Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praca publiczna archiwów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-PPA-S2
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca publiczna archiwów
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Opanowane następujące efekty kształcenia:

Ma uporządkowaną wiedzę na temat udostępniania zasobu archiwalnego. K_W05. H1A_W04

Zna zasady, metody i narzędzia nowoczesnego udostępniania zasobu archiwalnego w duchu powszechności dostępu.

Potrafi wyszukiwać informację w systemie informacji archiwalnej.

Potrafi stosować zasady, metody i narzędzia nowoczesnego udostępniania w duchu powszechności dostępu.

Potrafi zastosować odpowiednie regulacje prawne w metodyce udostępniania zasobu archiwalnego. K_U14. K_U15. S1A_U05

Stosuje zasadę swobodnego i równego dostępu do zasobu archiwalnego przy zachowaniu prawa do prywatności.

Przestrzega zasadę równości wszystkich użytkowników.

Stosuje postawę i zachowania pożądane w zawodzie archiwisty, przewidziane w międzynarodowym lub narodowym kodeksie etycznym archiwisty.

Nie wykorzystuje swojego uprzywilejowanego dostępu do materiałów archiwalnych dla osiągnięcia korzyści osobistych jakiegokolwiek rodzaju.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za opanowanie efektów kształcenia przypisanych do tego przedmiotu student uzyskuje 4 punkty, co odpowiada 100 godzinom pracy studenta, w tym:

za godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 1,2 pkt (30 godzin pracy)

za godziny realizowane indywidualnie:

1) przygotowanie do zajęć - 0,8 pkt (20 godzin pracy)

2) przygotowanie do sprawdzianu - 0,8 pkt (20 godzin pracy)

3) przygotowanie zadań i projektów - 1,2 pkt (30 godzin pracy).

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Ma pogłębioną prowadzącą do specjalizacji wiedzę na temat

udostępniania zasobu archiwalnego. K_W05; H2A_W04

W02: Ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu

prowadzenia działalności informacyjnej przy użyciu nowoczesnych

technologii informacyjnych. K_W09; H2A_W04

W03: Ma pogłębioną wiedzę o archiwach i instytucjach kultury, zna ich specyfikę i różnice w zarządzaniu nimi. K_W18; H2A_W10

W04: Zna otoczenie zewnętrzne archiwów i innych instytucji

dokumentacyjnych, orientuje się w życiu kulturalnym i naukowym

swojego kraju, zna możliwości i formy udziału tych instytucji w

planowanych lub realizowanych projektach. K_W19; H2A_W10

W05: Ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako twórcy i użytkowniku

informacji, zasobów informacyjnych oraz systemów informacyjnych.

W06: Zna zasady, możliwości i źródła finansowania działalności archiwalnej. K_W20; S2A_W05

W07: Zna podstawowe zasady i metody pedagogiki.

W08: Zna system oświatowy w swoim kraju.

W09: Zna formy działalności edukacyjnej skierowanej do różnych grup

społecznych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wszystkich elementach dziedziny archiwalnej na podstawie wiedzy z zakresu archiwistyki i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i różnych mediach. K_U08, H2A_U07

U02: Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie archiwistyki oraz

niespecjalistami, a także popularyzować wiedzę o narodowym zasobie

archiwalnych oraz instytucjach go wytwarzających i przechowujących. K_U10; H2A_U08

U03: Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych

zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę jej skuteczności i

przydatności w pracy zawodowej. K_U15; S2A_U06

U04: Potrafi przygotowywać wnioski o finansowanie działalności archiwalnej.

U05: Potrafi stosować podstawowe zasady i metody pedagogiki w pracy z użytkownikiem materiałów archiwalnych i informacji archiwalnej.

U06: Potrafi zaproponować formy udziału archiwów w procesie

dydaktycznym.

U07: Potrafi stosować formy działalności edukacyjnej skierowanej do różnych grup społecznych.

