziej szczegółowo wyselekcjonowanym materiale źródłowym (np. dzwony). Za klasyczne zadanie nauk pomocniczych historii uznaje się zdobycie i udostępnienie wiedzy o różnych typach źródeł lub ich aspektach (chronologicznych, personalnych, geograficznych itp.), która umożliwia ich wyszukanie, odczytanie, zrozumienie, ustalenie ich autentyczności. Wiedza ta umożliwia również określenie wartości informacyjnej różnych źródeł w zależności od ich typu i czasu powstania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957 (i późniejsze wydanie).

M.Gumowski, M.Haisig, S.Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960. (cz, I i cz. II)

Szymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. Warszawa 1993. (Wstęp)

Szymański J., Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku. Warszawa 2001.(Wstęp)

Dworzaczek W. , Genealogia, Warszawa 1959.

Kula W., Miary i ludzie, wyd.2, Warszawa 2002.

Żabiński Z., Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław 1981. (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

A.Gieysztor , Zarys nauk pomocniczych historii, wyd. 3, Warszawa 1948.

W.Semkowicz, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, wyd. 4, Kraków 1999.

K.Bobowski , K.Burski, B.Turoń, Encyklopedia nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej, wyd. 2, Wrocław 1975.

I. Ihnatowicz, Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990

J.Tyszkiewicz , Geografia historyczna Polski w średniowieczu, Warszawa 2003.

E.Stamm, Staropolskie miary, t. 1: Miary

Z. Piech, "Trwanie osobne i wieczne". Fotografia jako źródło w kręgu nauk pomocniczych historii i archiwistyki, [w:] Spuścizny- co po nas zostaje, red. A. Górski, Kraków 2018, s. 79-111.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji na podstawie przeczytanej literatury; efekty pracy podczas zajęć; pisemne prace domowe.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wroniszewski
Prowadzący grup: Jan Wroniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wroniszewski
Prowadzący grup: Jan Wroniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wroniszewski
Prowadzący grup: Jan Wroniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)