Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy EZD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-SEZD-S2 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Systemy EZD
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym z uwzględnieniem umiejętności zarządzania strukturą danych i samymi danymi na dysku.

Ogólna orientacja w polskim rynku oprogramowania wspomagającego zarządzanie dokumentacją elektroniczną

Ogólna znajomość polskich norm prawa w zakresie funkcjonowania systemów EZD w urzędach administracji publicznej


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych (1 pkt)

30 godzin w ramach przygotowania do zajęć (gromadzenie informacji nt. współczesnych systemów EZD i kierunków ich rozwoju, zapoznawanie się z normami prawa dot. wykorzystania systemów EZD w administracji publicznej)

20 godzin pracy własnej poza zajęciami w ramach przygotowania projektów zadanych w ramach zajęć do wykonania samodzielnie

30 godzin - przygotowanie koncepcyjne modelu systemu EZD pod wybraną instytucję (1 pkt)


Efekty uczenia się - wiedza:

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o roli nowoczesnych technologii w organizacji i zarządzaniu urzędem oraz archiwum bieżącym. K_W05

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę i orientację w kierunkach rozwoju nowoczesnych technologii, jako narzędzi wspomagających funkcjonowanie urzędu i archiwum. K_W13

Posiada dogłębną znajomość aktów prawnych regulujących stosowanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w pracy instytucji i archiwum. K_W22

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi wskazać i użyć zaawansowanych (tradycyjnych i elektronicznych) narzędzi dla zapewnienia ochrony danych przechowywanych w systemach teleinformatycznych K_U01

Potrafi samodzielnie instalować, konfigurować i posługiwać się ogólnodostępnymi, popularnymi, elektronicznymi systemami zarządzania obiegiem dokumentacji w instytucjach oraz wspomagających pracę archiwów bieżących. K_U15

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość odpowiedzialności za ochronę i bezpieczeństwo elektronicznych „danych wrażliwych” i innych informacji gromadzonych w systemach elektronicznych. K_K05, K_K06

Rozumie i akceptuje normy prawa stosowane w procesie wdrażania elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją w instytucji.instytucjach, a także będzie potrafił wskazać kierunki rozwoju/modyfikacji systemów w celu dostosowania ich do potrzeb instytucji. Dodatkowo będzie rozumiał konieczność współpracy z informatykami przy projektowaniu systemów oraz administratorami sprawującymi nadzór techniczny nad systemami. K_K02; K_K04

Metody dydaktyczne:

dyskusja w oparciu o literaturę oraz wersje demonstracyjne systemów EZD; wspólna praca nad koncepcją modelowego projektu systemu w oparciu o polskie normy prawne i przykładowe materiały źródłowe (instrukcje kancelaryjne, RWA, struktyry organizacyjne firm)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- okrągłego stołu

Skrócony opis:

Zajęcia są kontynuacją i rozwinięciem zajęć ze studiów I stopnia, (Nowoczesne technologie w biurze oraz Nowoczesne technologie w archiwum), których głównym celem było zapoznanie studentów z istniejącymi i funkcjonującymi systemami w Polsce. Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego zarządzania oraz projektowania elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją i zarządzania dokumentacją elektroniczną.

Pełny opis:

W znacznej części zajęcia mają charakter teoretyczny. Pierwsza część zajęć polegać będzie na konstrukcji systemu-wzorca: uniwersalnego systemu EZD dla dokumentacji aktowej, który mógłby być wdrożony w dowolnej instytucji. Praca nad wzorcem obejmować będzie projektowanie poszczególnych elementów systemu, przy czym nacisk położony będzie na merytoryczne opracowanie elementów (ich niezbędność oraz opis działania i współpracy z innymi elementami) a nie na ich fizycznym stworzeniu, co jest rolą informatyków.

Druga część zajęć polegać będzie na porównaniu wzorca z istniejącymi modelami i dostosowaniu go do wymogów instytucji. Prace te wykonywane będą w oparciu o faktycznie istniejące firmy, które udostępniły online materiały niezbędne do przeprowadzenia takich porównań: instrukcje kancelaryjne, struktury organizacyjne, rzeczowe wykazy akt, regulaminy pracy itp.

Ostatnia część zajęć obejmować będzie omówienie różnic między systemami zarządzającymi obiegiem dokumentacji aktowej w instytucji, a systemami teleinformatycznymi zarządzającymi dokumentacją elektroniczną oraz problemów jakie staną przed zarządcami dokumentacji elektronicznej w momencie wdrażania takiego systemu w instytucji i w trakcie jego funkcjonowania. Ta część zajęć jest jednocześnie dopełnieniem innego przedmiotu realizowanego w ramach tego semestru: Dokumentacja elektroniczna.

Literatura:

Materiały źródłowe, strony producentów systemów zarządzania dokumentacją wraz z wersjami demonstracyjnymi:

http://www.exell.pl/dokumenty/

http://4soft.pl/pl_,oferta,1.html

http://www.softwareprojekt.com.pl/

http://www.atsoftware.pl/

http://megaart.pl/memax-sekretariat.php

http://www.kom-pro.pl/

http://www.testasoft.pl/mdb/sekretariat

http://www.progmate.pl/pl/intro/home

http://www.try.net.pl/isoft.html

http://www.docum.pl/

http://www.madar.com.pl/

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Zaliczenie na ocenę. Studenci w dwuosobowych zespołach mają opracować koncepcyjnie model elektronicznego systemu zarządzania obiegiem dokumentacji, lub systemu zarządzania dokumentacją elektroniczną. Podstawą do pracowania ma być rzeczywista, istniejąca i funkcjonująca instytucja, która upubliczniła niezbędne dokumenty pozwalające na podjęcie takiej pracy koncepcyjnej: instrukcję kancelaryjną, instrukcję archiwalną, rzeczowy wykaz akt, schemat organizacyjny oraz podstawowe zarządzenia mówiące o działalności instytucji.

Praca zaliczeniowa powinna być przedstawiona w postaci prezentacji multimedialnej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Nowosad
Prowadzący grup: Wiesław Nowosad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Nowosad
Prowadzący grup: Mateusz Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.