U08: Potrafi rozpoznać zapotrzebowania edukacyjne społeczeństwa i na nie reagować.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Rozumie i docenia znaczenie wiedzy w życiu człowieka. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

wykorzystując do tego celu możliwości wynikające z osobistych

predyspozycji oraz nabytej wiedzy i umiejętności. K_K01; H2A_K01

K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie ze świadomością ról

przypisanym poszczególnym jej członkom. K_K02; H2A_K02

K03: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Umie wybrać najefektywniejsze metody i środki na potrzeby realizacji konkretnego zadania uwzględniając zewnętrzne uwarunkowania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.K_K03; H2A_K03

K04: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu. Postępuje w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi normami życia społecznego. K_K04; H2A_K04

K05: Akceptuje zasady etyczne pożądane w zawodzie archiwisty. K_K05; H2A_K04

K06: Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu i kraju poprzez udzielanie w obszarze życia zawodowego pomocy osobom i instytucjom życia publicznego oraz inspirowanie i organizowanie wszelkich przedsięwzięć w tym zakresie. K_K06; H2A_K05

K07: Aktywnie uczestniczy i interesuje się aktualnymi wydarzeniami i

nowatorskimi wydarzeniami w sferze życia zawodowego, a szczególnie

interesuje się aktualnymi wydarzeniami z życia archiwów, bibliotek,

muzeów i innych instytucji kulturalnych. K_K07; H2A_K06

K08: Jest otwarty na zapotrzebowania edukacyjne społeczeństwa.

Metody dydaktyczne:

eksponujące: pokaz; wystawa;

podające: opis, pogadanka, wykład konwersatoryjny;

poszukujące: ćwiczeniowa, giełda pomysłów, obserwacji, projektu, studium przypadku;

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Praca publiczna archiwów są to ćwiczenia laboratoryjne, podczas których studenci poznają formy współpracy archiwów ze społeczeństwem (zwłaszcza formy dz. edukacyjnej i popularyzatorskiej archiwów: wystawy archiwalne, lekcje archiwalne, warsztaty archiwalne itp.)

Od studentów wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu archiwistyki i informacji archiwalnej: funkcje i zadania archiwów, typy archiwów, sieci archiwów, zasady archiwistyki, specyfika zasobu archiwalnego, system informacji archiwalnej; ogólna znajomość podstawowych aktów normatywnych określających zakres działania placówek archiwalnych.

Pełny opis:

1) Publiczna praca archiwów i formy aktywności archiwów na tym polu; zasada publiczności archiwów;

2) Wystawiennictwo archiwalne; rodzaje wystaw archiwalnych; budowa wystawy - czynniki techniczne i merytoryczne; scenariusz wystawy - zawartość i budowa; katalogi wystaw archiwalnych;

3) Pedagogika archiwalna i lekcje w archiwach; podstawy programowe kształcenia ogólnego; nauczyciel w archiwum, archiwum w szkole;

4) Scenariusz lekcji archiwalnej;

5) Metody i formy pracy w archiwum z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;

6) Warsztaty w archiwum; edukacja dorosłych w archiwum; jak szkolić użytkownika w archiwum;

7) Turystyka archiwalna; gry i zabawy w archiwum;

8) Badanie potrzeb klientów archiwów; otoczenie archiwum; grupy użytkowników archiwum;

9) Poradniki i podręczniki dla użytkowników archiwów;

10) Wystawa w archiwum państwowym;

11) Zaprojektowanie wystawy, lekcji archiwalnej i oferty edukacyjnej/popularyzatorskiej dla różnych grup klientów archiwów, reklama zaprojektowanych form.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, red. T. Stachurska-Maj, V. Urbaniak, Warszawa 2010.

Bez korzeni nie zakwitniesz – Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, red. T. Stachurska-Maj, V. Urbaniak, Warszawa 2012.

Chorążyczewski W., Rosa A., Zasada publiczności nowym paradygmatem archiwistyki?, Archiwista Polski, nr 3 (59), 2010, s. 23-42.

Chyła D., Działalność wystawiennicza archiwów w Polsce północno-zachodniej w latach 2000–2010 z punktu widzenia muzealnika, „Archiwista Polski” 2010, nr 4 (60).

Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, red. H. Mazur, A. Rosa, Kielce-Toruń 2017, ss. 100, [on-line] https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4704/GRY_MIEJSKIE%20.pdf?sequence=1

Jabłońska M., W poszukiwaniu złotego środka. Kilka uwag na temat wewnętrznej i publicznej pracy archiwów, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 4, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń 2014, s. 151 – 161.

