Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne problemy zarządzania i organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-WPZiO-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy zarządzania i organizacji
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw zarządzania

Całkowity nakład pracy studenta:

1. uczestnictwo w zajęciach – wykład - 15 godz.,

Konsultacje merytoryczne - 25 godzin,

Egzamin końcowy - 1 godzin,


2. wymagane powtórzenie materiału, przygotowanie i uzupełnienie notatek – 20 godz.,

3. przygotowanie do sprawdzianu pisemnego – 20 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1-wyjaśnia zagadnienia dotyczące funkcjonowania organizacji w zmiennym otoczeniu - K_W03, K_W04

W2-opisuje współczesne trendy w zarządzaniu organizacją - K_W13

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1-rozróżnia korzyści jakie niesie ze sobą globalizacja działalności gospodarczej - K_U05

Metody dydaktyczne:

Wykład wzbogacony prezentacjami multimedialnymi

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia instrumenty funkcjonowania organizacji gospodarczych w skali mikro i makro. W skali mikro szczególny nacisk kładziony jest na działalność przedsiębiorstw, natomiast w szerszym kontekście wykłady skupiają się na procesach integracji gospodarczej.

Pełny opis:

1. Wpływ otoczenia na rozwój przedsiębiorstwa; wybór strategii działania-W1, W2

2. Wewnętrzne i zewnętrzne korzyści skali dla przedsiębiorstw-W1

3. Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem-W1, W2

4. Globalizacja działalności gospodarczej; istota glokalizacji-W1, W2, U1

5. Istota, przyczyny i formy międzynarodowej integracji gospodarczej-W2, U1

6. Geneza i cele największych ugrupowań gospodarczych-W2, U1

7. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy przedsiębiorstw z instytucjami publicznymi-W1

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Jospeh Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2013.

2. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

3. S. Miklaszewski, E. Molendowski (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.. A. Zorska, Korporacje transnarodowe, PWN, Warszawa 2010.

2.. Henry Mintzberg, Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3.. Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny-efekty: W1 (+++), W2 (+++), U1 (++)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Czupich, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Mariusz Czupich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Czupich, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Mariusz Czupich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia instrumenty funkcjonowania organizacji gospodarczych w skali mikro i makro. W skali mikro szczególny nacisk kładziony jest na działalność przedsiębiorstw, natomiast w szerszym kontekście wykłady skupiają się na procesach integracji gospodarczej.

Pełny opis:

1. Wpływ otoczenia na rozwój przedsiębiorstwa; wybór strategii działania-W1, W2

2. Wewnętrzne i zewnętrzne korzyści skali dla przedsiębiorstw-W1

3. Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem-W1, W2

4. Globalizacja działalności gospodarczej; istota glokalizacji-W1, W2, U1

5. Istota, przyczyny i formy międzynarodowej integracji gospodarczej-W2, U1

6. Geneza i cele największych ugrupowań gospodarczych-W2, U1

7. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy przedsiębiorstw z instytucjami publicznymi-W1

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Jospeh Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2013.

2. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

3. S. Miklaszewski, E. Molendowski (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.. A. Zorska, Korporacje transnarodowe, PWN, Warszawa 2010.

2.. Henry Mintzberg, Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3.. Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Czupich, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Mariusz Czupich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)