Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Selekcja i brakowanie dokumentacji we współczesnych instytucjach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-SiB-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Selekcja i brakowanie dokumentacji we współczesnych instytucjach
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Aby przystąpić do realizacji przedmiotu „Selekcja i brakowanie dokumentacji we współczesnych instytucjach”, student musi wcześniej zakończyć kurs przedmiotów:

- Podstawy zarządzania dokumentacją w instytucji,

- Zarządzanie dokumentacją w kancelarii,

- Zarządzanie dokumentacją w archiwum bieżącym,

- Metodyka kształtowania zasobu archiwalnego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- uczestnictwo w zajęciach – 30 godz., 1 pkt. ECTS,

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- wymagane powtórzenie materiału, wcześniejsze przygotowanie do zajęć i uzupełnienie notatek – 15 godz., 0,5 pkt. ECTS,

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć – 15 godz., 0,5 pkt. ECTS,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie semestralnej pracy pisemnej – 30 godz., 1 pkt. ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma uporządkowaną wiedzę na temat udziału pracowników archiwów bieżących w procesie wartościowania i brakowania dokumentacji – K_W05

W2: Ma uporządkowaną wiedzę na temat udziału pracowników kancelarii w procesie wartościowania i brakowania dokumentacji – K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu zarządzania dokumentacją i nauk o zarządzaniu z wykorzystaniem różnych źródeł i metod – K_U01

U2: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących selekcji i brakowania dokumentacji we współczesnych instytucjach, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł informacji – K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia – K_K01

K2: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania – K_K03

Metody dydaktyczne:

1. Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz.

2. Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny,

- opis,

- pogadanka.

3. Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu.

4. Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji,

- metody służące prezentacji treści.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kompleksowe poznanie problematyki związanej z selekcją i brakowaniem dokumentacji we współczesnych instytucjach, przede wszystkim w urzędach administracji rządowej i samorządowej.

Pełny opis:

Selekcja i brakowanie dokumentacji we współczesnych instytucjach jest jednym z problemów, który zajmuje uwagę archiwistów i zarządców dokumentacji. Interesy obu tych grup są – ja się wydaje – sprzeczne. Dla zarządców dokumentacji dokumentacja, która nie jest potrzebna do realizacji zadań instytucji i straciła już swoją ważność prawną jest balastem, który może utrudniać funkcjonowanie instytucji. Archiwiści natomiast są zainteresowani zabezpieczeniem i wieczystym zachowaniem materiałów archiwalnych. W czasie zajęć studenci poznają przepisy regulujące zasady selekcji materiałów archiwalnych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej we współczesnych instytucjach. Zdobędą wiedzę na temat roli różnych grup pracowników instytucji w tych dwóch procesach i ich przebiegu. Poznają znaczenie współczesnych wykazów akt jako narzędzia selekcji archiwalnej, kwalifikatory podstawowych rodzajów współczesnej dokumentacji oraz procedurę wydzielania dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia.

Literatura:

- A. Barszcz, Przepisy regulujące nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym w Polsce w latach 1951–2002, „Archiwista Polski”, 2011, nr 2, s. 27–48.

- R. Degen, Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945–1989, [w:] Archiwa – Kancelarie – Zbiory, t. 2, pod red. W. Chorążyczewskiego, R. Degena, K. Syty, Toruń 2008, s. 13–38.

- G. Kaleński, Brakowanie akt, Warszawa 1934.

- Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, oprac. zbior. pod red. E. Borodija, Warszawa 2009i następne (rozdziały dot. kwalifikacja archiwalna dokumentacji współczesnej i procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej”).

- K. Stryjkowski, Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Semestralna praca pisemna – W1, W2, U1, U2

Aktywność na zajęciach – K1, K2

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Robert Degen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.