Mazur H., Działalność edukacyjna archiwów państwowych na przykładzie Archiwum Państwowego w Kielcach (wybrane zagadnienia), Archiwista Polski, nr 2 (62), 2011, s. 49-73.

Mazur H., Lekcje archiwalne - próba definicji, cele, typologia, budowa, Archiwista Polski, nr 1 (69), 2013, s. 7-24.

Rosa A. , Zasada publiczności archiwów. Jedna zasada, rożne interpretacje [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 2 Teoria archiwalna wczoraj - dziś - jutro, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2011, s. 21 - 54.

Rosa A., Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012, [on-line] https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/Funkcja_edukacyjna_archiwow.pdf

Rosa A., Wystawy archiwalne w służbie polityki historycznej państwa. Funkcja propagandowa wystaw archiwalnych w Polsce Ludowej, „Archiwista Polski” 2008, nr 4 (52).

Szczepaniak M., Tyrchan G., Ścieżka edukacji regionalnej „Kościół Św. Ducha w Gnieźnie”. Materiały i scenariusze zajęć przeznaczonych dla uczniów gimnazjów, „Wiadomości Historyczne” 2007, nr 3 (272).

Urbaniak V., „Czego się Jaś nie nauczy …” – czyli o miejscu i roli archiwów w procesie edukacji, Archeion, t. 112, 2011, s. 235-252.

Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. Scenariusze lekcji dla nauczycieli historii wszystkich etapów edukacyjnych, red. T. Stachurska - Maj, V. Urbaniak, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

Borowski M., Dni otwarte Archiwów Państwowych, „Archeion” 2001, t. 103.

Budzińska J., Skórzyńska I., Wystawy Instytutu Pamięci Narodowej. Polityka historyczna. Historia i pamięć, [w:] Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010, red. A. Czyżewski, S. N. Nowinowski, R. Stobiecki, J. Żelazko, Łódź 2012, s. 331-367.

Chorążyczewski W., Archiwista przyszłości – edukator i autopromotor w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn, 6–8 września 2007 r., red. J. Porazinski, K. Stryjkowski, Warszawa 2008.

Igielski A., Potrzeby informacyjne indywidualnych użytkowników dokumentacji archiwalnej. Zakres i metody badań, Archiwista, rok XV, nr 1-2 (56-57), 1979, s. 25-34.

Kodeks Etyczny Archiwisty uchwalony na XIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Pekinie, dostępny na World Wide Web: www.sap.waw.pl

Magier D., Regionalna rola archiwum państwowego w epoce postindustrialnej, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 1: Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2009.

Pańków S., Wystawy archiwalne, „Archeion” 1959, t. 30.

Public relations w archiwach. Zbiór studiów, red. M. Jabłońska, Poznań 2010.

+ Literatura rozproszona dotycząca drobnych zagadnień.

+ Strony internetowe archiwów polskich i zagranicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji na zajęciach (aktywność): K02, K03, K04, K05, K07, K08

Podlegająca ocenie praca na zajęciach (w grupach i indywidualna): K01, K02, K03, K06, U01, U03, U04, U06, U08, W03, W04, W05,

Przygotowanie wyznaczonych podlegających ocenie zadań i projektów: K04, K06, K07, K08, U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, W03, W04, W05, W06, W07, W08, W09

Wynik sprawdzianu: K06, K08, U02, U05, U06, U07, U08, W01, W02, W03, W04, W05, W06, W07, W08, W09

Kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach (do 10% oceny)

2. Przygotowanie wyznaczonego zadania (do 30% oceny)

3. Praca na zajęciach (do 20% oceny)

4. Sprawdzian pisemny (40 % oceny)

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 51% do 59%

2 – 50% i poniżej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rosa
Prowadzący grup: Agnieszka Rosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczne jak w części A

Pełny opis:

Identyczne jak w części A

Literatura:

Identyczne jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rosa
Prowadzący grup: Agnieszka Rosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczne jak w części A

Pełny opis:

Identyczne jak w części A

Literatura:

Identyczne jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rosa
Prowadzący grup: Agnieszka Rosa, Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczne jak w części A

Pełny opis:

Identyczne jak w części A

Literatura:

Identyczne jak w części A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)