Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technika we współczesnym biurze i archiwum bieżącym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-TwWBiAB-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Technika we współczesnym biurze i archiwum bieżącym
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Aby przystąpić do realizacji przedmiotu „Technika we współczesnym biurze i archiwum bieżącym”, student musi wcześniej zaliczyć zajęcia:

- Zarządzanie archiwami,

- Podstawy prawne działalności archiwów,

- Przechowywanie i ochrona archiwaliów,

- Archiwa bieżące.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- uczestnictwo w zajęciach – 22 godz., 0,7 pkt. ECTS,

- udział w indywidualnych konsultacjach – 3 godz., 0,3 pkt. ECTS.


2. Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta:

- udział w zajęciach e-learningowych na platformie moodle - 8 godz., 0,3 pkt. ECTS,

- samodzielne zapoznanie się z literaturą do zajęć - 30 godz., 1 pkt. ECTS

- wymagane powtórzenie materiału, wcześniejsze przygotowanie i

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć – 10 godz., 0,3 pkt. ECTS,

- przygotowanie pracy semestralnej (projektu) – 12 godz., 0,4 pkt. ECTS.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zajęcia maja na celu zapoznanie studentów z technicznymi rozwiązaniami, które stosuje się we współczesnych biurach i archiwach.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci uczą się zasad zagospodarowania przestrzeni w archiwum historycznym i bieżącym i zdobywają wiadomości na temat nowoczesnego budownictwa archiwalnego. Poznają wyposażenie magazynów archiwalnych, w których przechowywane mogą być różne materiały archiwalne. Poznają wyposażenie pracowni naukowych oraz zasady udostępniania materiałów archiwalnych na różnych nośnikach. Poznają wyposażenie stanowisk biurowych oraz zapoznają się z zasadami ergonomii stanowiska pracy i sposobami rozwiązywania problemów kradzieży.

Literatura:

- Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania, red. M. Jabłońska, Toruń 2015.

- Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie, red. D. Drzewiecka, M. Jabłońska, Toruń 2016.

- Bednarek A., Białecka B., Analiza i doskonalenie informatycznych systemów zarządzania dokumentami, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 2011, z. 52.

- Ergonomia – zdrowa praca biurowa. Informacje inspektoratu BHP, http://a.umed.pl/pl/doc/bhp/2013/Ergonomia-zdrowa-praca-biurowa.pdf, dostęp dn. 2017-02-16.

- Gołębiewski W., Komputerowe zarządzanie dokumentacją archiwalną (na przykładzie programu Archiwum 2000), [w:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Szczecin 12-13 września 2002 r., t. I, red. D. Nałęcz, Toruń 2002.

- Grzelak J., Budynki Archiwum Państwowego na tle budownictwa archiwalnego końca XIX i początków XX w., [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, Gdańsk 2001, s. 155–183;

- Jarzębowski W., Biuro, sekretariat, korespondencja, Warszawa 1966.

- Jarzębowski W., Biurowość i korespondencja, Warszawa 1965.

- Jarzębowski W., Jaźwiński F., Technika organizatorska w pracy biurowej, Warszawa 1970.

- Jarzębowski W., Nowoczesne biuro. Organizacja i technika, Warszawa 1978.

- Jarzębowski W., Nowoczesne biuro. Organizacja i technika, Warszawa 1978.

- Jarzębowski W., Organizacja i technika pracy biurowej, Katowice 1962.

- Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Z. Pustuła, Warszawa 2001.

- Karcewicz J., Informatyczne systemy zarządzania obiegiem dokumentów jako metoda usprawniania organizacji jednostek administracji publicznej, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 2004, z. 18.

- Kościołek J., Organizacja i technika pracy biurowej : biurowość i korespondencja, [w:] Kurs zaoczny organizacji i kierownictwa, Warszawa 1959-1960, s. 1-49.

- Kościołek J., Organizacja i technika pracy biurowej, Warszawa 1952.

- Kościołek J., Organizacja i technika pracy w biurach i urzędach, Warszawa 1947.

- Kościołek J., Praca w biurze: cykl wykładów z zakresu biurowości, Warszawa 1951.

- Kościołek J., Technika i organizacja pracy. Cz. 6, Organizacja biurowości, Warszawa 1950.

- Kotowski R., Ergonomia i zasady bezpiecznej pracy z komputerem, https://pja.mykhi.org/1sem/UKO/laborki/LAB1/Lab1%20BHP.pdf, dostęp dn. 2017-02-16.

- Lis K., Ergonomia oprogramowania księgowo-finansowego a efektywność pracy, Zastosowania Ergonomii, 2007, nr 1-2.

- Łopaciński W., Rybarski A., Gmachy archiwów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, „Archeion”, t. V, 1929, s. 89–111;

- Makowiecki J., Rola klimatyzacji w przechowywaniu materiałów archiwalnych, Archeion, t. 92, 1993.

- Masły D., Jakość budynków biurowych w świetle najnowszych metod oceny jakości środowiska biurowego, Gliwice 2009.

- Mikołajczewska W., Noch T., Organizacja pracy biurowej wybrane zagadnienia, Gdańsk 2007 (Rozdział 4 – Bezpieczeństwo i higiena pracy, Rozdział 5 – Warunki pracy biurowej);

- Piasecka A., Logistyka w wydawnictwie, Warszawa 2004

(Rozdział I - Podstawy teoretyczne i funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwie);

- Praktyczny poradnik kancelaryjno-archiwalny, czyli co każdy pracownik biura wiedzieć powinien, red. T. Dzwonkowski, K. Stryjkowski, Poznań-Zielona Góra 1997.

- Robótka H., Model funkcjonalny w archiwum zakładowym, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Toruń 2-4 września 1997 r., red. D. Nałęcz, Radom 1997.

- Robótka H., Ryszewski B, Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1987

(Rozdział II – Metodyka archiwalna ogólna);

- Robótka H., Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010.

- Rosa A., Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012.

- Small Offices, red. S. Schleifer, Kolonia 2005.

- Stegmeier D., Innovations in Office Design: The Critical Influence Approach to Effective Work Enviormnents, New Jersey 2008.

- Strony internetowe archiwów zagranicznych, państwowych oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

- Stryjkowski K., Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2001.

- Technika archiwalna w XX wieku, red. S. Sierpowski, J. Wiśniewski, Poznań 2001.

- van Meel J., The European Office: Office Design and National Context, Rotterdam 2000.

- Wnuk M., Zastosowanie komputera w kancelarii i archiwum zakładowym, Teki Archiwalne. Seria nowa, t. 8, 2004, nr 30.

- Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, oprac. M. Borowski, A. Czajka, A. Michaś, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zajęć wystawiana jest na podstawie obecności, aktywności (udział w zajęciach) oraz wartości naukowej i merytorycznej projektów:

- prezentacji wybranego problemu z zakresu technicznych aspektów funkcjonowania biur i archiwów bieżących,

- wykonania projektu aranżacji przestrzeni biurowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Smoczyński
Prowadzący grup: Marcin Smoczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen
Prowadzący grup: Marcin Smoczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Marcin Frąś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Marcin Smoczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.