Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna biurowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-WB-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Współczesna biurowość
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student zna podstawową terminologię z zakresu archiwistyki.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- uczestnictwo w zajęciach: 30 godz., 1pkt. ECTS,


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie i zebranie odpowiedniego materiału do zajęć: 15 godz., 0,5 pkt. ECTS,

- przygotowanie prezentacji multimedialnej: 7,5 godz., 0,25 pkt. ECTS,

- przygotowanie do sprawdzianu pisemnego: 7,5 godz., 0,25 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 zna podstawową terminologię z zakresu zarządzania dokumentacją, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.


K_W07 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą planowania, organizowania, kontrolowania i motywowania w zakresie wytwarzania dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem treści odnoszących się do współczesnych biur i urzędów.


K_W22 zna i rozumie normy prawne regulujące zasady postępowania z dokumentacją w instytucjach

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu zarządzania dokumentacją z wykorzystaniem różnych źródeł i metod


K_U07 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów; potrafi formułować i uzasadniać własne opinie w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania dokumentacją


K_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł informacji


K_U14 potrafi wykorzystywać źródła przepisów prawnych obowiązujących obecnie, jak i w przeszłości regulujące zasady postępowania z dokumentacją w instytucjach

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat zarządzania dokumentacją w kancelarii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej planowania, organizowania, kontrolowania i motywowania w procesie aktotwórczym we współczesnych instytucjach. Utrwalenie podstawowej terminologii z zakresu zarządzania dokumentacją i ich weryfikacja. Zapoznanie z podstawowymi normami prawnymi regulującymi proces aktotwórczy we współczesnych biurach i urzędach w teorii i praktyce.

Literatura:

Stryjkowski K., Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2001.

Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 1), red. H. Robótka, Toruń 2010.

Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 9), red. R. Degen, M. Jabłońska, Toruń 2020.

Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka (Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 7), red. R. Degen, M. Jabłońska, Toruń 2016, s. 37-58.

Wybrana literatura rozproszona w czasopismach branżowych, potrzebna do przygotowania projektu zaliczeniowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Na ocenę końcową wpływ mają 3 elementy:

1.Obecność i aktywność na zajęciach (K_W02, K_W07, K_W22) - waga 10%

2. Przygotowanie projektów i zadań cząstkowych (K_U01, K_U07, K_U10, K_U14, K_K01) - waga 30%

3. Sprawdzian pisemny ze znajomości zagadnień teoretycznych (formie testu - pytania zamknięte, pytania otwarte) oraz uimejętności praktycznych (K_W02, K_W07, K_W22 ) - waga 60%

Ocena testu:

bardzo dobry - 91-100 %

dobry plus - 81-90%

dobry - 65-80%

dostateczny plus - 55-64%

dostateczny - 50-54%

niedostateczny - 0%-49%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Degen, Maciej Krotofil, Marcin Smoczyński
Prowadzący grup: Marcin Smoczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W cyklu 2020/21Z zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym - zdalnym i stacjonarnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.